Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

III Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» 17-18 февраля 2012г. Том 4

Бак Г.О.

Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, м. Київ

ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ

Розробка радикальних інновацій, а також створення дослідних зразків на їх основі вимагають напруженої праці численних колективів і значної матеріально-технічної бази. Тільки організації, що володіють достатньою кількістю фінансових ресурсів можуть довести розробку інновацій до кінця. Концентрація зусиль важлива коли кілька ідей повинні бути об’єднані в одне життєздатне нововведення або коли освоєння інноваційної продукції вимагає значних коштів. Тому, транснаціональні корпорації посідають особливе місце серед інших суб’єктів інноваційної діяльності.

Перевагою здійснення наукових досліджень у міжнародних компаніях є багатоцільові дослідження. Наукові лабораторії корпорацій об’єднують вчених різних галузей з метою консолідації зусиль над виконанням основного завдання.

Світовий досвід функціонування ТНК, створення ними технологій на основі НДДКР та ринкове освоєння інновацій знайшли своє відображення в наукових публікаціях таких дослідників – А. Аріньо, Б. Гаррета, Б. Гомес-Кассереса, Р. Гулаті, Д. Данінга, П. Дюссожа, Ф. Кагліна, Б. Мільнера, С. Монтгомері, Р. Нарула, Б. Нотебоома, К. Прахалада, Дж. Роєра, К. Харррігана.

Проте, компанії змушені переглядати цілі та методи організації інноваційної діяльності під впливом динамічних змін середовища функціонування ТНК та стрімкого науково-технічного прогресу. Мета даної роботи полягає у визначенні мотивації міжнародних корпорацій щодо інтернаціоналізації інноваційної діяльності.

Науково-технічні розробки є найменш інтернаціональним сегментом в створенні ланцюга цінностей міжнародних корпорацій. Так, виробництво, маркетинг та інші функції пересуваються за кордон більш швидко ніж НДДКР. Згідно даним ЮНКТАД за 2009 р. функціями ТНК, що найважче перенести в інші країни є управління, фінанси та інтелектуальна праця. Два десятиліття тому майже всі науково-дослідні роботи проводилися в країні базування. Починаючи з 2000 р. Простежується позитивна динаміка росту частки наукових розробок міжнародних корпорацій, здійснюваних за межами країни розташування. Частка іноземних НДДКР японських корпорацій у 2009 р. становила 38%, в порівнянні з 6% у 1998 р. Менш динамічний ріст інтернаціоналізації інноваційної діяльності простежується в американських компаніях. Відсоток закордонних науково-дослідних робіт у 1998 р. становив 13%, а у 2009 р. лище 14% [1].

Мета проведення НДДКР за межами країни розміщення материнської компанії, за рахунок створення наукових підрозділів та центрів, полягає, в першу чергу, у досягненні цілей при реалізації інноваційної політики міжнародних корпорацій. Відповідно, короткострокові цілі досягають шляхом створення центрів підтримки, які відповідають за вдосконалення вже існуючих успішних технологій, а також за шляхи адаптації нових технологій до відповідних джерел та сировинних матеріалів, які доступні в регіоні функціонування відповідного центру.

Середньострокові інноваційні цілі ТНК реалізують в локальних комплексних центрах. Їх завдання полягають у тому, щоб підтримати інновації та впровадження нових технологій такими функціями як маркетинг, управління.

Довгострокові інноваційні цілі компанії реалізують шляхом створення міжнародних взаємозалежних центрів, які не ставлять за мету досягнення комерційного успіху. Вони здійснюють лише наукові дослідження у вузькоспеціалізованій сфері. Часто вдається досягнути значних наукових проривів шляхом поєднання одержаних результатів кількох міжнародних взаємозалежних центрів.

Мотивація проведення інноваційної діяльності за межами країни базування японськими, американськими та європейськими компаніями може бути різною. Це пояснюється не тільки прагненням досягнення мети, пріоритетами економічної політики, а й ментальністю країни базування материнської компанії.

