II Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения». Том 1

Гнатенко К.В.

Харківська державна академія фізичної культури, Україна

АСПЕКТИ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ГРАМАТИКИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТАМ СПОРТИВНОГО ВУЗУ

Ця стаття присвячена дослідженню особливостей комплексного підходу до формування навичок вживання форм способу та часу англійського дієслова в усному та писемному мовленні у студентів I курсу спортивного вузу.

Специфіка дослідження у формуванні навичок вживання форм способу та часу англійського дієслова згідно з вимогами теоретичного курсу методики та інтересами студентів, їх темпу розвитку.

На сьогодні ця проблема набуває особливого значення у зв’язку з розвитком науково-технічного процесу, що потребує більш якісного підходу до викладання та надає широкі можливості використання ТЗН, з метою вдосконалення процесів викладання та сприйняття матеріалу. Студенти спортивного вузу часто бувають закордоном, де знання англійської мови просто необхiднi. Вільне володіння іноземною мовою, разом з професійними навичками, дозволяє спортсмену отримати гiдну роботу та побудувати вдалу кар’єру не тільки в рiднiй країні, а й закордоном.

Об’єктом проведеного дослідження є формування навичок вживання Past Simple, Past Continuous та Present Perfect. Предметом визначено розробку системи вправ, спрямованих на формування зазначених вище навичок.

Метою даного дослідження є вивчення і розробка принципів формування навичок та побудова системи вправ, спрямованих на формування навичок вживання Past Simple, Past Continuous та Present Perfect.

Матеріалом дослідження стала система розроблених вправ.

Новизна дослідження полягає в тому, що була зроблена спроба розробити систему вправ для навчання форм способу та часу англійського дієслова, з комунікативною спрямованістю у галузі спорту, яка б задовольнила студентів ХДАФК.

Розроблена система вправ спирається на загальновідомі положення методики.

Аналізуючи різні методи дослідження (критичний аналіз літературних джерел; наукове спостереження; пробне навчання; експеримент; дослідне навчання то що) ми доходимо висновку, що вони ефективні лише за умовою їх комплексного вико ристання, отже під час дослідження ми використовували і критичний аналіз літературних джерел, і спостереження, і експеримент.

Ми виходили з того, що підвищення граматичної компетенції студентів ХДАФК може бути досягнуто завдяки використанню під час навчання спеціального комплексу вправ, спрямованих на формування граматичних навичок із комунікативною спрямованістю. В процесі роботи за цим комплексом студенти вивчають нову спортивну лексику та закріплюють вже вивчену, навчаються правильно і грамотно розмовляти, писати англійською мовою, пізнають з текстів нову інформацію стосовно спортивного життя чи новин. Таким чином, „працюють” всі галузі активності студентів під час занять.

Для перевірки розробленої системи вправ та для вивчення закономірностей та роботи з гіпотезою був обраний такий метод дослідження як експеримент.

Цілями експерименту стали апробація розроблених матеріалів, їх корекція, уточнення дозування та тривалості навчання.

Як ми вже зазначали розроблена система вправ спирається на методичні етапи формування навички (1 ет. (орієнтовно-підготовчий), 2 ет. (стереотипно-ситуативний), 3 ет. (варіюючи-ситуативний).

Робота студентів і в контрольній групі, і в експериментальній підлягала систематичному поточному контролю. Об’єктами контролю виступали навички і вміння вживання Past Simple, Past Continuous та Present Perfect.

Студенти намагалися якомога більше використовувати нові граматичні структури у спілкуванні, також від відчуття успішності у вивченні теми та від подолання завдань, вимагали додаткових вправ, чи яких-небудь мовленнєвих завдань.

Отже стала помітною тенденція “Домінує на занятті не викладач, а студент.” (Студенти після подоланні наданих їм вправ, самі „замовляли” подальший хід заняття). Також виказували інтерес до різних типів роботи: в системі вправ були поєднані індивідуальні форми роботи з колективними. Труднощі були пов’язані лише з незнанням нових слів. Склалося враження, що пред’явлення граматичного та лексичного матеріалу як особим чином організованої системи сприяло позитивному ставленню досліджуємих до навчання. Можливо цьому сприяла новизна організації в поєднанні з яскраво виявленою фаховою орієнтацією навчання з першої хвилини занять.

Результати проведеного дослідження свідчать про те, що запропонований комплекс вправ підвищив рівень засвоєння граматичного матеріалу.

Список використаних джерел:

1. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии / В.П. Беспалько. – М.: Педагогика, 1989. – 191 с.

2. Берман И.М. Методика обучения английскому языку в неязыковых вузах / И.М. Берман. – М.: Ленвіт, 1970 – 230 с.

3. Берман И.М. Краткая практическая грамматика английского языка / И.М. Берман. – М.: Междунар. отн., 1965. – 296 с.

4. Готсданкер Р. Основы психологического эксперимента / Р. Готсданкер. – М.: МГУ, 1982. – 463 с.

5. Ляховицкий М.В. Методика преподавания иностранных языков / М.В. Ляховицкий. – М.: Высш. школа, 1981. – 159 с.

6. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: підручник / С.Ю. Ніколаєва, О.Б. Бігич, Н.О. Бражник та ін. – К.: Ленвіт, 1999. – 319 с.