III Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» 17-18 февраля 2012г. Том 4

К.е.н. Князь С.В., Богів Я.С., Залуцький В.П.

Національний університет «Львівська політехніка», Україна

ТЕХНОЛОГІЯ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ НА ОСНОВІ СТАНДАРТУ ЮНІДО

Бізнес-план – це метод менеджменту, який використовується керівниками підприємств для обґрунтування економічної доцільності реалізації певної ідеї на основі часової і просторової конкретизації найкращого з альтернативних варіанту умов її реалізації. Розрізняють такі види бізнес-планів: за видом проекту: кредитний бізнес-план, інвестиційний бізнес-план; за тривалістю здійснення: короткостроковий бізнес-план, довгостроковий бізнес-план; за рівнем новизни проектів: бізнес-план традиційного проекту, бізнес-план проекту, який передбачає впровадження продуктів або технологій, які є інновацією для підприємства, бізнес-план проекту, який передбачає впровадження продуктів або технологій, які є інновацією для ринку; за характером: бізнес-план створення або реорганізації підприємства, бізнес-план фінансового оздоровлення підприємства, бізнес-план диверсифікації видів діяльності підприємства, бізнес-план диверсифікації продукції підприємства; за масштабами реалізації: бізнес-план, який охоплює все підприємство, бізнес-план, який охоплює окремий структурний підрозділ підприємства; за складністю побудови: простий бізнес-план, складний бізнес-план. Бізнес-планування поширюється виключно та ті ідеї, які безпосередньо пов’язані із отриманням підприємством певних економічних вигод. Враховуючи це, планування реалізації ідей, які мають виключно затратний характер лежить поза площиною бізнес-планування. У результаті проведених досліджень виявлено, що бізнес-плани можуть формуватись на основі різних технологій (табл. 1). Технологія бізнес-планування – це сукупність послідовно реалізовуваних операцій щодо складання бізнес-плану реалізації певної підприємницької або управлінської ідеї. Існує досить велика кількість альтернативних технологій бізнес-планування.

Таблиця 1. Технології бізнес-планування

Класифікаційні ознаки

Види технологій бізнес-планування

За змістом

Загальна технологія; локальні технології (технологія концептуалізації бізнесової ідеї; технологія аргументації сприятливості умов для реалізації бізнесової ідеї; технологія бюджетування)

За характером планування

Технологія бізнес-планування фінансового оздоровлення підприємства; технологія бізнес-планування реорганізації підприємства; технологія бізнес-планування диверсифікації видів діяльності підприємства; технологія бізнес-планування диверсифікації продукції підприємства

За видами діяльності

Технологія бізнес-планування традиційних проектів; технологія бізнес-планування проектів, які є інноваційними для підприємства; технологія бізнес-планування проектів, які є інноваційними для ринку

За структурою

Технологія бізнес-планування, яка базується на структурі UNIDO; технологія бізнес-планування, яка базується на структурі EBRD; технологія бізнес-планування, яка базується на структурі BFM Group; технологія бізнес-планування, яка базується на структурі KpMG; технологія бізнес-планування, яка базується на структурі Masterplans тощо

Аналізування технологій бізнес-планування на промислових підприємствах показало, що найбільш поширеною є технологія, яка базується на стандарті ЮНІДО (рис. 1) [1]. Масове розповсюдження стандарту ЮНІДО відбулося у 1991 р. після опублікування ЮНІДО методичних вказівок з підготовки промислових техніко-економічних досліджень [2]. Незважаючи на те, що ця технологія бізнес-планування може бути використаною для реалізації інноваційних проектів її недоліками є: під час реалізації інноваційних проектів неможливо скористатись ретроспективними даними, особливо коли йдеться про продукт чи технологію, яка є інновацією для ринку, а не для підприємства; оскільки інноваційні продукти не мають аналогів, то ймовірність точності оцінювання місткості ринку і рівня попиту є надзвичайно низькою. Головною причиною цього є відсутність джерел отримання інформації про те, як можуть відреагувати споживачі на інноваційний продукт; існуючі технології бізнес-планування не враховують того, що передумовою успішності реалізації інноваційних проектів є захист прав інтелектуальної власності на продукт або технологію, адекватність механізму фінансування проекту, а також розподілу прибутків або збитків від його реалізації.

Рис. 1. Технологія бізнес-планування у відповідності до стандарту ЮНІДО

Рис. 1. Технологія бізнес-планування у відповідності до стандарту ЮНІДО

На підставі урахування цих недоліків необхідною є розроблення такої технології бізнес-планування інноваційних проектів, яка б забезпечувала поінформованість реалізаторів проекту про ймовірність його прибутковості, безпечність виконання, адаптивність до змін ринкової кон’юнктури.

Список використаних джерел:

1. Стандарты бизнес-планов ЮНИДО [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.probp.ru/publish/standard1.php

2. Руководство по подготовке промышленных технико-экономических исследований [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bfm-ua.com/index/0-23