III Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» 17-18 февраля 2012г. Том 5

Козельська Ю.В., к.е.н. Жеребйов Я.І.

Донбаська національна академія будівництва і архітектури, Україна

ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ СТВОРЕННЯ, РОЗВИТКУ ТА ПРАКТИЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ БІЗНЕС-ПЛАНУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ КЛАСТЕРНОГО ПІДХОДУ

Створення та практичне впровадження бізнес-плану інвестиційного проекту «Курортополіс Сєдове», як інструменту поліпшення інвестиційного клімату, підвищення рівня інвестиційної привабливості території селища Сєдове та межуючих з ним муніципальних утворень Новоазовського району Донецької області, затребуване сьогоднішніми перетвореннями в світовому економічному просторі та модернізацією сучасної економіки нашої країни. Актуальність створення туристичного кластеру підприємств за участю інших, зацікавлених юридичних і фізичних осіб на підґрунті приватно-державного партнерства обумовлена загальними закономірностями розвитку економіки на сучасному етапі та полягає в розвитку партнерства між державою, економікою (виробничо-господарськими системами малого і середнього бізнесу) і наукою [1].

Вище згадану тему досліджували такі вчені, як, наприклад, Колесник І.Н. в опублікованій науковій праці «Перспективи розвитку регіональних морських кластерів в Україні» [6] ; Ларіна Н.І. і Макаєв А.І. в статті «Кластеризація як шлях підвищення міжнародної конкурентоспроможності країни і регіонів» [7]; багато інших дослідників і практиків нашого часу; також цю тему обговорювали на багатьох конференціях в останні роки.

Мета статті полягає в обґрунтуванні пропозицій щодо створення організаційно-економічного механізму залучення інвестицій в розвиток рекреаційно-туристичної діяльності та інших, пов’язаних з нею, галузей економіки Новоазовського району та селища Сєдове.

Сьогодні особливої актуальності в Україні набуває впровадження нових виробничо-господарських систем на регіональному рівні, з метою підвищення ефективності реалізації програм економічного і соціального розвитку як окремих регіонів, так і держави в цілому.

На основі створення промислових кластерів та інших мережевих виробничо-господарських систем, управління територіальним розвитком по праву вийшло на передові позиції і постало національним завданням [2].

Кластери на сьогодні є основою найбільш успішних економік передових країн світу. Кластеризація економіки дозволяє сформувати комплексний погляд на державну політику регіонального і національного розвитку; підвищити продуктивність, ефективність і конкурентоспроможність бізнесу; розширити можливості для інноваційного розвитку на основі 5 технологічного укладу; оптимізувати взаємодію між різними суб'єктами економічного розвитку регіону: державою, великим і малим бізнесом, науково-освітньою спільнотою та громадськістю; сформувати «обличчя» регіону в сприйнятті зовнішнього оточення і, в цілому, підвищити рівень добробуту і якості життя населення [3].

Новоазовський район і селище Сєдове Донецької області мають унікальний, не повністю використовуваний в наш час, рекреаційно-туристичний потенціал, пов’язаний з узбережжям Азовського моря, що в майбутньому забезпечить динамічний розвиток індустрії відпочинку та туризму, високо прибуткового бізнесу, логістичних центрів переміщення матеріально-технічних і інших ресурсів, сільського господарства тощо.

Селище Сєдове є популярною курортною зоною відпочинку та оздоровлення на узбережжі Азовського моря. Ділянка цього узбережжя Азовського моря в районі селища Сєдове та межуючи з ним територій по комплексу мікробіологічних показників оцінюється, як найбільш благополучна з гігієнічних та епідеміологічних позицій.

Район розташований у степовій зоні, на його території знаходиться:

- регіональний ландшафтний парк «Меотида»;

- степовий заповідник «Хомутовський степ»;

- вітряний парк Новоазовський;

- розміщення русла річки Грузький Єланчик [5].

