III Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» 17-18 февраля 2012гТом 1

Каменський В.М., д.е.н. Мешко Н.П.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна

АКТУАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ НІМЕЧЧИНИ

Питання забезпечення енергетичної безпеки (ЕнБ) завжди були пріоритетними питаннями соціально-економічного розвитку будь-якої країни світу. Особливої уваги вони набувають в дійсних умовах: обмеженість запасів традиційних паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР), в першу чергу нафти й природного газу, та зростаючий попит на енергоресурси значним чином загострили ситуацію на світових та регіональних енергоринках, що визначилося в значному підвищенні цін на ПЕР, зростанню конкуренції та монополізування їх видобутку та транспортування; значної уваги набули питання глобальних кліматичних змін, де енерговиробництво та енергоспоживання є головною причиною глобальних кліматичних змін.

Сьогоденна Німеччина – це один з найбільших споживачів енергії у світі. На тлі нестачі сировини і необхідності враховувати вимоги екологічної безпеки, в країні діють стратегічні програми раціонального використання енергії. Протягом 2002-2004 рр. країна займає перше місце в Європі по споживанню електроенергії, яку вона імпортує (рис. 1).

Рис. 1. Динаміка зростання імпортозалежності Німеччини від джерел енергопостачання в період 1990–2010 рр., % [2]

Рис. 1. Динаміка зростання імпортозалежності Німеччини

від джерел енергопостачання в період 1990–2010 рр., % [2]

Зважаючи на те що, виробники енергії на внутрішньому ринку не в змозі задовольнити зростаючий попит, Німеччина є імпортером ПЕР, в першу чергу нафти, природного газу, кам’яного вугілля, а загальний обсяг імпортованих ПЕР станом на 2010 р. склав приблизно 70% [2].

З метою послаблення залежності країни від імпорту, Німеччина вже протягом тривалого часу впроваджує стратегію диверсифікації джерел надходження енергії та сировини, щоб забезпечити собі максимально стабільне постачання, та нівелювати загрози енергетичній безпеці.

Особливої уваги в складі паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) Німеччини заслуговує атомна енергетика, яка виробляє близько 28% електроенергії в країні [1]. Останнє десятиліття в Німеччині особливо актуальною є тема згортання цієї технології виробництва електроенергії у зв’язку з її підвищеною небезпечністю для екології.

Після аварії на першій Фукусімській АЕС, урядом країни було прийнято рішення про відмову від подальшого розвитку ядерної енергетики. На момент прийняття цього рішення, в країні залишилося працювати 9 енергоблоків атомних електростанцій, які мають бути поступово закриті до кінця 2022 р. [3]. Урядом Німеччини розроблено декілька основних стратегічних програм подолання майбутнього дефіциту енергії, зокрема, впровадження інноваційних енергозберігаючих технологій, програм розвитку НВДЕ, програми підвищення енергоефективності економіки та приватного сектору, програми розвитку нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії, програма збільшення імпорту ПЕР (здебільшого зі східних регіонів) та збільшення видобутку вугілля.

На основі аналізу статистичних даних Німецького міністерства охорони навколишнього середовища було визначено, що пріоритетною стратегією покриття дефіциту енергії в країні обрано розвиток нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії (НВДЕ). Згідно із запропонованим планом розвитку цієї галузі за рахунок НВДЕ до 2020 р. планується забезпечити 30% попиту на енергоносії у структурі енергоспоживання країни, а станом на 2010 р. ця частка складає 11,1% [4].

Рис. 2. Частка НВДЕ у загальному споживанні первинної енергії деяких країн світу, ЄС-27, Світ, 2000–2010 рр., % [2]

Рис. 2. Частка НВДЕ у загальному споживанні первинної енергії деяких країн світу, ЄС-27, Світ, 2000–2010 рр., % [2]

За останні роки в Німеччині частка НВДЕ у загальному обсязі споживання енергії майже наблизилася до світового рівня (рис. 2). Позитивні оцінки експертів щодо моделі розвитку німецького ринку НВДE та збільшення інвестицій у цей сектор економіки – є вагомими чинниками, які демонструють перспективність розвитку галузі. Зростання зацікавленості з боку провідних світових компаній, залучення значних інвестицій та чинна політика Німеччини, що спрямована на підтримку НВДE – всі ці фактори свідчать про ефективність обраної стратегії енергетичної безпеки.

Список використаних джерел:

1. Суходоля О.М. Енергоефективність економіки у контексті національної безпеки: методологія дослідження та механізми реалізації: монографія / О.М. Суходоля. – К.: НАДУ, 2006. – 400 с.

2. BP Statistical Review Energy, June 2008 [Електронний ресурс]. – 2008. – 48 p. – Режим доступу: http://www.bp.com/statisticalreview

3. Мінстерство захисту навколишнього середовища ФРН [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bmu.de/

4. Німецька енергетична агенція [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.dena.deDeutsche Energie-Agentur GmbH