II Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения». Том 1

Гошовська Л.М.

Львівський державний університет фізичної культури, Україна

НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ НА БАЗІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ПОСІБНИКА «ПРОФЕСІЙНА АНГЛІЙСЬКА МОВА ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ»

Курс України на інтеграцію до Європи знаходить своє відображення не лише в галузі законодавства та економіки, але й у галузі освіти.

Для профільних ВНЗ України інтеграційні процеси зводяться до вишколу фахівців, що володіють не лише професійними навичками та знаннями, а й хоча б однією іноземною мовою для спілкування в іншомовному професійному середовищі.

Серед науковців, які присвятили свої дослідження проблемі професійно спрямованої іншомовної комунікації, можна назвати Р.Г. Зайцеву, Л.Б. Котлярову, С.С. Коломієць, Л.І. Морську, Д.В. Бубнову та О.Б. Тарнопольського.

Праці Олександра Борисовича Тарнопольського та його колег заслуговують на особливу увагу, оскільки присвячені розробці інноваційних методичних принципів та прийомів навчання англійської мови професійного спрямування із залученням новітніх інтерактивних методик [1].

Серед зарубіжних учених одними з перших, хто зайнявся фундаментальними дослідженням навчання мови та спілкування нею через зміст іншої навчальної дисципліни (content-based second language instruction) були D.M. Brinton, M.A. Snow, M.B. Wesche [2], які доволі повно обґрунтували та дали визначення такого навчання.

У середині 1990-х років Львівський державний університет фізичної культури (ЛДУФК) став першим базовим профільним вишем, у якому було розпочато розробку нового курсу, навчальних та робочих програм нової дисципліни «фізична реабілітація», що передбачає підготовку фахівців-фізреабілітологів для роботи з неповносправними особами; для посттравматичного та післяопераційного відновлення пацієнтів; для роботи у фітнес-центрах та підтримання безпеки праці на виробництві тощо.

Набуття студентами професійної кваліфікації у повній відповідності зі загальноєвропейськими та світовими стандартами передбачає володіння англійською мовою з метою професійного спілкування [3].

Таким чином, викладачі кафедри української та іноземних мов ЛДУФК опинилися перед необхідністю розробки та упровадження сучасних інноваційних матеріалів для навчання англійської мови з метою професійного спілкування студентів, що спеціалізуються з фізичної реабілітації.

Неадекватність існуючих навчальних посібників, традиційних підручників з англійської мови, а також брак автентичних ресурсів, які б відповідали потребам студентів-реабілітологів, що навчаються за кваліфікаційним рівнем «бакалавр», вирішено було компенсувати створенням посібника з англійської мови цільового призначення, яким і став посібник Лариси Гошовської “Professional English for Physical Therapy Students”.

Посібник побудовано у відповідності з кредитно-модульною системою організації навчального процесу, що запроваджується в Україні.

Структура посібника комунікативно логізована. Він складається із 4-х модулів, кожен з яких містить 2 або 3 розділи (усього 10 розділів – Units). Розділи посібника тематично присвячені розгляду наступних проблем: 1) Предмет та завдання фізичної реабілітації; її становлення як самостійної науково-практичної дисципліни; підготовка фахівців з фізреабілітації в Україні та інших країнах; 2) Перша медична допомога; вибір та застосування засобів першої медичної допомоги відповідно до видів отриманих травм чи ушкоджень; поведінка рятувальника; 3) Тілобудова людини. До другого модулю входять наступні розділи: 4–5) Фізіологічні системи організму, їх функції для підтримки гомеостазу; серцево-судинна та дихальна системи організму; 6) Фізична реабілітація при захворюваннях серцево-судинної та дихальної систем. У третьому модулі розглядається 7) Опорно-руховий апарат людини та 8) Фізична реабілітація при порушеннях опорно-рухового апарату в ортопедії. Четвертий модуль містить розділ 9) Нервова система людини та 10) Особливості роботи фізреабілітологів з пацієнтами, які мають ураження неврологічного характеру. Кожен текстовий матеріал супроводжується лексичним коментарем, який пояснює українською мовою невідомі реалії або мовні труднощі, та різноманітними лексичними та граматичними завданнями і питаннями для обговорення. Усі 10 розділів посібника завершуються контролюючими завданнями переважно тестової форми. Кожен розділ опрацьовується упродовж п’яти – семи двогодинних практичних занять та восьми – десяти годин індивідуальної домашньої роботи.

  Інновативним моментом посібника є його інтерактивний характер, організований через блоки комунікативних завдань, які довершують кожну тему, спрямовану на навчання чужомовного мовлення через зміст спеціальності. Розділи посібника містять завдання, орієнтовані на підготовку студентів до публічних виступів за професійно-спрямованою тематикою, до участі у фахових дискусіях, пов’язаних з теоретико-практичними та профілактичними завданнями фізичної реабілітації.

Список використаних джерел:

1. Тарнопольський О.Б. Експерієнційне навчання англійської мови для спеціальних цілей у немовному ВНЗ та основні види навчальної діяльності у такому навчанні / О.Б. Тарнопольський // Лінгвістичні та методичні проблеми навчання мови як іноземної: матеріали VIII Міжнародної наук.-прак. конф. – Полтава, 2010. – С. 481–483.

2. Brinton D.M. Content-based second language instruction / D.M. Brinton, M.A. Snow, M.B. Wesche. – New York: Newbury House Publishers, 1989. – 241 p.

3. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / Наук. ред. укр. видання С.Ю. Ніколаєва. – К.: Ленвіт, 2003. – 273 с.