Відповідно до Стратегічного плану економічного та соціального розвитку Новоазовського району на період до 2020 року пріоритетними напрямами розвитку території є наступні: а) розвиток туризму та курортно-рекреаційних зон; б) створення умов для залучення інвестицій в розвиток малого і середнього бізнесу; в) підвищення рівня якості життя та добробуту населення.

Враховуючи той факт, що процес кластеризації підприємств регіону Донбасу знаходиться лише на початковому етапі, важливим є врахування наявності бар'єрів, що гальмують цей процес. До складностей в створенні кластерів відносяться наступні:

- відсутність налагодженого партнерства між органами влади та підприємницьким сектором.;

- відсутність активної позиції щодо участі в кластерах серед наукових установ;

- слабка мотивація у підприємств регіону, що мають різні напрямки і цілі діяльності;

- різні форми власності володарів матеріальних і нематеріальних активів, які побажали брати участь у створенні кластерів;

- відсутність коштів на реалізацію кластерних проектів;

- небажання ризикувати через слабко позначені умови діяльності кластерів та відсутність законодавчих та нормативних документів, що стимулюють і регулюють діяльність кластерних угрупувань;

- слабка поінформованість підприємців малого і середнього бізнесу щодо сутності поняття «кластер», практична відсутність або слабке поширення інформації про позитивні результати діяльності кластерів в інших регіонах нашої країни і за кордоном;

- слабкий рівень довіри проміж підприємцями і органами влади;

- стійка налаштованість підприємців на ведення справ поодинці, невпевненість у дієвості нових підходів; ментальність керівників, які не бажають змінювати власні підходи до пошуку нових шляхів організації діяльності їхніх підприємств;

- роз’єднаність та слабкий рівень взаємодії між підприємствами регіону;

- відсутність широкомасштабної державної підтримки процесів об’єднання підприємств в кластерні угрупування [4].

Висновки. Таким чином, створення та успішна реалізація бізнес-плану інвестиційного проекту «Курортополіс Сєдове» дозволить реалізувати потенціал Новоазовського району, як одного з головних туристичних напрямків узбережжя Азовського моря, шляхом згуртування учасників кластера навколо єдиної стратегії розвитку та покращення туристичного дозвілля та інфраструктури для обслуговування цільових туристичних ринків і сегментів.

Для цього необхідно виконати ряд ключових завдань:

1) забезпечити дослідження потенціалу основних ринків надання туристичних послуг;

2) виробити і реалізувати диференційоване ринкове позиціонування підприємств малого і середнього бізнесу в сфері надання послуг з відпочинку та оздоровлення в районі селища Сєдове Донецької області;

3) забезпечити присутність юридичних і фізичних осіб в ключових каналах розповсюдження рекламно-інформаційних потоків та відродження і створення нових підприємств;

4) забезпечити очікуваний туристичний потік відпочиваючих, інших груп населення нашої держави та іноземців.

Список використаних джерел:

1. Електронний ресурс. – Режим доступу: http://journal.vscc.ac.ru/php/jou/34/art34_06.php

2. Портер М. Конкуренция / М. Портер. – М.: Вильямс, 2000. – 207 с.

3. Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.strategplann.ru/stati-po-ekonomike/ klasternyj-podhod-osnova-povyshenija-konkurentosposobnosti-regionalnoj-ekonomiki.html

4. Електронний ресурс. – Режим доступу: http://ucluster.org/universitet/klastery-ukraina/2010-study/klasterizaciya-zaporozhskojj-oblasti/klyuchevye-barery-na-puti-sozdaniya-klasterov/

5. Електронний ресурс. – Режим доступу: http://dyvokraina.com.ua/uk/donetskaya/sedovo.html

6. Колесник И.Н. Перспективы развития региональных морских кластеров в Украине / И.Н. Колесник // Вісник Донецького національного університету. – 2011. – Т.1. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VDU_ekon/2011_1/1/131.pdf

7. Ларина Н.И. Кластеризация как путь повышения международной конкурентоспособности страны и регионов / Н.И. Ларина, А.И. Макеев // Всероссийский экономический журнал. – 2006. – № 10. – C. 2-26.