III Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» 17-18 февраля 2012г. Том 3

Д.е.н. Скірко Ю.І., Муценко Н.С.

Херсонський державний університет, Україна

УКРАЇНА В ГЛОБАЛЬНИХ ВИМІРАХ ТА ІНТЕГРАЦІЇ

На даний час глобалізація, суть якої у посиленні міжнародних зв’язків, економічної взаємозалежності країн, поширенні новітніх технологій та єдиних стандартів життя, стає одним з вирішальних факторів впливу на динаміку та характер розвитку окремих країн, здатність втримувати економічну рівновагу та формувати власну економічну політику.

Україна знаходиться під впливом процесів глобалізації і є активним їх учасником.

Сьогодні існує нагальна необхідність визначення місця країн в міжнародних вимірах, ступеню відставання від провідних розвинених країн та потенціалу розвитку.

Серед 62-х найбільш глобалізованих країн світу за індексом Глобалізації Україна займає 39 місце. Найменші конкурентні переваги Україна має за такими складовими конкурентоспроможності, як рівень розвитку інституції, охорони здоров’я та початкової освіти, технологічна готовність, а також ефективність ринків. Розвиток бізнесу та макроекономічне середовище не виступають визначальними чинниками переваг чи недоліків, що впливають на загальний рівень міжнародної конкурентоспроможності України. Для того, щоб в майбутньому Україна могла посісти чільне місце поміж інших країн світу, потрібно провести ряд ефективних системних реформ, які будуть сприяти підвищенню конкурентоспроможності національних інституцій, інфраструктури, покращенню якості охорони здоров’я, освіти, активізації впровадження інновацій.

У глобалізованому світі освіта і наука вже давно стали визначальним фактором економічного розвитку. Повноцінним учасником глобальної економіки може бути лише та країна, в якій інтелектуальні професії стали масовими, а інвестиції у розвиток людського потенціалу – вагомими і ефективними.

Виміром вироблення інформації та знань в країнах є індекс К-суспільства (1к), який оцінює рівень доступу до якісної освіти, мережі Інтернет, використання інтелектуального потенціалу та високих технологій. За цим індексом з-поміж 45 кращих країн світу Україна посідає лише 40-е місце. Тобто на сьогодні для України немає альтернативи збільшенню інвестицій в людський розвиток.

Іншим чинником успішного інтегрування української економіки у світове господарство повинно стати проведення масштабної модернізації виробництва та впровадження новітніх технологій.

Не варто недооцінювати і роль таких факторів підвищення конкурентоспроможності країни як розвиток інституцій та інфраструктури ринків, оскільки вони впливають на формування нових можливостей використання наявних ресурсів, зумовлюють зниження трансакційних витрат в економіці тощо.

У зв’язку з загостренням міжнародної конкуренції, вступом України до СОТ, посиленням інтеграції з країнами ЄС і євразійського простору та прагнення України зайняти чільне місце на світових ринках й у світових рейтингах конкурентоспроможності існує нагальна необхідність концентрації зусиль та ресурсів на тих напрямах діяльності, де формується перспективні конкурентні переваги України, а також модернізації інституційного середовища і ринкової інфраструктури з урахуванням досвіду розвинутих країн та успішних країн з перехідною економікою.

В майбутньому зростаючий освітній потенціал суспільства, активне впровадження новітніх виробничих та інформаційних технологій, підвищення спроможності до впровадження ефективних управлінських рішень дозволять скоротити відставання у темпах та якості розвитку економіки України і істотно наблизитися (увійти до перших 50 країн рейтингу, який визначає глобальну конкуренцію) до рівня життя населення розвинутих країн світу. Забезпечення відповідного рівня конкурентоспроможності є однією із ключових вимог щодо членства України в Європейському Союзі.

Основні завдання:

- сприяння залученню українських підприємств до участі у широкомасштабних міжнародних проектах, а саме, будівництво нафто- та газопроводів, залізниць, портів, аеродромів, енергогенеруючих потужностей, великих промислових об’єктів, розбудові транспортної та соціальної інфраструктури;

- надання інформаційної підтримки вітчизняним підприємствам – експертам у пошуку потенційних партнерів і можливості інвестування у промислові об’єкти, розташовані в країнах, що належать до перспективних ринків;

- розширення присутності на традиційних ринках країн СНД, подальше нарощування обсягів товарообороту з випереджуючим ростом обсягів експорту української продукції – реалізації заходів Програм довгострокового економічного співробітництва між Україною і країнами-учасницями СНД у напрямі наповнення їх конкретними проектами з метою розширення міжрегіонального та транскордонного співробітництва.

Співробітництво з міжнародними фінансовими організаціями сприяє використанню світового досвіду у процесі формування в Україні ринкової економіки, забезпеченню макроекономічної та фінансової стабільності, створенню сприятливого середовища для економічного зростання в умовах обмежених власних ресурсів, можливостей здійснення запозичень на зовнішньому ринку.