III Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» 17-18 февраля 2012г. Том 4

Стасюк Ю.М., к.психол.н. Крупський О.П.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна

ХАРАКТЕРИСТИКА МОДЕЛЕЙ МІЖНАРОДНОГО ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ

Технологічні нововведення визначають конкурентоспроможність економіки України в міжнародному просторі, слугують основою економічної незалежності, забезпечують високі соціальні стандарти. У цьому контексті особливого значення набуває трансфер технологій, що дає можливість подолати технологічну відсталість країни та підвищити ефективність діяльності й конкурентоспроможність підприємств.

Трансфер технологій розглядається як один з аспектів інноваційного процесу і являє собою передачу науково-технічних знань і досвіду для надання науково-технічних послуг, застосування технологічних процесів, випуску продукції.

Незважаючи на те, що трансфер технологій не є новим явищем для бізнесу, аналіз досліджень зарубіжних та вітчизняних учених підтверджує, що визначення трансферу технологій є неоднозначним через складність процесу передачі технологій. Визначення безпосередньо залежить від того, як споживач визначає технологію і в якому контексті.

З початку 1970-х рр., ураховуючи труднощі, з якими зіштовхувалися дослідники, консультанти та практики в сфері трансферу технологій, було запропоновано моделі передачі технологій, які сприяли б ефективному плануванню та реалізації проектів з трансферу технологій.

Характеристика моделей трансферу технологій наведена в табл. 1.

Вищезазначені моделі використовуються для забезпечення успіху трансферу технології, але, водночас, вони не дають повних гарантій. Ці моделі, як правило, не є інтегрованими. Це означає, що повинна бути розроблена нова модель передачі технологій з точки зору макроекономіки та згідно з новітніми поглядами. Тому в 2009 р. була запропонована так звана «модель зміни ролей» (role shifting model of technology transfer), завданням якої є створення нових інновацій [1]. Ця модель описує як одержувачі технології сьогодні можуть стати донорами завтра, тобто вона показує умови, за яких народжуються нові інновації.

Конкурентні переваги країни в значній мірі полягають в її можливостях отримувати інновації та ефективно використовувати нові технології, які, як правило, відображають здатність населення створювати нові технології та впроваджувати їх у виробничий процес. Це означає, що успішний трансфер технології має великий вплив на покращення економічного стану в країні і визначається спроможністю і здібностями людей до асиміляції, адаптації, модифікації та створення нових технологій. Отже, основним компонентом успішної передачі технології є освітня інфраструктура для розвитку «людського капіталу». Після накопичення високої якості людського капіталу, одержувачі технології повинні розробити детальний план підвищення готовності до трансферу технології як одержувача, так і донора. Цей план може сприяти передачі технології шляхом зміцнення співпраці між донором та одержувачем. Одержувач також повинен бути в змозі створювати нові інновації на основі успішної передачі технології.

Таблиця 1. Характеристика моделей трансферу технологій *

Модель

Характеристика

Модель відповідності (appropriability model)

Модель розроблена у 1945–1950-х рр. Відповідно до цієї моделі цілеспрямовані спроби передачі технології не потрібні, оскільки якісні технології продають себе самостійно. Після розробки технології стають доступними завдяки різним формам зв’язку, зокрема технічні доповіді, професійні журнали тощо

Модель розповсюдження (dissemination model)

Модель розроблена у 1960–1970-х рр. Технології мають бути розповсюджені серед потенційних споживачів експертами. Процеси трансферу можуть бути успішними лише, коли експерти передають спеціалізовані знання користувачу

Модель використання знань (knowledge utilization model)

Розроблена наприкінці 1980-х рр. У моделі робиться акцент на важливу роль міжособистісного спілкування між розробниками технологій / дослідниками та користувачами технологій, та важливість організаційних бар’єрів трансферу технологій

Моделі, розроблені після 1990-х рр.

Модель трансферу конструкцій (design transfer model)

Розроблена в середині 1990-х рр. Передача конструкцій, таких як креслення і специфікації інструментів, повинна супроводжувати саму технологію для її ефективного трансферу

Модель трансферу потенціалу (capacity transfer model)

Розроблена в середині 1990-х рр. Передача знань дає одержувачам можливість конструювати і виробляти нові технології самостійно

Модель ситуаційного співробітництва (contextual collaboration model)

Розроблена на початку 2000-х рр. Заснована на ідеї, що знання не можуть бути просто передані, але вони повинні бути суб’єктивно побудовані їхніми одержувачами

Модель трансферу матеріалу (material transfer model)

Розроблена на початку 2000-х рр. Фокусується на простій передачі нових матеріалів, таких, як машини, насіння, інструменти та методів, що пов’язані з використанням матеріалів

* Складено на основі [1-3].

Застосування модельного підходу до інноваційної сфери дозволяє бути успішним на шляху до трансформації економіки на інноваційні рейки розвитку та глибше зрозуміти такий процес як трансфер технологій. Ефективно розроблені інноваційні моделі та моделі трансферу технологій можуть бути використані в якості основи для полегшення процесу передачі технології, а також забезпечення його успіху.

В Україні через слабку взаємодію науки і бізнесу розвиток системи трансферу технологій відбувається повільно. Через недостатнє розповсюдження прогресивних технологій країна втрачає можливість використання інноваційного потенціалу в пріоритетних напрямах НТП, що загрожує закріпленням екстенсивної моделі розвитку економіки. Україні необхідно створити інфраструктуру трансферу технологій, у тому числі підрозділи з питань трансферу технологій та продовжити створення центрів трансферу технологій на національному та регіональному рівнях.

Список використаних джерел:

1. Hee Jun Choi. Technology Transfer Issues and a New Technology Transfer Model [Електронний ресурс] / Choi Jun Hee // The Journal of Technology Studies. – Режим доступу: http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JOTS/v35/v35n1/pdf/choi.pdf

2. Ramanathan K. An Overview of Technology Transfer and Technology Transfer Models [Електронний ресурс] / K. Ramanathan. – Режим доступу: http://www.business-asia.net/pdf_pages/Guidebook_on_Technology_Transfer_Mechanisms/An_overview_of_TT_and_ TT_Models.pdf

3. Sazali Abdul Wahab. A Review on the Technology Transfer Models, Knowledge-Based and Organizational Learning Models on Technology Transfer [Електронний ресурс] / Abdul Wahab Sazali, Che Rose Raduan, Uli Jegak, Abdullah Haslinda // European Journal of Social Sciences – 2009. – Vol. 10, N 4. – Режим доступу: http://www.eurojournals.com/ ejss_10_4_07.pdf