III Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» 17-18 февраля 2012гТом 1

Орешняк В.Л.

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Україна

ТЕНДЕНЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНИ

Процес економічних перетворень у постсоціалістичних та пострадянських країнах розпочався у середині 80-х на початку 90-х років. Значних економічних результатів було досягнуто такими постсоціалістичним країнами як Польща, Чехія, Словаччина, Словенія, що ж стосується країн колишнього Радянського Союзу то про економічні досягнення цих країн варто говорити дуже обережно. З огляду на це, слід дослідити процес економічного розвитку країн які мали на початку економічних перетворень подібну економіку, науковий потенціал, природні ресурси, суспільне життя. Подібну схожість та стартові умови розвитку мали такі країни як Польща та Україна. Нині країни тісно співпрацюють одна з одною, мають довготривалі міцні зовнішньоекономічні зв’язки, проте економічні досягнення цих країн є різними. Для прикладу, Польща з 2004 р. входить до складу Європейського Союзу, Україна ж лише у 2005 р. вперше заявила про своє бажання стати повноцінним членом ЄС, на жаль за довгих сім років ми не наблизились до своєї бажаної мети. Європейський досвід Польщі, а також короткий огляд основних макроекономічних показників Польщі та України дасть змогу в кінцевому результаті скоригувати існуючу економічну політику України у вірному напрямі економічного розвитку.

Рівень економічного розвитку країн світу, згідно методики ООН, визначається за допомогою показника ВВП у розрахунку на одного жителя країни. За даними Світового банку, показник ВВП на душу населення (по ПКС) у Польщі в 2010 р. становив – 19010 дол. США [2], що на 254% вище базового рівня 1992 р. – величина якого склала 5370 дол. США [2]. Порівнюючи статистичні дані Польщі та України, усвідомлюєш, що національна економіка значно відстає від Польщі за своїм економічних розвитком, на що в свою чергу, вказує показник ВВП на душу населення (по ПКС), величина якого протягом 1992-2010 рр. в Україні майже не змінилась та становила на 1992 р. – 5379 дол. США на одного жителя країни [2], що на 22,9 % вище показника ВВП на душу населення (по ПКС) 2010 р., величина якого складала лише 6560 дол. США [2].

Аналізуючи основні макроекономічні показники Польщі та України (табл. 1), варто зупинитися на структурі національної економіки, в якій переважає частка сфери послуг, величина якої становить 57% від ВВП країни станом на 2010 р., що у свою чергу вказує на перехідний стан України від індустріальної до постіндустріальної стадії розвитку економіки. І це цілком зрозуміло, згідно твердження основоположника теорії постіндустріального суспільства Д. Белла, коли частка третинного сектору у структурі економіки досягає 50%, економіка переходить від індустріальної до постіндустріальної стадії розвитку. Зростання частки сфери послуг в країні відбулося паралельно із зменшенням питомої ваги енергоємного, екологічно-небезпечного промислового сектору у структурі національної економіки та одночасного зниження енергоспоживання у кг нафтового еквівалента на душу населення в країні, проте не такими швидкими темпами, як у Польщі. Структура економіки Польщі не є бездоганною, проте вона є близькою до ідеалу. Найбільшу частку у структурі економіки Польщі займає сектор послуг, величина якого становить 64% від ВВП країни станом на 2010 р. Зростання даного сектору відбулося за рахунок розвитку енергоощадних та наукоємних галузей у структурі економіки цієї країни, що не тільки сприяло змінні технологічної бази країни а і зменшенню енергетичного споживання на душу населення, що в кінцевому результаті привело до зниження кількості викидів оксиду вуглецю у атмосферне повітря країни. Очевидно, що економіка Польщі знаходиться на постіндустріальній стадії та розвивається згідно сталого типу розвитку, який передбачає не тільки економічне зростання найголовнішого за оцінкою ООН соціально-економічного показника ВВП на душу населення, а й одночасне зменшення кількості викидів оксиду вуглецю в атмосферне повітря країни.

Таблиця 1. Основні макроекономічні показники Польщі та України (1992-2010 рр.)

Країни

Роки

ВВП на душу населення, дол.

США

Первинне енергоспоживання, кг нафтового еквівалента на

душу населення

Викиди оксиду вуглецю

на душунаселення,%

Структура ВВП по

секторам економіки, %

первинний сектор економіки, %

вторинний сектор економіки, %

третинний сектор економіки, %

Польща

1992

53702

2569,032

8,902

8,202

39,42

52,42

2010

190102

2452,402

8,002

3,001

33,01

64,01

Україна

1992

50502

4210,412

11,722

22,02

50,02

28,02

2010

65602

2943,112

6,822

9,001

34,01

57,01

Складено за даними: [1; 2]

Становлення сталого типу розвитку економіки у Польщі, відбувалося протягом невеликого проміжку часу, за рахунок збільшення ВВП на душу населення, зростання якого відбувалося завдяки ефективним зрушенням у структурі економіки країни та зміни використання енергетичного споживання у розрахунку на одного жителя, що в кінцевому результаті привело до зменшення кількості викидів оксиду вуглецю на душу населення в країні. Якщо порівняти зазначені показники, стає зрозуміло що Польща випереджає Україну у становленні сталого типу розвитку. Варто усвідомлювати, що становлення сталого типу розвитку економіки здатне забезпечити Україні не тільки економічно здорове а й екологічне чисте майбутнє, що можливе завдяки розвитку екологічно безпечних, високотехнологічних, наукоємних галузей виробництва, що здатні нейтралізувати негативний вплив енергоємних, екологічно небезпечних галузей промисловості на навколишнє природне середовище країни.

Список використаних джерел:

1. Офіційний сайт Центрального розвідувального управляння США. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/ 2012.html;

2. Показник світового розвитку. – Офіційний веб-сайт Всесвітнього банку. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://data.worldbank.org/russian?cid=GPDru_WD