II Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения». Том 1

Вовчук А.Я., к.філол.н. Дерді Е.Т.

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Україна

СТИЛІСТИЧНІ ТА ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ НАФТОГАЗОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА ЗАСОБИ ЇЇ ПЕРЕКЛАДУ

Як відомо, переклад є одним із найдавніших видів людської діяльності. Види перекладу (художній та спеціальний) об’єднані між собою, перш за все загальними проблемами, що полягають у певних відмінностях між мовними кодами, а також психологічними, технічними та іншими проблемами, що випливають із того факту, що будь-який оригінальний текст потрібно спочатку дешифрувати, а потім передати засобами іншої мови. Проте, усі ці загальні характеристики все ж таки мають певні відмінності при співставленні їх із різними видами перекладу, оскільки, наприклад, мова науково-технічного дискурсу відрізняється від мови художнього дискурсу певними лексичними, стилістичними, граматичними та прагматичними аспектами. Таким чином, деякі з них (як наприклад, лексичні аспекти) у текстах різних функціональних стилів може помітити навіть неспеціаліст у певній галузі (насамперед, це відбувається завдяки широкому використанню спеціальної лексики, термінів у науково-технічних текстах та емоційно-забарвленої лексики у мові художніх текстів), стилістичні, граматичні та прагматичні особливості помітити уже складніше, проте вони у текстах також наявні.

Актуальність дослідження зумовлена недостатнім порівняльним вивченням прагматичних та стилістичних особливостей перекладу українською мовою текстів англомовної експлуатаційної документації, що належить до науково-технічної літератури, а також сучасними вимогами методів та засобів їх перекладу, коли йдеться про передачу не лише змісту оригіналу, а й про оптимальне відтворення стилістичних та прагматичних характеристик тексту. Зіставлення окремих явищ мови-джерела і мови перекладу, у межах контрастивно-перекладознавчого аналізу текстів різних видів експлуатаційної документації науково-технічної літератури розв’язує певні вузькі, часткові проблеми цього жанрово-стилістичного виду перекладу, але воно є надзвичайно актуальним на сучасному етапі розвитку як перекладознавства, так і лінгвістики, адже принцип цілісного сприйняття тексту – у нашому випадку науково-технічного – передбачає якнайдетальніше вивчення окремих його складових частин.

Істотний інтерес до організації та регулювання вербальної комунікації призвів до того, що науковці-лінгвісти (Артаманов В.Н., Арутюнова Н.Д., Бацевич Ф.С., Брандес М.П., Григорян Є.Л., Даниленко В.П., Валґіна Н.С., Вєжбіцкая А., Казакова Т.А., Камєнская О.Л., Каширіна Н.А., Кашпєр В.І., Кіфер Ф., Клімзо В.Н., Лакофф Дж., Максимов В.І., Морозова М.А., Олійник А.Д., Попов С.А., Селіванова Е.А., Стівенсон Ч., Столнейкер Р.С., Судовцев С.А., Тураєва З.Я., Філіппов К.А., Хоменко С.А., Чернявська В.Е., Чувакін А.А., Шевченко Т.А., Щирова І.А. та інші) почали намагання віднайти чи створити на основі власних емпіричних досліджень концепції, за допомогою яких можна було б пояснити закономірності та умови успішної реалізації та розуміння процесу спілкування. Не зважаючи на це, залишається ряд суперечностей, які ще потрібно дослідити. Сюди можна віднести необхідність вивчення прагматичних аспектів комунікації під час написання та розуміння технічної експлуатаційної документації нафтогазової сфери, дослідження стилістичних особливостей текстів нафтогазової технічної експлуатаційної документації, яку за жанрово-стилістичними характеристиками відносять до науково-технічного стилю, а також виокремити особливості технічного підстилю науково-технічного стилю на прикладі текстів технічної експлуатаційної документації у нафтогазовій сфері.

Як стверджує Григорян Є.Л., явища, пов’язані з прагматичними факторами, тобто тим хто говорить (адресатом повідомлення) і ситуацією комунікації, достатньо різнорідні, різнопланові і стосуються широкого спектру мовних явищ різних рівнів. Прагматичний елемент може входити в лексичне значення слова, у значення граматичних категорій і синтаксичних структур, зокрема, відображатися у актуальному членуванні речення, тобто структуруванні інформації з точки зору її відомості/новизни чи ступеня важливості для того, хто говорить чи слухає [3].

За словами Олійника А.Д. науково-технічні тексти належать до царини наукової комунікації, учасники якої виконують когнітивні функції та орієнтуються на послідовне й динамічне нагромадження та відтворення інформації. Засобом реалізації цих функцій та одиницею наукової комунікації слугує одиничний акт повідомлення, яким і можна вважати технічний текст. Далі дослідник наводить твердження відомого лінгвіста Радзієвської Т.В., за словами якої зв'язок комунікантів у цьому акті формується завдяки різному обсягові інформації про певний предмет, якою володіють комуніканти (суб’єкт на адресат… Адресат у акті повідомлення виступає як ігнорант, що бажає отримати інформацію… Об’єктом акту повідомлення може бути лише нова з погляду відправника інформація і при цьому достовірна, фактивна – така, що лише береться до відома) [5].

Поділ складних випадків перекладу лексичних, граматичних, стилістичних та прагматичних явищ досить умовний, оскільки усі вони знаходяться у певній взаємозалежності між собою. Однак між ними існують також певні закономірності та відповідності різноманітних конструкцій мов оригіналу та перекладу, що найяскравіше виявляються саме при зіставленні текстів оригіналу та перекладу, зокрема текстів експлуатаційної документації, і становлять у сучасний період надзвичайно важливу перекладознавчу та лінгвістичну проблеми.

Список використаних джерел:

1. Артамонов В.Н. Функционально-стилистический анализ текста: учеб. пособ. для студ. / В.Н. Артамонов. – Ульяновск: УлГТУ, 2004. – 54 с.

2. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики / Ф.С. Бацевич. – К.: Академія, 2004. – 344 с.

3. Григорьян Е.Л. Лингвистическая прагматика [Електронний ресурс] / Е.Л. Григорьян. – Режим доступу: http://www.dp5.ru/index.php/-2/76149-grigoryan-e-l-lingvisticheskaya-pragmatika-rostov.html

4. Климзо Б.Н. Ремесло технического переводчика / Б.Н. Климзо. – 2-е изд., пер. и доп. – М.: Р. Валент, 2006. – 508 с.

5. Олійник А.Д. Прагматичні характеристики науково-технічного тексту як наративного дискурсу [Електронний ресурс] / А.Д. Олійник – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ portal/chem_biol/nvnau/2010_150/10oad.pdf