Японські корпорації традиційно виявляються більш закритими і консервативними. Проведення дослідницької діяльності зазвичай відбувалося в центрах, що знаходяться на території Японії. Наукові лабораторії поза межами країни компанії використовують лише на кінцевих стадіях комерціалізації нововведень – для адаптації готового продукту або технології до місцевих стандартів, їх доопрацювання з урахуванням особливостей місцевого ринку. Однак, стрімкий інноваційний розвиток азіатських країн, наявність в них високоосвічених фахівців спричинили ріст частки наукових досліджень японських корпорацій за кордоном протягом останнього десятиліття.

Європейські корпорації, користуючись вигодами законодавчої бази Євросоюзу, розміщують свої наукові лабораторії в тій країні Європи, де сконцентровані висококваліфіковані кадри. Наприклад, в результаті злиття компаній “Asea” (Швеція) і “Brown-Boveri” (Швейцарія), що спеціалізуються в галузі електротехніки, виникла компанія “ABB”, яка створила новий дослідний центр в Німеччині, де сконцентрована найбільша кількість фахівців [2].

Підхід американських корпорацій при розташуванні своїх науково-дослідних підрозділів є досить прагматичний. Дослідницький центр розміщується на тій території, де це є економічно вигідно материнській компанії. В США існують найбільш сприятливі умови для проведення інноваційної діяльності – ліберальне законодавство, пільгове оподаткування НДДКР, зосереджені значні обсяги венчурного капіталу, налагоджені механізми комерціалізації нововведень, доступні висококваліфіковані кадри. Проте, для багатьох американських корпорацій характерним є створення дослідницьких підрозділів в Європі та окремих країнах Азії. Таке перенесення наукових підрозділів за кордон полягає, перш за все, у швидкій реакції корпорацій на можливості входження на ринок з інноваційною продукцією.

Іншим методом інтернаціоналізації інноваційної діяльності міжнародних корпорацій є створення стратегічних альянсів з метою науково-технологічного обміну. Переваги компаній полягають в отриманні зарубіжного досвіду, економії часу та коштів на проведення НДДКР. Особливо, науково-технічна кооперація характерна для високотехнологічних галузей, де простежується стрімка динаміка створення інновацій та короткий життєвий цикл нововведень.

Постійно нарощуючи власні активи, великі корпорації здатні поглинати менші за розміром компанії, в тому числі, з метою отримання переваг у сфері створення інновацій. Придбання нових технологій та інноваційних продуктів у такий спосіб є найбільш поширеним у сфері виробництва програмного забезпечення, електронних засобів зв’язку, а також обробки інформації.

Отже, на сучасному етапі формування світогосподарської системи ТНК здійснюють значний вплив на науково-технологічний розвиток за рахунок контролю над переміщенням основних компонентів: висококваліфікованих кадрів, фінансових ресурсів, нових ідей та розробок. Мотивацією міжнародних компаній щодо інтернаціоналізації інноваційної діяльності виступають розвиток підприємницького інноваційного середовища інших країн, економічні стимули проведення НДДКР, можливості виходу на ринок. Під впливом науково-технічного прогресу прагнення корпорацій досягнути високі економічні показники стимулюють їх до постійного вдосконалення існуючих та створення нових напрямків інноваційної діяльності.

Список використаних джерел:

1. Transnational corporatoin jornal [Електронний ресурс]. – 2009. – August. – Vol. 18. – № 2. – Режим доступу: httр://www.unctad.org

2. R&D fuels innovation at ABB [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.abb.com/ cawp/abbzp52/b434095700ab7545c1256ae700494de1.aspx

3. Чинчикаєв В. Організація та управління інноваційною діяльністю корпорації / В. Чинчикаєв // Наука та інновації. – 2005. – № 1 – С. 34-60.