III Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» 17-18 февраля 2012г. Том 3

К.е.н. Нямещук Г.В.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна

ПЕРСПЕКТИВИ ВХОДУ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ НА НОВІ СЕГМЕНТИ СВІТОВОГО РИНКУ КОСМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Як засвідчують результати аналізу показників конкурентоспроможності національних економік, каталізатором економічного зростання сучасності є т.зв. високі технології. До їх переліку відносять технології в галузях програмного забезпечення, мікроелектроніки, зв’язку, телекомунікацій, нових матеріалів тощо. Перераховані галузі тісним чином пов’язані із сферою освоєння та використання космічного простору. Активізація діяльності на світовому ринку космічних технологій забезпечує країнам значні прибутки та технологічні конкурентні переваги.

На сьогодні діяльність в сфері освоєння та використання космічного простору (або космічна діяльність) здійснюється за двома основними напрямами: військовий космос (military space) та цивільний і комерційний космос (civilian and commercial space), динаміка якого за 2007-2009 рр. наведена у табл. 1.

Таблиця 1. Обсяг продажів світового ринку космічних технологій

 протягом 2007–2009 рр. за основними продуктовими сегментами, млрд. дол. США*

Сегмент ринку

Роки

Структура у 2009 р., %

2007

2008

2009

Комерційна космічна інфраструктура

92,22

84,43

83,63

47,6

Галузі підтримки інфраструктури

0,70

1,13

1,15

0,7

Комерційні супутникові послуги

72,60

84,10

90,58

51,6

Комерційні пілотовані космічні польоти

0,04

0,04

0,08

0,1

ВСЬОГО

165,56

169,7

175,44

100

* Складено автором на основі даних [1].

Статистичні дані табл. 1 показують загальне зростання обсягів продажів світового ринку космічних технологій і найбільші темпи приросту у сегменті комерційних супутникових послуг (15,8 % у 2008 р., 7,7 % у 2009 р.). Активний розвиток цього сегменту та його значущість у загальній структурі (51,6 % продажів ринку у 2009 р.), на думку аналітиків [2], дозволяє говорити про формування нового ринку – ринку космічних послуг. Основними секторами ринку космічних послуг є: сектор операторів космічних послуг (телерадіомовлення, телекомунікації, супутникова зйомка і моніторинг поверхні Землі), постачальників устаткування (космічні апарати, наземне устаткування), постачальників пускових послуг та сектор страхових послуг [3].

Виникнення нових ринків в сфері космічних технологій супроводжується територіальним розширенням космічної діяльності, формуванням нових регіональних сегментів (Бразилія, Південна Корея, Австралія, Чилі), зростанням конкуренції з боку країн Азії (Монголія, В’єтнам). Наявність у цих нових суб’єктів світового ринку значних фінансових можливостей, що доповнюється відсутністю надійних ракетно-космічних технологій, відкриває для України нові перспективи.

Щороку частка продукції на експорт космічної галузі України становить не менш 50 % загального обсягу реалізації [4]. Регіональна структура експорту галузі у 2010 р. була така: Російська Федерація – 57 %, США – 19 %, країни ЄС – 1 %, інші країни СНД (Казахстан) – 1 %, інші країни світу (Китай, Бразилія, Єгипет, Індія тощо) – 22 %. Слід зазначити, що для Російської Федерації Україна виконує роботи із підготовки і проведення пусків ракет-носіїв «Дніпро» і «Зеніт-3SLБФ», що не передбачає ініціативних управлінських рішень з боку українських партнерів. Основу експорту українських космічних технологій до США становлять роботи за міжнародним проектом «Sea Launch» і нейтралізації міжконтинентальних балістичних ракет. Зважаючи на зниження дохідності цих робіт (зокрема частка України за проектом «Sea Launch» скоротилася з 85,2 % у 2007 р. до 42,5 % у 2009 р.), питання входу на нові сегменти світового ринку космічних технологій є для України досить актуальним.

Визначення перспективних регіональних сегментів світового ринку космічних технологій для космічної галузі України полягає у зіставленні продукції, вироблюваної галуззю, із можливостями вступу на нові ринки (табл. 2).

Таблиця 2. Потенційні регіональні сегменти ринки збуту космічної галузі України

 за основними видами вироблюваної продукції*

Вид продукції

Сегмент ринку

Супутники і космічні системи («Січ-1», «GMES-Україна», «EgyptSat», «Либідь»)

США, Китай, Індія, Росія, Канада, Бразилія, Ізраїль, Японія, Південна Корея, Аргентина, Єгипет тощо

Системи і компоненти ракетно-космічної техніки

Усі країни

Двигуни ракет і супутників

Усі країни

Ракетно-космічні комплекси

США, Китай, Індія, Росія, країни ЄС, Канада, Бразилія, Ізраїль, Японія тощо

Розрахунково-теоретичне забезпечення

Усі країни

Об’єкти народногосподарського призначення

Внутрішній ринок, країни СНД

* Складено автором на основі [5; 6].

Таким чином, можна говорити, що існують об’єктивні зовнішні (системно зростаючі показники прибутковості сегменту комерційних супутникових послуг, формування світового ринку космічних послуг, регіональне розширення космічної діяльності і загострення міжнародної конкурентної боротьби) і внутрішні (наявність технологічних можливостей, досвід реалізації подібних проектів) передумови входу підприємств України на світовий ринок космічних послуг з орієнтацією на регіональні сегменти Південної Америки та Азії.

Список використаних джерел:

1. The Space Foundation Report, 2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.spacefoundation.org/

2 Космическая деятельность ведущих государств мира: [препринт]. – М.: ЦНИИМАШ, 2010. – 117 с.

3. Молдабеков Е.М. Перспективы сотрудничества стран СНГ в космической отрасли / Е.М. Молдабеков, Е.Ю. Винокуров. – Алматы: Евразийский банк развития, 2010. – 52 с.

4. Алексєєв Ю. Рівень розвитку космічної галузі України відповідає світовому [Електронний ресурс] / Ю. Алексєєв. – Режим доступу: http://image.ua/юрій-алексєєв-рівень-розвитку-космі

5. Річний звіт Національного космічного агентства України за 2009 рік. – К.: Спейс-Інформ, 2010. – 24 с.

6. Річний звіт Національного космічного агентства України за 2010 рік. – К.: Спейс-Інформ, 2011. – 28 с.