III Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» 17-18 февраля 2012г. Том 4

Д.е.н. Мешко Н.П., Гловацька Н.Р.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

В умовах міжнародних економічних трансформацій та науково-технічного розвитку управління інноваційною діяльністю є одним з стратегічних завдань з підвищення конкурентоспроможності як окремих підприємств, так і держави в цілому. Основним об’єктом інноваційного менеджменту є інноваційний проект, тому все більшого значення набуває пошук ефективних шляхів впровадження інноваційних проектів в контексті визначення інвестиційних джерел їх впровадження, сфер застосування нових технологій, маркетингових стратегій розширення ринків збуту інноваційної продукції.

Для підтримки інноваційного розвитку Дніпропетровської, Запорізької та Кіровоградської областей Міністерством науки, молоді та спорту України а також НАН України було створено Придніпровський науковий центр (ПНЦ). Діяльність центру зосереджена на вирішенні актуальних регіональних проблем в рамках пріоритетних напрямів: організація та проведення наукової та науково-технічної експертизи інноваційних пропозицій; здійснення просвітницької діяльності в інноваційній сфері, сприяння підготовці наукових кадрів у регіоні; сприяння розробці та здійсненню заходів щодо поліпшення екологічного стану техногенно-навантажених районів Придніпров'я, вивчення антропогенного впливу на зміну клімату тощо [1].

Для вирішення актуальних проблем Придніпровського регіону ПНЦ були розроблені методичні рекомендації щодо формування інноваційних пропозицій та розробки інноваційних проектів, згідно з якими для реалізації проекту необхідно виконання 3 умов – підбір наукової розробки (інноваційної пропозиції), виконавця проекту та інвестора проекту (джерело фінансування). Таким чином, ПНЦ виступає сполучною ланкою між науковцями та суб’єктами фінансування інноваційної діяльності, завдяки чому стає можливим сформувати інфраструктуру підтримки інноваційної діяльності в регіоні (табл. 1).

Таблиця 1. Реалізація функцій ПНЦ з управління інноваційними проектами

Головні учасники проекту та складові частини проекту

Функції учасників

Функції ПНЦ на етапі формування інноваційного проекту

Науковці, розробники інноваційної пропозиції

Формування інноваційної ідеї, проведення науково-дослідницької роботи, проведення лабораторних випробувань, визначення переліку необхідного обладнання та розробка технічного завдання на його виготовлення

Визначення та оптимізація технологічних параметрів, розробка інноваційної пропозиції, дослідження ринку, формування стратегії та шляхів просування продукції

Виконавець проекту

Надання приміщення для виробництва продукції за метою проекту, надання необхідних виробничих та технічних потужностей, створення сприятливих умов для діяльності проектних груп працівників

Пошук і вибір виробничих приміщень, формування бізнес-плану проекту, патентування та державна реєстрація прав інтелектуальної власності

Інвестор

Фінансування проекту за вибраною схемою з урахуванням особливостей кожного проекту

Розробка схеми фінансування проекту, реєстрація венчурного фонду та підприємства, проведення переговорів і підписання документів про наміри з потенційними партнерами проекту

Проведений аналіз інноваційної діяльності ПНЦ свідчить, що на сучасному етапі центр має 6 активно діючих проектів та 44 інноваційні пропозиції, більшість яких за галузевою ознакою відносяться до машинобудування та містять нові технології з охорони зовнішнього середовища і переробки відходів. 82 відсотки інноваційних пропозицій планується у реалізувати на основі створення нових підприємств, що свідчить про високий рівень науково-технічних досягнень, які пропонують розробники інноваційних пропозицій Придніпровського регіону. Кожна така інноваційна пропозиція містить відомості за наступними розділами: відомості про розробника; назва інноваційної пропозиції, основні інноваційні характеристики; короткий опис технічної сутності інноваційного пропозиції; оцінка науково-технічного рівня інноваційної пропозиції; технічні та організаційні умови для реалізації інноваційної пропозиції; оцінка термінів реалізації інноваційної пропозиції; результати маркетингових досліджень ринку реалізації інноваційного продукту; оцінка підприємницьких ризиків при реалізації пропозиції; прогнозні техніко-економічні показники створення виробництва на основі інноваційної пропозиції [1].

Більшість інноваційних пропозицій Придніпровського регіону мають середню категорію інноваційності, тобто можуть певною мірою розвиватися за рахунок комерційних інвестицій, тому рівень державної підтримки надається частково.

Об’єм необхідного комерційного інвестування більшості інноваційних пропозицій, які містяться у інформаційній базі ПНЦ, за попередньою оцінкою становить від 1 до10 млн. грн. за різноманітними схемами фінансування та строком реалізації від 6 до 12 місяців. Інноваційні пропозиції мають високу економічну ефективність завдяки створенню інноваційних продуктів, які не мають аналогів на вітчизняних ринках, про що свідчать більшість маркетингових досліджень ринку, ініційованих ПНЦ у пріоритетних галузях промисловості (машинобудування, чорна та кольорова металургія).

Проведений аналіз управління інноваційними проектами в регіоні показує, що діяльність ПНЦ є важливою складовою регіональної інноваційної інфраструктури і потребує подальшого дослідження з метою узагальнення позитивного досвіду центру та розробки системи заходів щодо посилення маркетингової стратегії центру в контексті просування інноваційних технологій та товарів, як на внутрішній, так і зовнішні ринки.

Список використаних джерел:

1. Сайт Придніпровського наукового центру [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.psc.nas.gov.ua

2. Беляков В.Н. Классификация инновационных проектов / В.Н. Беляков, Н.Н. Шевченко // Геотехнічна механіка: міжвід. зб. наук. праць.; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 58.