III Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» 17-18 февраля 2012г. Том 2

Д.е.н. Сазонець О.М., Ковальчук К.В.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара,Україна

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ В УКРАЇНІ

Одним з найважливіших питань у сучасних економічних та демографічних умовах є забезпеченість людей похилого віку. З розвитком ринкової економіки та в умовах світової економічної кризи державний пенсійний фонд не спроможний виконувати покладені на нього завдання в повному обсязі. У зв’язку з цим актуальним постає питання про недержавне пенсійне забезпечення. Одними з інститутів, які, крім пенсійного забезпечення населення, виконують роль основних інституціональних інвесторів, що забезпечують економіку країни достроковими фінансовими ресурсами є недержавні пенсійні фонди (далі –НПФ) [4].

Вагомий внесок в економічну думку з приводу функціонування недержавних пенсійних фондів внесли такі вітчизняні і зарубіжні науковці і фахівці, як: Т. Артюх, В. Базилевич, А. Бахмач, Д. Блад, Н. Внукова, О. Залєтов, М. Матюха, А. Рибальченко, В.В. Фурман, Б.Юровський.

Серед основних нормативно-правових документів, що стосуються діяльності НПФ: Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»; Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення»; Положення про подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення; Положення про провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду"; Положення про порядок визначення чистої вартості активів недержавного песійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного); Розпорядження Про затвердження Порядку обчислення та обліку прибутку (збитку) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду; Положення про порядок визначення чистої вартості активів недержавного пенсійного фонду; Розпорядження Про затвердження граничних тарифів на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду; Положення про винагороду за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду; Положення про здійснення діяльності зберігача недержавного пенсійного фонду щодо операцій з активами недержавного пенсійного фонду, порядок обчислення тарифів за послуги зберігача та їх граничний розмір.

Згідно з чинним законодавством НПФ — юридична особа, створена відповідно до цього Закону, яка має статус неприбуткової організації (непідприємницького товариства), функціонує та проводить діяльність виключно з метою накопичення пенсійних внесків на користь учасників пенсійного фонду з подальшим управлінням пенсійними активами, а також здійснює пенсійні виплати учасникам зазначеного фонду у визначеному цим Законом порядку [1].

Фондовий ринок слугує важливим механізмом нагромадження та перерозподілу активів пенсійних фондів. Діяльність НПФ на фондовому ринку передбачає:

• торгівлю цінними паперами;

• депозитарну діяльність зберігача;

• управління цінними паперами [6].

Незважаючи на дуже малі обсяги концентрації НПФ на фінансовому ринку України, цей сектор розвивається. Постійно зростаючі обсяги активів, залучених НПФ, повинні через фондовий ринок стати потужним джерелом фінансування розвитку економіки країни [3].

До складу активів пенсійного фонду належать:

- активи в грошових коштах;

- активи в цінних паперах;

- інші активи згідно із законодавством [4].

Сталому функціонуванню недержавного пенсійного забезпечення перешкоджають ряд факторів, а саме:

- недосконалість нормативно-законодавчої бази;

- негативні демографічні тенденції;

- несприятлива макроекономічна ситуація;

- нерозвиненість фінансового ринку;

Для подальшого розвитку діяльності недержавних пенсійних фондів і ринку недержавного пенсійного забезпечення загалом, а також стимулювання його інвестиційної функції, необхідно реалізувати низку заходів нормативно-правового та організаційного характеру, зокрема: розширення фінансових інструментів, у які НПФ можуть вкладати свої активи; упровадження гнучкіших вимог до диверсифікації активів НПФ; розширення напрямів інвестування пенсійних активів за наявності сприятливих умов на фондовому ринку та макроекономічної стабільності; упровадження та сприяння розвитку нових інструментів для здійснення інвестицій недержавними пенсійними фондами [5].

Також необхідно: удосконалити законодавство щодо регулювання діяльності НПФ; розширити інвестиційні можливості НПФ шляхом залучення їх коштів до довгострокових інвестицій; інформувати населення про діяльність НПФ, величину залучених активів і одержаних доходів.

Список використаних джерел:

1. Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 09.07.2003 №1057-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua

2. Брагін С. Недержавні пенсійні фонди на неефективному фондовому ринку: приклад України [Електронний ресурс] / С. Брагін, О. Макаренко. – Режим доступу: http://fundmarket.ua/print?nyedyerzhavn-pyensyn-fondi-na-nyeyefyektivnomu-fondovomurinku- priklad-ukrani-20110215145731

3. Кузнєцова А.Я. Місце і роль недержавних пенсійних фондів на фондовому ринку України [Електронний ресурс] / А.Я. Кузнєцова. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ portal/Soc_Gum/VUABS/2009_2/27.1.02.pdf

4. Мельничук В. Реформа, яка забезпечить гідну пенсію / В. Мельничук // Урядовий кур’єр. – 2009. – № 133. – 25 лип. – С. 5.

5. Телічко Н.А. Вплив недержавних пенсійних фондів на соціально-економічний розвиток держави / Н.А. Телічко, Г.В. Кузьменко // Економічний вісник Донбасу. – 2010. – № 3 (21). – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Evd/2010_3/12.pdf

6. Чорній В.О. Еволюція можливостей / В. О. Чорній // Галицькі контракти. – 2007. – № 14. – С. 18.