II Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения». Том 1

Знанецький В.Ю.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна

РОЗВИТОК МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Зміни, що відбуваються в соціальній сфері нашого суспільства, викликали необхідність формування активної, конкурентоздатної особистості. У зв'язку з цим одним із важливих завдань підготовки фахівців було і залишається завдання вивчення іноземних мов не лише в мовних, але й в немовних ВНЗ. В сучасних умовах перед викладачем іноземної мови постає завдання пошуку і дослідження нових для нього педагогічних аспектів, котрі зможуть забезпечити ефективність викладання. Виникає необхідність в розробці і дослідженні методологічних основ забезпечення ефективності викладання, у виявленні структурних компонентів особистості викладача, які сприяли б підвищенню рівня його педагогічної майстерності.

Метоюцієї роботи є розгляд питання щодо розвитку мотивації студентів до вивчення іноземних мов у процесі професійної підготовки на немовних факультетах вищих навчальних закладів в Україні.

Серед інтегрованих вимог до фахівця XXI століття, що були сформульовані під егідою ЮНЕСКО, відзначається висока комунікативна готовність, яка припускає володіння однією з найбільш поширених у діловому світі іноземних мов. На думку багатьох ведучих роботодавців України, володіння іноземною мовою займає зараз друге місце серед вимог, що висуваються ними до випускників вищих навчальних закладів, поступаючись тільки професійній компетенції та випереджуючи комп'ютерну грамотність.

Сучасні соціальні умови: Болонський процес, спільні проекти з іноземними партнерами, документація на іноземних мовах до сучасних технічних засобів, зацікавленість фірм у фахівцях, що знають іноземні мови є сприятливими передумовами успішності формування потреб у вивченні іноземних мов. Звичайно, при цьому не слід зменшувати роль викладача, адже від його здатності впливати на студентів багато в чому залежить встановлення довірчих стосунків в аудиторії.

Далеко не останню роль в ефективності того чи іншого курсу навчання відіграє поточна регламентація. Під поточною регламентацією розуміється те, як викладач організовує процес, процедурні характеристики роботи з свого предмету. Процедурна організація сама по собі є стимуляцією учнів до оволодіння предметом. Коли зрозуміло, що домашні завдання не хаотичні, а носять системний характер, коли студент помічає що викладач індивідуально відстежує роботу і прогрес кожного учасника групи, тоді все це покращує мікроклімат в групі і контакт з викладачем. Співвідношення контролю з боку викладача і автономності студента повинні змінюватися в залежності від переходу студента з курсу на курс. Отже, адекватний вибір поточної регламентації може відіграти не останню роль в ефективності вивчення будь-якого предмету. Важливо, щоб стиль цієї регламентації відповідав рівню підготовленості групи та її потенціалу.

Таким чином, викладання іноземної мови на факультетах немовних ВНЗ повинне мати свою специфіку в порівнянні з викладанням на факультетах мовних ВНЗ, відбиваючу відносно низьку мотивацію і високі труднощі засвоєння мови. Рівень мотивації тісно пов'язаний з рівнем успішності засвоєння предмету. Підвищуючи мотивацію до вивчення іноземної мови, ми підвищуємо також рівень її засвоєння і, як додатковий позитивний ефект, отримуємо підвищення успішності з цього предмету та суб'єктивну задоволеність. Для ВНЗ, де іноземна мова не є профільним предметом, питання вибору мотиваційних стратегій має особливу актуальність. В першу чергу, це пов'язано з тим, що вивчення іноземної мови на факультетах немовних ВНЗ, носить в основному інтенсивний характер. Для викладача особливо важливо вибрати саме ту мотиваційну стратегію, яка буде адекватна для кожної конкретної групи студентів.

Висновки. Незважаючи на значну кількість публікацій та досліджень в цьому напрямку, проблема мотивації студентів до вивчення іноземних мов у процесі професійної підготовки залишається актуальною. Питання подальшого дослідження може бути пов'язане з вивченням питань позааудиторної, самостійної роботи студентів. Способи і методи, що були розглянуті в цій роботі, мають допомогти викладачам та студентам у формуванні орієнтовного і поведінкового елементів мотивації, що сприятиме підвищенню якості вивчення іноземних мов.

Список використаних джерел:

1. Виленский В.Я. Технологии профессионально-ориентированного обучения в высшей школе: учеб. пособ. / В.Я. Виленский, П.И. Образцов, А.И. Уман. – М.: Педагогическое общество России, 2004. – 192 с.

2. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы: учеб. пособ. / Е.П. Ильин. – СПб., 2003. – 512 с.

3. Китайгородская Г.А. Интенсивное обучение иностранным языкам: теория и практика / Г.А. Китайгородская. – М.: Русский язык, 1992. – 254 с.