III Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» 17-18 февраля 2012г. Том 5

Довгопола О.В.

Харківський національний економічний університет, Україна

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ САНАЦІЄЮ

Функціонуванню українських підприємств на сучасному етапі розвитку економіки загрожують безліч негативних впливів, що можуть спричинити виникнення та розвиток кризових явищ у їх діяльності, а надалі – неплатоспроможність і банкрутство. Це обумовлює актуальність дослідження та удосконалення санаційних процесів, спрямованих на фінансове оздоровлення неплатоспроможних суб’єктів господарювання.

Фінансове оздоровлення доцільно розглядати як бізнес-процес, оскільки його можна представити як сукупність використаних ресурсів та перетворення входів на виходи. Бізнес-процес – це цілеспрямована послідовність процедур, котра необхідна для отримання заданого кінцевого результату. На наш погляд, доцільно представити зображення бізнес-процесу у вигляді бізнес-моделі – опису системи (текстового або графічного) з визначеним рівнем деталізації, який дозволяє із заданою точністю розуміти й імітувати процес управління.

Рис. 1. Контекстна діаграма процесу управління фінансовою санацією підприємства

Рис. 1. Контекстна діаграма процесу управління фінансовою санацією підприємства

Рис. 2. Декомпозиція контекстної діаграми (стандарт IDEF0)

Рис. 2. Декомпозиція контекстної діаграми (стандарт IDEF0)

Методологічною основою проведення даного дослідження є застосування реінжинірингу бізнес-процесів (BPR (Business Process Reengeneering)) управління фінансовою санацією підприємства. Структурно-функціональна модель процесу управління фінансовою санацією передбачає використання CASE-засобу в програмному продукті BPwin за стандартом IDEF0, який передбачає опис етапів модельованого процесу. Отже, стандарт IDEF0 дозволяє подати алгоритм процесу управління у вигляді діаграми, розробка якої починається зі створення контекстної діаграми (рис. 1), на якій по центру знаходиться блок головної задачі, який відображає сутність моделі та мету її побудування. На рис. 2 зображена декомпозиція контекстної діаграми на такі функціональні блоки: оцінка санаційної спроможності підприємства, розробка санаційних заходів та розробка графіка реалізації санаційних заходів.

Процес моделювання системи починається з побудови контекстної діаграми, яка є вершиною деревовидної структури діаграм і є найзагальнішим описом системи і її взаємодії з зовнішнім середовищем. Після опису системи в цілому проводиться розбиття її на фрагменти. Цей процес називається функціональною декомпозицією, а діаграми, які описують кожен фрагмент і взаємодію фрагментів, називаються діаграмами декомпозиції. На даній діаграмі (рис. 1) наявні наступні елементи:

- вхід бізнес-процесу – об’єкт бізнес-процесу (процедура, операція), котрий взаємодіє з зовнішніми бізнес-процесами та отримує від них інформацію (ресурси). У даному випадку входом є фінансова звітність підприємства, а саме баланс та звіт про фінансові результати;

- вихід бізнес-процесу – об’єкт бізнес-процесу, котрий взаємодіє з зовнішніми бізнес-процесами та передає їм інформацію (ресурси), які є результатом виконання бізнес-процесу. Для даної моделі на виході будуть отримані рекомендації щодо удосконалення управління фінансовою санацією підприємства;

- управління – Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та методика таксономічного аналізу;

- механізм, у якості якого виступають фінансовий директор, фінансовий менеджер підприємства та програмний продукт MS Project.

Описана технологія побудови структурно-функціональної моделі дозволяє фінансовим менеджерам відслідкувати логіку процесу санації, починаючи з оцінки санаційної спроможності підприємства та закінчуючи розробкою плану санації. Таким чином, запропонована модель дозволяє формалізувати процес управління фінансовою санацією, забезпечуючи при цьому підвищення якості прийняття управлінських рішень в процесі фінансового оздоровлення підприємства та його виведення з кризового стану.