II Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения». Том 1

Корнілов О.В., к.філол.н. Дерді Е.Т.

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Україна

ДОСЛІДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ (на прикладі платформи Moodle)

З розвитком сучасних інформаційних технологій стало необхідним вирішення проблеми щодо їх подальшого впровадження у сфери людської діяльності, зокрема впровадження у освітній простір з метою покращення освітньо-професійної підготовки випускників вищих навчальних закладів та для інтенсифікації процесу післядипломної освіти випускників. Одним із прогресивних та нових методів на теренах нашої держави є використання дистанційного навчання, як цілеспрямованого інтерактивного синхронного процесу взаємодії суб’єктів та об’єктів навчання між собою та засобами навчання.

Актуальність обраної теми дослідження полягає в тому, що освітній процес не стоїть на місці, а активно розвивається, прикладом чого є інтенсифікація навчання засобами інформаційних та інтерактивних технологій, які набувають все більшу популярність не тільки в світі, а й на теренах України.

Мета нашої роботи полягає у дослідженні доцільності та конструктивності, з точки зору економічних та професійно-технічних факторів, впровадження в навчальний процес платформи для дистанційної освіти (на прикладі Moodle).

Об’єктом нашого дослідження є інноваційні процеси освітнього простору, на прикладі дистанційного навчання.

Предметом дослідження виступає платформа для організації дистанційного навчання Moodle.

Освіта споконвіку була основоположним концептом розвитку не тільки особистості, а й цілого суспільства. Саме завдяки поступовому розвитку процесів інформатизації та глобалізації, зміни, які постійно відбуваються у виробництві та суспільному житті докорінно трансформували вимоги ринку праці, що спричинило відповідні перетворення у сфері професійної підготовки [4].

На ряду ж уже традиційними засобами викладання все інтенсивніше використовуються інформаційні засоби, які в більшості країн світу складають основу викладацького процесу. Особливе місце серед інформаційних технологій посідає принцип дистанційного навчання, який ми і будемо розглядати.

Трансформаційні процеси зумовили створення, впровадження, щоденне використання та апґрейд сучасних інноваційних технологій, які в сукупності утворюють потужну базу для її інтеграції у практично всі сфери людської діяльності.

Сучасний етап розвитку інформаційної сфери суспільства вимагає педагогічно виваженого добору інформаційних технологій та засобів із метою використання в навчальному процесі. Зазначеним вимогам відповідає сучасне дистанційне навчання (ДН), що, за трактуванням О.О. Андрєєва, базується на використанні широкого спектру як традиційних, так і нових інформаційних технологій, їхніх технічних засобів. Численні дослідження західних науковців (Дейві Йюмене, Елейн Аллен, Джефф Сімен, Хуліо С. Рівера, Степхен Халлам, Ріккі Телг та ін.) відображають високу якість дистанційного навчання.

Значний внесок у розвиток інформаційних технологій для навчання й освіти зробили такі вітчизняні вчені як В.М. Глушков, В.І. Скуріхін, В.І. Гриценко, Г.С. Теслер, Є.І. Машбіц, Г.А. Атанов, С.П. Кудрявцева, Н.Д. Панкратова та багато інших. Але широке впровадження даних технологій стримується через відсутність якісно нового навчально-методичного забезпечення і його програмної підтримки.

Методика викладання з використанням технологій дистанційного навчання в основному опирається на самостійне вивчення курсу студентом, причому значна частина роботи викладача перекладається на ЕОМ.

Доцільність впровадження в освітній процес платформи Moodle – модульно-динамічне, об’єктно-орієнтоване освітнє середовище – є той факт, що Moodle є безплатним вирішенням проблеми технічного забезпечення освітнього процесу засобами навчально-методичного, лекційного, практичного наповнення електронних дистанційних курсів з метою подальшого розвитку дистанційної освіти. Звісно, існують більш сучасніші та потужніші платформи для організації дистанційного навчання студентів, однак враховуючи економічні та соціальні фактори саме платформа Moodle визначається як найбільш підходяща у даному аспекті. Платформа користується всесвітньою популярністю не тільки серед навчальних закладів, а й серед багатьох фірм, організацій тощо.

Платформа оснащена великою кількістю інструментів, які надають можливість співпрацювати на рівнях учень-учень, учень-викладач, викладач-учень: Опитування, Анкети, Чати, Форуми, Уроки, Тести, Глосарії, Завдання тощо. Система має велику кількість контролюючих модулів. Викладач може оцінити будь-який вид діяльності в навчальному курсі, написати відгук до будь-якої роботи, вказуючи недоліки та шляхи вирішення труднощів, що виникли. У системі передбачена можливість створення та використання в рамках курсу будь-якої системи оцінювання, яка задається викладачем курсу. Moodle надає можливість здійснити аналіз участі та активності окремих учасників курсу, аналіз часу, відведеного на роботу з матеріалами, оцінку того, опанування яких елементів курсу викликало у групі (або даного учасника) окремі труднощі тощо.

Можливості платформи дозволяють слухачам курсів вільно використовувати багато навчальних ресурсів та матеріалів, а також забезпечує комунікаційну взаємодію учасників навчального процесу як у синхронному режимі за допомогою чату (учасникам навчального процесу необхідно мати доступ до мережі в один і той самий час), так і в асинхронному режимі за допомогою форуму, e-mail, робочого зошита, тощо (одночасний доступ до мережі не потрібен). Система створює та зберігає портфоліо кожного слухача: усі роботи, що він зробив, оцінки, коментарі викладача, повідомлення тощо.

В Україні дистанційне навчання почало запроваджуватись в 1994–1995 роках. Деякі провідні ВНЗ Києва пропонують навчання за дистанційною формою. Академія педагогічних наук України, Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти розробляють шляхи організації та здійснення дистанційного підвищення кваліфікації в післядипломній педагогічній освіті [5].

У пошуках нових шляхів розвитку освіти дистанційне навчання пропонує сучасний підхід, який відповідає сучасним світовим тенденціям та має підтримку зі сторони світової спільноти. В Україні поняття дистанційне навчання є новоствореним концептом, а ступінь реалізації ДН за допомогою інноваційних платформ для дистанційного навчання (на прикладі Moodle) стримується відсутністю якісно нового навчально-методичного забезпечення і його програмної підтримки. Тим не менш, розвиток дистанційної освіти сприятиме розширенню сфери діяльності вузів, дасть реальний економічний ефект, створить можливості для впровадження нових освітніх технологій і таким чином підвищить престиж ВНЗ в Україні.

Список використаних джерел:

1. Касаткін Д.Ю. Навчання на базі електронних курсів платформи Moodle за кредитно-модульною системою [Електронний ресурс] / Д.Ю. Касаткін. – Точка доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/nvnau_ppf/2010_155_1/10kdy.pdf

2. Нікітін В. Сучасні технології навчання / В. Нікітін // Новий Колегіум. – 2008. – № 6. – С. 3–4.

3. Олійник Т. Особливості інноваційних перетворень в освіті / Т. Олійник // Новий Колегіум. – 2005. – № 6. – С. 22–27.

4. Шмирова О. Дистанційне навчання як різновид сучасних педагогічних технологій / О. Шмирова // Новий Колегіум. – 2005. – № 6. – С. 54–58.