Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

III Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» 17-18 февраля 2012г. Том 5

Скорик О.В., к.е.н. Скорик Г.І.

Національний університет «Львівська політехніка», Україна

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ – ОФІЦІЙНИХ ДИЛЕРІВ НА РИНКУ АВТОМОБІЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ

 Проблема підвищення конкурентних можливостей підприємства складна і багатопланова. Вона вимагає систематичного підходу і здійснення значного комплексу організаційно-економічних, управлінських і технологічних заходів. Для розробки і формування ефективного організаційно-економічного механізму управління конкурентоспроможністю підприємства необхідно використовувати конкретні організаційні, економічні, технологічні заходи у їх взаємозв'язку і взаємозалежності. Насамперед, це – вибір конкурентних стратегій розвитку; досягнення управлінської злагодженості; система управління трудовою мотивацією; комплексний підхід до підвищення якості і конкурентоспроможності послуг, що надаються; системний підхід до диверсифікації та планування виробництва; системний економічний аналіз діяльності підприємства; інформаційне забезпечення системи управління [1]. Усі зазначені заходи мають бути спрямовані на вирішення проблеми підвищення конкурентних можливостей підприємства, посилити його позиції на ринку, досягти стійкого розвитку за рахунок створення і підтримки конкурентних переваг.

 Вибір конкурентної стратегії розвитку має базуватися на попередньому аналізі його конкурентної позиції та потенційних можливостей. Конкурентоспроможність або навіть конкурентна стійкість підприємства свідчить про те, як воно за основними параметрами випереджає своїх суперників і які має суттєві переваги. Джерелами конкурентних переваг є прогресивна організаційно-технологічна і соціально-економічна база підприємства, вміння аналізувати та своєчасно здійснювати заходи щодо посилення конкурентних переваг.

Одним із офіційних дилерів на ринку продажу легкових автомобілів у західному регіоні є досить ще молоде підприємство ТОВ “ГалАвтоСвіт” (м. Львів), основною продукцією якого є автомобілі марки NISSAN. Тому й досі актуальним залишається питання сегментації ринку, як одна із важливих складових, яка визначає позиції конкурентоспроможності. Сегментація ринку дає можливість передбачити перспективу успіху і заздалегідь вимагає узгоджених дій усіх підрозділів підприємства. Тут найважливішим є максимальна орієнтація на споживача. Від цього залежить освоєння нових стратегічних зон господарювання, розширення ємності ринків збуту продукції, збільшення обсягів реалізації автомобілів.

Конкурентні переваги, перш за все, – це низькі витрати і широкий асортимент продукції або надаваних послуг. Низькі витрати відображають здатність підприємства випускати і продавати свій товар з меншими витратами, ніж конкуренти. Продаючи товар за тією ж ціною, що і конкуренти, підприємство отримує більший прибуток. Проте, продаючи автомобілі марки NISSAN, не слід прагнути сліпого зниження витрат, можна говорити про їх економічну обґрунтованість, економію. Врахування вимог і потреб потенційних клієнтів також забезпечить конкурентну перевагу ТОВ “ГалАвтоСвіт” на ринку дилерів легкових автомобілів. Широкий асортимент – це здатність виробника забезпечити більш повно потреби своїх клієнтів. У діяльності аналізованого підприємства це забезпечується широким спектром послуг, пов’язаних з придбанням та подальшим обслуговуванням автомобілів NISSAN, що й забезпечує конкурентні переваги.

В основу діяльності підприємства має бути покладена чітка спрямованість усього трудового колективу на надання високоякісних послуг. Саме така орієнтація дасть можливість стабільно працювати в умовах жорсткої конкуренції та динамічних змін кон'юнктури ринку. В цьому плані надзвичайно важливим є своєчасне ініціювання процесу зміни психології працівників, формування команди енергійних, творчих, відповідальних лідерів, проведення докорінних змін і створення нової системи управління, яка б відповідала сучасним вимогам. Необхідно досягти такого співвідношення працівників, що знають і відчувають ринкові відносини, в першу чергу, на ключових позиціях, щоб вміло, грамотно і професійно працювати на ринку споживача. Тільки за таких умов можливий якісний стрибок у підвищенні ефективності господарювання і реальне забезпечення конкурентоспроможності підприємства.

Стратегічно важливим напрямом забезпечення конкурентоспроможності підприємства є чітка орієнтація на надання послуг, які відповідають зростаючим потребам споживачів, удосконалення їх за рахунок нових технічних рішень. Ключовою вимогою для досягнення цієї мети стає приведення у відповідність усієї нормативно-технічної бази підприємства до міжнародних стандартів якості.

Вирішення проблеми підвищення конкурентоспроможності підприємства передбачає:

- розробку стратегічних програм розширення найменувань автомобілів, надаваних послуг;

- активне використання перспективного бізнес-планування як інструменту формування довгострокових конкурентних переваг;

- упровадження річних і перспективних бюджетів витрачання грошових засобів на заплановані обсяги надаваних послуг, які забезпечуватимуть ріст конкурентоспроможності і прибутковість діяльності підприємства;

- ефективну кадрову політику;

- об'єктивну оцінку й аналіз фінансового стану підприємства, широке використання системи розрахункових індексів, коефіцієнтів, які дають змогу у своїй сукупності оперативно відслідковувати фінансові результати;

- ефективний маркетинг;

- координацію та підвищення ефективності роботи структурних підрозділів економічної служби з урахуванням вимог ринку і сучасного менеджменту;

- удосконалення економічної роботи відповідно до вимог комплексного підходу до кінцевих результатів господарювання;

- підвищення оперативності підготовки і достовірності економічної інформації.

Реалізація цих заходів дасть змогу забезпечити якісно новий рівень управління витратами, формування цін на усі види послуг, що позитивно вплине на підвищення конкурентних можливостей підприємства.

Проведений аналіз свідчить, що період 2007-2010 рр. був сприятливий для діяльності підприємства. Практично всі показники починаючи з 2007 р. зростають. Така динаміка зміни показників виробничо-господарської діяльності вплинула на прибуток фірми, показник якого з року в рік зростає. Протягом аналізованого періоду зростав обсяг реалізованих ТОВ “ГалАвтоСвіт” автомобілів, що визначило динаміку доходу і прибутку підприємства.

Усі фактори, як внутрішні, так і зовнішні, які сприяють формуванню конкурентного середовища і які здійснюють вплив на діяльність організації, вдало використовуються керівництвом підприємства. У своїй діяльності підприємство забезпечує довгострокове співробітництво з клієнтами, засноване на високій якості продукції, послуг і надійності поставок; постійно вдосконалює сервісне обслуговування; дотримується чинного законодавства. Підприємство реалізує комплексний підхід до просування продукції компанії NISSAN по всьому світу.

Правильно організована економічна робота на підприємстві сприятиме його фінансовій стійкості в умовах конкуренції. Важливою є своєчасна оцінка ступеня ризику, вигідності того чи іншого способу вкладання грошових коштів із метою підвищення конкурентних переваг надаваних послуг, прийняття стратегічно правильних рішень з вибору джерел фінансування з метою забезпечення результативної фінансово-господарської діяльності підприємства.

Список використаних джерел:

1. Должанський І.З. Конкурентоспроможність підприємства: навч. посіб. / І.З. Должанський, Т.О. Загорна. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 384 с.