Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

III Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» 17-18 февраля 2012г. Том 4

Павлішен Ю.О., Білій А.І.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна

МІЖНАРОДНА ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 Інвестиції є одним з основних джерел фінансування соціально-економічного розвитку кожної області. У сучасних умовах інвестиції виступають найважливішим засобом забезпечення виходу області з економічної кризи, структурних зрушень у національній економіці, забезпечення науково-технічного прогресу, розвитку інфраструктури, збільшення доходів населення та підвищення його життєвого рівня. Іноземні інвестиції є важливим фактором для нормалізації стану економіки області та успішної її трансформації з адміністративно-командної у ринкову.

Інвестиції, в тому числі іноземні, поділяють на:

- Прямі, тобто залучення капіталу у виробництво, торгівлю, сферу послуг. Також, прямими інвестиціями вважаються вкладення в акції підприємств, якщо інвестор володіє не менше визначеного відсотка акцій певного підприємства.

- Портфельні, тобто інвестиції в акції, облігації й інші цінні папери. Ці інвестиції в підприємства не дають права контролю над ними, але у той самий час є значним джерелом засобів для фінансування акцій, що випускаються підприємствами, корпораціями та приватними банками.

Інвестиції вважаються прямими, якщо іноземному інвестору належать 10 або більше відсотків акцій підприємства, але з достатнім правом участі в управлінні, або менше 10%, але з можливим ефективним впливом на нього. В обох випадках інвестор бажає отримати прибуток за рахунок володіння часткою прибуткової компанії. Але, при здійсненні портфельних інвестицій інвестор зацікавлений в отриманні доходу за рахунок майбутніх дивідендів або різниці курсу купівлі-продажу акцій.

Основними проблемами, що стримують надходження іноземних інвестицій в область є нерозвинута та нестабільна законодавча база, високий рівень бюрократії та витікаючої з неї корупції, складність механізмів оподаткування, невідшкодування ПДВ підприємствам тощо. Важливим фактором є діючий національний режим валютного регулювання та оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності, створених за участю коштів чи майна іноземного походження, що діє згідно з Законом України “Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб’єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження”. Згідно з цим Законом, підприємства з іноземним капіталом діють на тих самих підставах, що і підприємства без іноземного капіталу, а отже і не можуть користуватися ніякими особливими пільгами чи перевагами.

За 2011 рік іноземними інвесторами в економіку Дніпропетровської області було вкладено прямих інвестицій на суму 8056.8 млн. доларів США (станом на 01.10.2011 року). Динаміка прямого іноземного інвестування в Дніпропетровську область показана на рис. 1.

Рис. 1. Динаміка прямого іноземного інвестування в Дніпропетровську область

Рис. 1. Динаміка прямого іноземного інвестування в Дніпропетровську область

Щодо розподілу прямих іноземних інвестицій за країнами їх надходження, то вони представлені у табл. 1.

З наведених даних видно, що найбільшими інвесторами в економіку України є Німеччина, Кіпр, Велика Британія та Британські Віргінські острови. Аналізуючи це, потрібно пам’ятати, що частина цих інвестицій є частково іноземними, оскільки вони надійшли з офшорних зон.

Актуальним питанням є дослідження механізмів стимулювання залучення іноземних інвестицій у національну економіку. До основних таких механізмів належать:

- Надання податкових пільг. Іноземні компанії, що мають намір інвестувати свої кошти, як правило, дуже уважно ставляться до системи інвестиційних пільг у країні-реципієнті. У розвинутих країнах основна частина пільг, якими можуть скористатися іноземні інвестори поширюється на всі компанії, що інвестують свої кошти, національні та іноземні. У країнах, що розвиваються, та у країнах із перехідними економіками у більшості випадків існують спеціальні пільги для іноземних інвесторів. Пільги надаються з метою стимулювання регіонального розвитку, залучення фірм до участі у загальнонаціональних програмах та проектах, розвитку науково-дослідних робіт, подолання безробіття, підвищення фінансового забезпечення держави.

Таблиця 1. Прямі іноземні інвестиції в область

Прямі іноземні інвестиції в область на 01.10.2011р.

Обсяги прямих інвестицій (млн.дол. США)

У % до підсумку

Усього 8056,8

у тому числі

Німеччина 4648,7

Кіпр 2351,1

Вірґінські Острови (Брит.) 231,1

Нідерланди 136,3

Велика Британія 134,2

Австрія 115,5

Угорщина 84,9

Російська Федерація 66,2

Багамські Острови 44,8

США 39,9

Естонія 23,0

Бельґія 21,8

Туреччина 17,7

Сент-Кітс і Невіс 17,7

Ізраїль 15,0

Беліз 14,7

Панама 12,2

Швейцарія 11,7

Інші країни 70,3

100,0

 

57,7

29,2

2,9

1,7

1,7

1,4

1,1

0,8

0,6

0,5

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

0,7

Аналізуючи інвестиційний ринок України можна сказати, що рівень потенційних прибутків на даний час є недостатньо високим для того, щоб покрити усі існуючі ризики та цим самим зацікавити іноземних інвесторів вкладати кошти в українські підприємства.

- Амортизаційна політика держави. Розміри щорічних амортизаційних відрахувань безпосередньо впливають на величину витрат виробництва та суму балансового прибутку, а отже, й на фінансовий стан підприємства. Згідно зі змінами, прийнятими до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”, ставки амортизаційних відрахувань з 1-го січня 2004 року значно збільшуються.

- Створення достатнього інформаційного забезпечення. Інформаційне забезпечення має інформувати потенційних інвесторів про різні проекти та умови їх здійснення за кордоном, систему оподаткування, адміністративно-правові процедури господарської діяльності тощо.

Значний вплив на процеси іноземного інвестування має політика держави щодо розвитку та підтримки інфраструктурних галузей. Підприємства інфраструктури можуть забезпечити підприємства інших галузей необхідними послугами та, як наслідок, знизити рівень їх витрат.

Результатом активної участі в розвитку міжнародного руху капіталів для України може бути здобуття позитивного іміджу на міжнародній арені, що дасть можливість їй ефективніше залучатися до встановлення світогосподарських зв'язків і функціонувати на рівні провідних розвинених європейських і світових держав.