Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

III Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» 17-18 февраля 2012г. Том 5

К.е.н. Смерічевська С.В., Ібрагімхалілова Т.В.

Донецька академія автомобільного транспорту, Україна

КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОГО КЛАСТЕРУ ДОНЕЦЬКОГО РЕГІОНУ

Враховуючі географічне та геополітичне положення Донецького регіону, особливої актуальності з метою забезпечення конкурентоспроможності економіки даного регіону набуває визначення наявного потенціалу для формування та розвитку транспортно-логістичного кластеру регіону інноваційного типу.

Найважливішим ресурсом інноваційної діяльності завжди були і є висококваліфіковані наукові кадри. Донецька область посідає 4-е місце в Україні по чисельності працівників наукових організацій (після м.Києва, Харківської та Дніпропетровської областей). Але, нажаль, в динаміці спостерігається істотне зменшення даного показника: так, протягом 12-ти років кількість науковців зменшилась більш ніж вдвічі і на сьогодні по даним статистики складає 7527 осіб за винятком сумісників – 3216 (рис. 1).

Рис. 1. Динаміка чисельності науковців в Донецькій області, осіб [1]

Рис. 1. Динаміка чисельності науковців в Донецькій області, осіб [1]

Разом з тим, кількість наукових робітників, які мають науковий ступінь кандидата або доктора наук, має тенденцію до зростання.

Основні установи, що займаються розвитком та впровадженням нанотехнологій в регіоні – це Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О. Галкіна НАН України, Інститут фізико-органічної хімії та вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України, Донецький національний університет, ДУ «НТЦ «Реактивелектрон» НАН України.

Для формування та розвитку транспортно-логістичного кластеру особливої актуальності набуває підготовка фахівців за освітніми направленнями, за якими вже відбувається підготовки студентів в провідних ВНЗ регіону (табл. 1).

Підбор персоналу для відповідних структур ТЛК можливий наступними шляхами:

- індивідуальний (за рекомендаціями, через особисті знайомства, за направленнями ВНЗ);

- через кадрові агентства;

- за оголошеннями (через засоби масової інформації та рекламу підприємства).

Таблиця 1. Освітні програми, необхідні для створення кластеру

ВНЗ

Факультети

Горлівський автомобільно-дорожній інститут Донецького національного технічного університету

- автомобільних доріг;

- транспортних технологій;

- автомобільного транспорту;

- економіки та управління.

Донбаська національна академія будівництва і архітектури

- Будівельний

- Архітектурний

- Механічний

- Природоохоронний

- Економіки, маркетингу та менеджменту

Донецький державний університет інформатики і штучного інтелекту

Сучасних комп'ютерних інформаційних технологій

Донецька академія автомобільного транспорту

- транспортних технологій

- автомобільного транспорту

Донецький інститут залізничного транспорту Української державної академії залізничного транспорту

- управління на залізничному транспорті;

- інфраструктура залізничного транспорту;

- економіка транспорту

Приазовський державний технічний університет

Транспортних технологій

Нові тенденції розвитку професійної освіти вимагають розробки більш досконалих способів регулювання ринку освітніх послуг. Існуюча структура і якість професійної освіти суперечать завданням соціального та економічного розвитку як окремих регіонів, так і країни в цілому.

Кластерне навчання є порівняно новим напрямком у професійній педагогіці, його впровадження в процес підготовки вимагає визначення педагогічних умов і експериментальної перевірки ефективності формування компетентного фахівця. Роль ВНЗ в кластері зводиться до того, щоб виробляти інноваційний товар. Науково-дослідні інститути та виробничі установи області стають базою практик і отримують можливість брати участь у формуванні фахівця на власній науково-навчальній базі, у відповідності зі своїми потребами і перспективами розвитку.

У кластері всі суб'єкти участі регулюють багаторівневу систему підготовки спеціалістів необхідної кваліфікації. Роботодавець визначає, чому вчити, навчальні заклади – як вчити, а професійна освіта розглядається як процес, в основі якого лежить його інтеграція з виробництвом. При цьому і час, який витрачається на підготовку затребуваного фахівця, і період його профадаптаціі скорочуються.

В області вищої освіти найбільш актуальними інноваціями в умовах кластеризації економіки, на нашу думку, є наступні:

1. Переорієнтація цілей вищої професійної освіти на здобуття освіти, орієнтованої на розвиток особистості, її здатності до науково-технічної та інноваційної діяльності на основі соціального замовлення.

2. Конструювання навчального процесу як системи, яка сприяє саморозвитку особистості.

3. Інтеграція знань, придбаних в ході вивчення суміжних дисциплін і створення передумови для проблемно-модульного вивчення ряду дисциплін.

4. Проведення на факультетах та кафедрах інноваційної та експериментальної роботи.

5. Переміщення акценту з процесу викладання на процес навчання самих студентів, освоєння ними досвіду самоосвіти під керівництвом викладача на основі збільшення позааудиторної самостійної роботи за рахунок скорочення аудиторного навантаження, зведення останнього до розумного мінімуму.

6. Забезпечення навчального процесу матеріально-технічними засобами на рівні сучасного соціокультурного розвитку суспільства.

Список використаних джерел:

1. Статистичний щорічник України за 2001-2011 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.twirpx.com/file