III Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» 17-18 февраля 2012г. Том 5

Токарчук Д.М.

Вінницький національний аграрний університет, Україна

ПРИНЦИПИ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ ЗАЙНЯТОСТІ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНУ: СУТЬ, СКЛАД ТА ОБҐРУНТУВАННЯ

Стратегія зайнятості сільського населення Вінницької області на період до 2025 року є програмою розвитку системи зайнятості населення Вінницької області, що визначає цілі, завдання, пріоритети, напрями ефективного використання трудових ресурсів, дає оцінки конкурентних переваг, обмежень, загроз і проблем розвитку районів області, що впливають на формування системи зайнятості, описуються принципи реалізації стратегії, стратегічні цілі та пріоритети розвитку системи зайнятості сільського населення Вінницької області до 2025 р., наводиться механізм реалізації стратегії, етапи реалізації стратегії, очікувані результати реалізації стратегії, моніторинг стратегії та контроль за її реалізацією.

Стратегія є основою для розробки обласної програми, а також районних, міських (локальних) програм зайнятості населення.

При написанні концепції використовувався як вітчизняний, так і закордонний досвід складання подібних документів. Визначальним фактором в розробці Стратегії є її соціальна орієнтованість, комплексний та системний підходи, що забезпечують зростання зайнятості, випереджаючий розвиток напрямків, які могли б відігравати значну роль в забезпеченні створення робочих місць, послідовність в виконанні прийнятих програмних документів, які направленні на вирішення проблем подолання безробіття сільського населення Вінницького регіону.

Склад та суть принципів розробки Стратегії зайнятості сільського населення регіону обґрунтовані на матеріалах та детальному аналізі ситуації у Вінницькій області. Стратегія є концептуальною і повинна базуватися на низці принципів, тобто основних вихідних положень, до яких належать:

1) принцип антропоцентричності – врахування потреб і запитів людини щодо реалізації можливостей працювати і отримувати за це належну винагороду. Цього принципу дотримуються, практично, всі розробники стратегічної документації. Його суть полягає в тому, що в центрі уваги має бути всебічний і гармонійний розвиток людини, забезпечення її гідною працею;

2) принцип «головного потоку» використовувався, зокрема, при розробці Європейської стратегії зайнятості, полягає в тому, що при розробці всіх інших політик держави береться до уваги їхній вплив на зайнятість;

3) програмування – реалізація Стратегії здійснюватиметься на основі взаємозв’язаних довгострокових стратегій, середньо- та короткостроких програм економічного і соціального розвитку області та міст і районів та відповідних програм зайнятості. Цей принцип також передбачає щорічне планування необхідних витрат з бюджетів всіх рівнів;

4) принцип цілісності – забезпечується розробленням взаємозв’язаних довгострокових стратегій, середньо- та короткостроких програм економічного і соціального розвитку області та програм зайнятості, підтримки окремих галузей економіки, що забезпечують робочі місця та забезпечення зайнятості населення окремих адміністративно-територіальних одиниць;

5) принцип синхронізації дій («принцип синергії»). Він потребує, по-перше, синхронізацію основних реформ, які відбуваються в країні і впливають на зайнятість сільського населення. По-друге, узгодження пріоритетів та дій із центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування щодо регіонального і місцевого розвитку і вирішення проблем безробіття. По-третє, формування регіональних пріоритетів в логіці кооперації районів;

6) принцип субсидіарності, згідно якого задачі повинні вирішуватись на самому низькому, малому або віддаленому від центра рівні, на якому їх рішення можливе і ефективне;

7) принцип антикризовості – постановка завдань, які могли б пом’якшити соціально-економічні наслідки фінансово-економічної кризи 2008-2009 рр. у сфері зайнятості. У Вінницькій області є підприємства, установи й організації, які навіть в умовах кризи можуть, змушені і повинні функціонувати. Це природні монополії, підприємства стратегічного значення та підприємства, які виступають своєрідними буферними зонами для зайнятих;

8) принцип рівних можливостей означає, що не має бути жодної статевої дискримінації, а особливо щодо меж та умов роботи в будь-якому режимі; щодо підрахунків внесків; підрахунків прибутків і умов тривалості та збереження пенсійних прав при розробці Стратегії;

9) принцип екологічності – постановка завдань, розв’язання яких забезпечить екологізацію сфери проживання і сфери праці з метою збереження здоров’я населення регіону;

10) принцип інноваційності – забезпечення навчання та перенавчання персоналу з метою забезпечення інноваційного розвитку області. Реалізація цього процесу пов’язана, насамперед із самим процесом навчання та перенавчання персоналу. Мова йде не тільки про впровадження сучасних інформаційних технологій у навчальний процес, але й про підтримку інноваційних рішень в області, які мають бути підкріплені використанням відповідно підготовлених фахівців.

Таким чином, визначені принципи повинні лежати в основі розробки Стратегії зайнятості сільського населення Вінницької області, що дасть змогу, враховуючи специфіку регіону, запропонувати дієвий механізм регулювання зайнятості. Стратегія повинна розроблятися в умовах тісної співпраці з Вінницьким обласним та міським центрами зайнятості, обласною радою та обласною державною адміністрацією.

Список використаних джерел:

1. План реалізації Стратегії регіонального розвитку Вінницької області на 2011-2013 роки (затверджена розпорядження голови облдержадміністрації від 19 травня 2011 року № 244). – Вінниця, 2011.

2. Стратегія регіонального розвитку Вінницької області на період до 2015 року / затверджена рішенням 11 сесії обласної ради п'ятого скликання від 1 червня 2007 року. – Вінниця, 2007.

3. Стратегія економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2005-2015 роки (затверджена рішенням 23 сесії обласної ради четвертого скликання від 12 вересня 2005 року). – Вінниця, 2005.

4. Концепція загальнодержавної програми зайнятості населення на 2009-2011 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://who-is-who.com.ua/bookmaket/robotodavci 2008/31/7.html