III Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» 17-18 февраля 2012г. Том 5

Винниченко А.М., Кифяк В.І.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ СТАН АГРАРНОГО СЕКТОРУ: НЕОБХІДНІСТЬ РЕАБІЛІТАЦІЇ

На сьогодні для України сільське господарство – ключова галузь, яка має потужний інвестиційний потенціал. Так, на сучасному етапі ринкового реформування в аграрній сфері зосереджено біля 30% основних виробничих фондів, працює третина загальної чисельності працівників, зайнятих у народному господарстві, виробляється третина національного доходу, формується 70% роздрібного товарообігу. Продукція аграрної сфери набула статусу однієї з основних у стратегії експорту України [3].

Подальший розвиток аграрного сектору економіки України визначається рівнем інвестиційних можливостей та інвестиційною привабливістю галузі. Пріоритетними напрямами реалізації аграрної політики є нарощування виробництва та підвищення конкурентоспроможності аграрного сектору, збільшення експорту сільськогосподарської продукції, розвиток інфраструктури аграрного ринку, формування цілісної системи фінансово-кредитного забезпечення агропромислового комплексу, вдосконалення механізмів реалізації та захисту прав громадян на землю, а також створення привабливих умов для розвитку соціальної сфери села. Для реалізації цих завдань і потрібні іноземні інвестиції, що через низку причин надходять в економіку нашої країни поки що в недостатньому обсязі [1, с. 203].

Оскільки, інвестиційна діяльність – це соціально-економічний процес здійснення інвестиційних вкладень з метою стабільного розвитку та досягнення високих результатів в економіці, вирішальний чинник усієї економічної політики, необхідно визначитись із деякими напрямами її розвитку [2, с. 168].

Діючий механізм регулювання інвестиційного розвитку аграрної сфери стосується переважно переробної промисловості з орієнтирами переважно на:

- упровадження передових технологій, що сприяє досягненню високої та стійкої конкурентоздатності продукції агровиробників на вітчизняному і світовому ринках;

- створення нових технологічно оснащених робочих місць, особливо в тих галузях аграрної сфери, де виробляються засоби виробництва для сільського господарства і переробної промисловості;

- досягнення збалансованості державного бюджету, задоволення платоспроможного попиту, рішення соціальних, екологічних проблем [3].

Формування сприятливого інвестиційного клімату в ринковій економіці відбувається як на макро-, так і на регіональному рівні шляхом оцінки існуючих проблем, пошуку шляхів поліпшення ситуації та подальшої оптимізації сукупності політичних, правових, економічних, соціальних, організаційних, інформаційних факторів.

Одним із основних стратегічних напрямів подальшої активізації інвестиційної діяльності має бути створення привабливого інвестиційного клімату. Для цього насамперед потрібно створити відповідну нормативно-правову базу, яка б регулювала інвестиційні процеси у сільському господарстві з метою підвищення ефективності та конкурентоспроможності товаровиробників. В Україні необхідно прийняти комплексну програму залучення інвестицій, що передбачатиме: впровадження та розроблення механізмів залучення іноземних інвестицій; підвищення рівня гарантій і прав інвесторів, налагодження автоматизованої інформаційної системи для забезпечення оперативного пошуку партнерів у сфері іноземного інвестування, належного режиму консультаційного обслуговування з питань права, фінансування та страхування; створення державного реєстру іноземних інвесторів і банку даних про об'єкти іноземного інвестування [2, с. 168].

Отже, для активізації інвестиційних процесів і підвищення інвестиційної привабливості аграрного сектора необхідно на державному та регіональному рівні реалізувати наступний ряд заходів:

1. У сфері економіки:

- опрацювання виваженої і науково обґрунтованої стратегії розвитку економіки в цілому;

- стабілізація макроекономічної ситуації;

- формування ефективної ринкової інфраструктури;

- зниження рівня «тінізації» економіки;

- розвиток приватних лізингових компаній;

- стимулювання довгострокового банківського кредитування та зниження банківських відсотків;

2. У законодавчій сфері:

- формування стабільної нормативно-правової бази для залучення інвестицій та гарантування захисту прав інвесторів і кредиторів;

- сприяння здійсненню судової реформи та забезпечення безумовного виконання судових рішень;

- активізація інформаційного забезпечення залучення інвестицій;

- створення умов для розвитку інтелектуального потенціалу тощо [4, с. 88].

Отже, потенційні можливості аграрного сектору сьогодні досить великі, проте їх ефективна реалізація можлива лише за умов залучення необхідної кількості інвестицій, що можливо шляхом покращення інвестиційного клімату економіки в цілому.

Список використаних джерел:

1. Лиса О.І. Напрями підвищення інвестиційної привабливості аграрного сектору економіки Західного регіону України [Електронний ресурс] / О.І. Лиса // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. − Вип. 21.3. – С. 203-211. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ portal/chem_biol/nvnltu/ 21_3/203_Lys.pdf

2. Давиденко Н.М. Активізація інвестиційної діяльності в аграрному секторі економіки України / Н.М. Давиденко // Агроінком. – 2007. – № 9-10. – С. 73-76.

3. Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/ 20_7/165_Kowalczuk_20_7.pdf

4. Фрунза С.А. Забезпечення інвестиційного розвитку аграрної сфери національної економіки [Електронний ресурс] / С.А. Фрунза // Наукові праці КНТУ. Серія «Економічні науки». – 2010. – Вип. 17. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/npkntu_e/ 2010_17/stat_17/16.pdf

5. Семикіна К.В. Проблеми інвестування агропромислового комплексу України / К.В. Семикіна // Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції. – 2011 – № 1. – С. 85-89.