III Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» 17-18 февраля 2012г. Том 5

К.е.н. Матвієнко-Біляєва Г.Л.

Харківський національний економічний університет, Україна

МАРКЕТИНГОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

У період розвитку ринкових відносин в Україні, який характеризується

динамічністю економічного середовища, перед більшістю сучасних підприємств постала проблема самостійного господарювання, що потребують перебудови всієї системи управління їх діяльністю. Суттєвим елементом оновленої системи управління діяльністю є управління маркетинговою діяльністю підприємства основою якої була і залишається система забезпечення ефективних маркетингових заходів в області дослідження попиту, цінової, товарної, збутової, фінансової й комунікативної політики, що дозволяє значно підвищити кінцеві результати діяльності підприємства та досягти головної мети – максимізації прибутку.

На сьогоднішній день підприємства приділяють значну увагу розвитку свого потенціалу. Одним з найважливіших і перспективніших видів потенціалу підприємства є маркетинговий потенціал.

Проблеми управління потенціалом підприємства розглядались у наукових роботах багатьох вітчизняних і зарубіжних науковців, таких як: І. Ансофф, А. Воронкова, Ю. Іванов, О. Пушкар, М. Круглов, Г. Мінцберг, В. Пономаренко, І. Отенко, В. Самочкін, О. Тищенко, Р. Фатхуддінов.

Термін “потенціал” походить від латинського слова “potential”, яке означає здатність, приховану можливість та є прикладом комплексного показника, здатного охарактеризувати не тільки сучасний стан об'єкта, але й найбільш імовірні перспективи його розвитку.

Потенціал підприємства представляє собою характеристику динамічного стану підприємства, зумовлений цілями його функціонування та розвитку. У процесі визначення категорії “потенціал підприємства” необхідно враховувати, що не кожна сукупність можливостей соціально-економічної системи, тобто її потенціал, є системою. Тільки організований та керований потенціал можна розглядати як систему можливостей підприємства для досягнення цілей.

Маркетинговий потенціал підприємства є досить новою економічною категорією. Однак, вже створено певний теоретичний фундамент оцінки маркетингового потенціалу, рівня його використання.

Аналіз сучасних наукових досліджень стосовно визначення поняття «маркетинговий потенціал» виявив слабку теоретичну базу на рівні підприємства. Відсутнє єдине теоретичне визначення поняття.

Отже, ряд фахівців зазначають, що маркетинговий потенціал:

1) являє собою сукупний потенціал маркетингових ресурсів і сукупний потенціал маркетингових зусиль підприємства, ефективне використання якого забезпечить досягнення цілей підприємства. У широкому змісті маркетинговий потенціал – це декомпозиція маркетингових ресурсів і маркетингових зусиль на окремі потенціали підприємства [1];

2) ступінь готовності маркетингових ресурсів, організаційного механізму маркетингу і спроможності досягати необхідних маркетингових результатів;

3) співвідношення продукції, що реалізована до товарної продукції; частка ринку; темпи зміни фізичного обсягу виробництва; конкуренти; диверсифікація продукції; диверсифікація клієнтури; фізичний попит на продукцію підприємства [2];

4) «сукупність внутрішніх можливостей та зовнішніх шансів задовольняти потреби споживачів та отримувати на цій основі максимальні економічні вигоди. Цим поняттям позначають здатність (можливості) підприємства ефективно виявляти, формувати та найповніше задовольняти потреби споживачів» [3].

З точки зору автора, маркетинговий потенціал слід розкривати як сукупну спроможність маркетингової системи забезпечити довгострокове функціонування і досягнення стратегічних цілей підприємства з урахуванням таких питань як: вирішення проблем пошуку нових засобів задоволення існуючих і стратегічних потреб споживачів; створення більш досконалих і якісних продуктів; формування збалансованої системи маркетингових планів, щодо обсягів випуску продукції і надання послуг; мінімізації маркетингових витрат підприємства.

Маркетинговий потенціал підприємства являє собою невід’ємну складову частину загального потенціалу підприємства. В табл. 1 представлені основні елементи оцінки маркетингового потенціалу підприємства.

Пропоновані елементи оцінки маркетингового потенціалу підприємства, створюють базу для комплексного дослідження стану маркетингової діяльності підприємства в цілому, але вони можуть бути доповнені в залежності від розміру та типу досліджуємого об’єкту.

Таблиця 1. Основні елементи оцінки логістичного потенціалу

Потенціал

Елементи потенціалу

Маркетинговий потенціал

Обсяг та характер ринку

Витрати на рекламу

Кількість постачальників

Витрати на збут

Еластичність збуту

Кількість споживачів

Оцінка традиційних каналів розподілу

Вибір суб’єктів каналів збуту

Співвідношення попиту і пропозицій

Аналіз ціні товарів конкурентів і ін.

Але слід зазначити, не всі елементи можливо проаналізувати в реальних умовах, через відсутність інформації щодо поточного стану діяльності підприємства та трудомісткість приведення значення елемента до єдиного базису в умовах різкого коливання як зовнішнього, так і внутрішнього середовища підприємства.

Список використаних джерел:

1. Балабанова Л.В. Управління маркетинговим потенціалом підприємства: навч. посіб. / Л.В. Балабанова. – К.: Профессіонал, 2006. – 288 с.

2. Мерзликина Г.С. Оценка экономической состоятельности предприятия / Г.С. Мерзликина, Л.С. Шаховская. – СПб.: Санкт-Петербургский гос. ун-т, 1996. – 160 с.

3. Олексюк О.А. Маркетинговий потенціал підприємств цементної промисловості України / О.А. Олексюк // Маркетинг в Україні. – 2001. – №4. – С. 12.