II Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения». Том 1

К.е.н. Загородній А.Г., к.е.н. Пилипенко Л.М.

Національний університет „Львівська політехніка”, Україна

ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ

Сучасна іншомовна підготовка студентів повинна забезпечувати розвиток не лише комунікативних, але й професійних і творчих знань. Безперечно, це вимагає нових підходів до навчання, в тому числі впровадження в навчальний процес сучасних інформаційних технологій. Проте, визначальним чинником у вивченні іноземної мови насамперед є час, зосереджений студентом на навчальному процесі. Тому, незважаючи на впровадження у навчальний процес новітніх освітніх та інформаційних технологій, загальний рівень знань іноземних мов у студентів і випускників вищих навчальних закладів є недостатньо високим. Це зумовлено, передовсім, тим, що обсяги годин (кредитів) на вивчення іноземних мов, передбачені нормативними документами у сфері освіти не є достатніми для оволодіння іноземною мовою визначеного мовними компетенціями рівня.

Збільшення обсягу годин (кредитів) на вивчення іноземних мов не є найоптимальнішим шляхом вирішення поставленої проблеми. Будь-яке збільшення годин на вивчення однієї навчальної дисципліни, враховуючи баланс часу (кредитів) навчального плану, неодмінно призведе до зменшення обсягу годин на вивчення інших дисциплін, що не завжди допустимо.

Для удосконалення іншомовної підготовки студентів в Національному університеті „Львівська політехніка” реалізують комплексний підхід, який передбачає організацію викладання окремих немовних начальних дисциплін, зокрема гуманітарних, фундаментальних і фахових, а також захист випускних кваліфікаційних робіт іноземною мовою.

Викладання навчальних дисциплін та захист кваліфікаційних робіт іноземними мовами вимагає чималої організаційної та методичної підготовки з боку професорсько-викладацького складу університету. Для врегулювання зазначеної роботи у Львівській політехніці розроблено та ухвалено відповідні нормативні документи – Положення про організацію викладання навчальних дисциплін іноземними мовами та Положення про захист студентами, курсантами та екстернами Національного університету „Львівська політехніка” кваліфікаційних робіт іноземною мовою.

Організація викладання навчальних дисциплін у Львівській політехніці передбачає здійснення з боку кафедр, за якими закріплені зазначені дисципліни, таких заходів:

– визначення викладачів кафедри, які володіють іноземними мовами на рівні, достатньому для викладання, та переліку навчальних дисциплін, які вони можуть викладати іноземними мовами;

– розроблення методичного забезпечення з кожної навчальної дисципліни, яку будуть викладати іноземною мовою, та розміщення його у Віртуальному навчальному середовищі Львівської політехніки;

– надання студентам інформації про можливість вивчення окремих навчальних дисциплін іноземними мовами;

– формування груп студентів, для яких навчальні дисципліни викладатимуть іноземними мовами;

– підготовка завідувачем кафедри подання на ім’я проректора з науково-педагогічної роботи про дозвіл викладання навчальних дисциплін іноземними мовами. Зазначений дозвіл надається за умови наявності не менше 8 студентів, які бажають вивчати відповідну навчальну дисципліну іноземною мовою, та наявності з такої навчальної дисципліни комплексу методичного забезпечення відповідною іноземною мовою;

– надання в деканат інформації про навчальні дисципліни та студентів, які бажають їх вивчати іноземною мовою, для формування груп з вивчення дисциплін іноземною мовою;

– подання інформації про навчальні дисципліни, вивчення яких відбуватиметься іноземною мовою, викладачів, які забезпечуватимуть їхнє викладання, та груп студентів з вивчення таких навчальних дисциплін у відділ планування та інформаційного супроводу навчального процесу для формування розкладу, а також у навчально-методичний відділ для розподілу навчального навантаження.

У зв’язку з тим, що вивчення навчальних дисциплін іноземними мовами, як правило, передбачає формування окремих груп студентів та збільшення навчального навантаження для відповідних кафедр, вищезазначену організаційну роботу необхідно проводити у навчальному році, який передує року вивчення відповідних навчальних дисциплін.

Захист студентами випускних кваліфікаційних робіт іноземними мовами також вимагає додаткової організаційної роботи:

– студентові призначають консультанта з іноземної мови – як правило, викладача кафедри іноземних мов чи прикладної лінгвістики, який здійснює лінгвістичний супровід підготовки кваліфікаційної роботи та засвідчує відповідність змісту реферату іноземною мовою рефератові українською мовою;

– додатково до пояснювальної записки студент готує реферати українською та іноземною мовами обсягом до 10 сторінок зі стислим викладенням основних положень кваліфікаційної роботи;

– доповідь на захисті кваліфікаційної роботи здійснюється іноземною мовою, проте за потреби, супроводжується перекладом на українську мову консультантом з іноземної мови. Обговорення доповіді, запитання та відповіді на них можуть відбуватись як українською, так і іноземною мовами;

– на підставі протоколу державної екзаменаційної комісії у додатку до диплома студента роблять додатковий запис про захист випускної кваліфікаційної роботи іноземною мовою.

Таким чином, організація викладання немовних навчальних дисциплін та захисту випускних кваліфікаційних робіт іноземними мовами дає змогу не лише поглибити знання іноземних мов у студентів, але й покращити якість їхньої фахової підготовки та сформувати конкурентоспроможних на міжнародному ринку праці фахівців.