III Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» 17-18 февраля 2012г. Том 5

Поткін О.О.

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Україна

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ

Сучасний ринок виробництва продукції в Україні розвивається по шляху спеціалізації й одночасно інтеграції, коли сировина закуповується в одних країнах, а виготовлення кінцевого продукту в інших. Морські та річкові порти як в Україні, так і у всьому світі є постійними і надійними джерелами доходів в галузі транспортного бізнесу, а також забезпечують поповнення бюджетів всіх рівнів. Крім того, морські торговельні порти (МТП) являються важливим фактором підтримки транзитного потенціалу України. Це стимулює вдосконалювання транспортних систем, зокрема розвиток транспортно-логістичних систем морських портів України.

У результаті розвитку ринку транспортних послуг міняється призначення морських портів від простого забезпечення взаємодій видів транспорту до надання повного логістичного сервісу. Прагнення портів до вдосконалювання своєї діяльності й розширенню її на тлі перетворення ринку портових послуг у ринок споживача приводить до посилення конкуренції за вантажі.

Для підвищення конкурентоздатності порту необхідний перехід від транспортних функцій до логістичних, зміна характеру свого функціонального призначення: оптимальне використання пропускної здатності, висока гнучкість у виробничій діяльності, швидка реакція на вимоги клієнтури, готовність до надання послуг, надійність у наданні послуг, короткі строки їхнього виконання, скорочення витрат, безперервне інформаційне обслуговування, облік потреб і запитів клієнтури й т.д.

В основі формування стратегії розвитку транспортно-логістичних систем морських портів України в конкурентному середовищі лежить надання широкого спектра портових послуг. Портові послуги розділяються на дві категорії:

- послуги судновласникам: укриття від непогоди, бункерування й матеріально-технічне забезпечення, ремонт, лоцманські, буксирні, інформаційні послуги й т.д.

- послуги вантажовласникам: вантажно-розвантажувальні роботи, складське зберігання вантажів, оформлення вантажних документів, а так само додаткові послуги що дозволяють створювати додаткову вартість (упакування, формування пароплавних партій, розсортовування вантажів і т.д.).

Враховуючи досвід зарубіжних МТП необхідно фокусувати стратегію розвитку транспортно-логістичних систем на певному стратегічному напрямку. Відповідно до основних правил логістики, такими напрямками можуть бути:

· забезпечення вантажної бази з певними характеристиками (по номенклатурі вантажів, кількості і т.п.);

· скорочення витрат часу та мінімізація ризиків всіх учасників логістичного ланцюга поставок;

· вдосконалення технології перевалки вантажу;

· збільшення вантажообігу порту.

В умовах конкуренції з'являється потреба подальшого розвитку теоретичної й практичної бази, яка пояснює й моделює раціональне поводження портів у їхній індивідуальній боротьбі за вантажопотоки. Логістична система МТП повинна охоплювати й погоджувати процеси закупівель, виробництва й розподілу продукції, а також бути основою при стратегічному плануванні й прогнозуванні. Транспортно-логістична система МТП для її ефективного функціонування повинна будуватися на наступних принципах:

- організація комплексного транспортного обслуговування на основі єдиного договору на комплексне обслуговування і єдине замовлення на всі послуги, забезпечення максимальної стандартизації й уніфікації перевізних документів учасників логістичних ланцюгів з метою забезпечення можливості створення єдиного інформаційного простору;

- інтеграція зі світовими логістичними центрами й забезпечення прозорого інформаційного обміну з ними.

Розвиток вітчизняних портів і всього транспортного комплексу нерозривно пов'язаний з використанням сучасних технологій управління та оптимізації процесів перевантаження та доставки вантажів, заснованих на сучасних логістичних принципах. Для вирішення завдань підвищення конкурентоздатності морських портів потрібні нові підходи: застосування сучасних інформаційно-управляючих систем, впровадження принципів логістики й маркетингу, а також розумна інтеграція транспортних і виробничих технологій.

Список використаних джерел:

1. Кодекс торговельного мореплавства України від 15 січня 2009 року N 885-VI.

2. Розпорядженням Кабінету Міністрів України «Стратегія розвитку морських портів України на період до 2015 року» від 16 липня 2008 р. N 1051-р.

3. Крыжановский С.В. Морские торговые порты Украины в рыночных условиях: монография / С.В. Крыжановский. – О.: Астропринт, 2008. – 184 с.

4. Попова Н.В. Стратегия развития транспортно-логистической системы региона / Н.В. Попова, Н.М. Белевцова // Вісник економіки транспорту і промисловості № 33. – 2011. – С. 55-59.