III Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» 17-18 февраля 2012гТом 1

К.е.н. Джусов О.А., Стоян К.С.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна

МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ В ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ КРАЇН

В умовах глобального розвитку міжнародний туризм набув статусу феномена ХХІ століття. І це недивно, враховуючи підвищення ролі сфери послуг, порівняно з виробничою, в економічному розвитку країн.

Важлива роль міжнародного туризму в розвитку країн пояснюється одночасним розумінням його як культурного явища, так і економічного, який є формою міжнародних економічних відносин і функціонує відповідно до економічних теорій світогосподарських зв’язків.

  Для визначення економічного ефекту міжнародного туризму на економіку певної країни, слід визначити витрати туристів, під час перебування в цій країні, як головний економічний чинник.

Сприятливий вплив на національну економіку відбувається за рахунок функціонування туристських витрат у двох формах − обертання і накопичування (заробітна плата, орендна плата та ін.).

Проникнення міжнародного туризму в економіку відбувається шляхом прямого та непрямого впливу. Прямий вплив − це об’єм витрат туристів з відрахуванням об’єму імпорту, необхідного для повного забезпечення товарами і послугами туристів [3].

Непрямий вплив визначається генеруванням економічної активності суміжних галузей економіки шляхом послідовних етапів використання туристських витрат.

Оцінка економічного впливу міжнародного туризму розраховується за допомогою мультиплікатора.

Існують різні визначення мультиплікатора туризму, серед яких: мультиплікатор туризму − це показник відношення одного з ключових економічних показників (виробництво, дохід, зайнятість та ін.) до зміни витрат туристів [3].

Залежно від сфери впливу виділяють наступні види мультиплікаторів: мультиплікатор доходу, мультиплікатор продажу, мультиплікатор зайнятості, мультиплікатор виробництва [2].

Метою аналізу мультиплікаторів є аналіз впливу міжнародного туризму на окремі сектори економіки, оцінка впливу ефективності вкладання державних та приватних інвестицій в туристичні проекти на всіх рівнях. Він надає більш детальний аналіз впливу змін туристських витрат на інші сектори національної економіки.

Значення мультиплікатора туризму визначається для кожної країни окрема і залежить від їх економічного розвитку.

Наряду з недосконалістю практичного визначення ефекту мультиплікатора туризму, показники впливу міжнародного туризму на економічний ріст країни через підвищення зовнішньоекономічної ефективності є більш доступними й використовуються в аналітичних дослідженнях.

Будучи суб’єктом міжнародної торгівлі у сфері послуг міжнародний туризм впливає на загальний експорт і імпорт країни. Відповідно до концепції зовнішньоторговельного мультиплікатора, експорт має стимулюючий вплив на економічний ріст пропорційно до його частки у валовому національному продукті.

Вплив міжнародного туризму на платіжний баланс визначається різницею витрат іноземних туристів в країні та витрат резидентів цієї країни за кордоном. А також залежить від інших складових платіжного балансу: поточного балансу та балансу руху капіталів [3].

Величина сальдо туристського балансу визначає надходження або витікання іноземної валюти з країни. Підвищення експорту міжнародного туризму стабілізує платіжний баланс шляхом накопичення іноземної валюти, яка використовується в обміні її на товари та послуги на світовому ринку.

Від’ємне сальдо балансу міжнародного туризму вказує на нерозвиненість індустрії туризму, причиною чого є − недостатня розвиненість інфраструктури, невикористання в повному обсязі внутрішнього ринку туристичних послуг, нестабільність політичної та економічної ситуації в країні.

Вплив міжнародного туризму на національний бюджет відбувається шляхом прямого та непрямого оподаткування доходів від туристичних витрат. Шляхом підвищення доходів від туризму збільшуються валютні резерви країни. Такими методами частіше користуються країни які розвиваються, але вони мають короткостроковий ефект и негативно впливають на туристичну привабливість країн.

З вищевикладеного, позитивний вплив міжнародного туризму визначається його економічними функціями, а саме, створення доходу, генерування виробничих галузей економіки, стабілізація платіжного балансу, підвищення зайнятості населення через створення додаткових робочих місць.

Негативний вплив міжнародного туризму на економіку країни має декілька аспектів: туристична залежність економіки країни; вимушений перерозподіл факторів виробництва; невідповідність прибутків і витрат; ризик «експорту інфляції».

На сьогоднішній день оприлюднені прогнози експертів ВТО на довгострокову перспективу, а саме, збільшення туристських прибуттів до 1,8 млрд до 2030 року [4]. Даний прогноз має стати стимулом удосконалення та стимулювання ефективної туристської політики з метою подолання негативного економічного впливу міжнародного туризму.

Список використаних джерел:

1. Гуляев В.Г. Туризм: экономика и социальное развитие / В.Г. Гуляев. − М.: Финансы и статистика, 2003. − 304 с.

2. Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні / В.Ф. Кифяк. − Чернівці: Книги-ХХІ, 2003. − 300 с.

3. Папирян Г.А. Международные экономические отношения. Экономика туризма / Г.А. Папирян. − М.: Финансы и статистика, 2000. − 208 с.

4. John G.C. Kester. 2011 International Tourism Results and Prospects for 2012 / UNWTO News Conference HQ, Madrid, Spain, 16 January 2012 [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/unwto_hq_fitur12_jk_2pp_0.pdf