II Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения». Том 1

Красніцька І.В., к.пед.н. Бабкова-Пилипенко Н.П.

Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ВОЛОДІННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ ЯК СКЛАДОВОЮ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ

Процеси глобалізації, модернізації та інтеграції, які відбуваються в усьому світі, призводять до відкритості української економіки, що у свою чергу, передбачає створення нових форм інтеграції, багатоманітних взаємозв’язків між економічними суб’єктами. Все це породжує становлення та розвиток нової генерації фахівців зі сформованими професійними якостями, компетентних спеціалістів, які в змозі не лише встигати за сучасним розвитком складних взаємозв’язків і взаємозалежностей між сьогоденними економічними суб’єктами, а й передбачати стратегічні напрями трансформації економічної ситуації у межах своїх професійних обов’язків.

Актуальність даної статті зумовлена тим, що сучасний стан розвитку зовнішньоекономічних зв'язків потребує якісно-нового підходу не тільки до проблем вивчення економіки взагалі, а й до іншомовної мовної підготовки майбутнього економіста. Вагомим чинником якісної взаємодії й діяльності суб’єктів ринкових відносин є високий рівень володіння англійської мови, як складової професійної підготовки майбутніх економістів.

Одним зі шляхів підвищення рівня володіння англійської мови студентами у вищих навчальних закладах вбачається розширення годин за рахунок додаткових освітніх послуг та шляхом залучення до поза навчальної діяльності.

Дослідження проводилось на основі навчальних планів (галузь знань: 0305 – економіка та підприємництво напрям підготовки: 6.030508 фінанси і кредит) Чорноморського державного університету імені Петра Могили. Базовий курс вивчення англійської мови становить дві години на тиждень (360 годин за 4 роки), курс професійної англійської мови складає три години на тиждень (360 годин за повний курс підготовки бакалавру) [4]. Такої кількості навчальних годин не достатньо для досконалого рівня володіння англійською мовою за професійним спрямуванням. Збільшення годин (324 години на весь курс) за рахунок додаткових навчальних послуг надає можливість вдосконалення знань майбутніх економістів з професійної англійської мови. Цей підхід до організації процесу професійної підготовки суттєво підвищив рівень іншомовної компетентності майбутніх фахівців економічних спеціальностей. Аналіз результатів підсумкового контролю з англійської мови студентів 1–4 курсів напрям підготовки фінанси зі знанням іноземної мови представлено на рис. 1.

Рис. 1. Динаміка змін у результатах підсумкового контролю з англійської мови протягом 1–4 курсів (спеціальність Фінанси)

Рис. 1. Динаміка змін у результатах підсумкового контролю з англійської мови протягом 1–4 курсів (спеціальність Фінанси)

Як видно з рис. 1, кількість студентів першого курсу даної спеціальності, які мали бал задовільно складає 56%, добре – 16% та бал відмінно – 26%. Економісти четвертого курсу, з урахуванням введення додаткових годин, рівень знань значно підвищили. Бал задовільно складає 9%, добре – 49% та відмінно – 42%.

На прикладі представлених результатів можна зробити висновок, що подібний метод підвищення рівня володіння англійської мови, як складової професійної підготовки майбутніх економістів має позитивний результат.

Іншим шляхом покращення та підвищення знань з англійської мови для студентів економічної спеціальності є залучення до поза аудиторної діяльності, що включає в себе міжнародні конференції, міжнародні літні школи, турніри, як міжміські, так і міжвузівські, різноманітні фестивалі економічної тематики.

Аналіз результатів соціологічного опитування студентів економічного факультету спеціальностей „Фінанси” (43 особи) та „Облік і аудит” (11 осіб) Чорноморського державного університету імені Петра Могили довів, що участь у міжнародних заходах (конференціях, семінарах, практиці) значно підвищує рівень володіння англійською мовою та сприяє зростанню професійного розвитку майбутніх економістів. Різноманітність заходів та участь студентів у них (у відсотках) представлено на рис. 2.

Як видно з рис. 2, проведення поза аудиторних заходів є доцільним шляхом підвищення не лише рівня знань та володіння англійської мови, але й зростання рівня зацікавленості, де студенти активно розвивають професійні навички та занурення у професійну сферу. Аналізуючи ступінь зацікавленості відвідувань подібних заходів на прикладі студентів четвертого курсу економічного факультету спеціальності „Облік і аудитˮ кількістю 11 осіб з’ясовано, що 9 із них неодноразово приймали участь у міжнародник практиках як у США так і у Великій Британії. Аналіз даних участі студентів 4-ого курсу спеціальності „Фінансиˮ (43 особи) показав, що 9 з них активно беруть участь у міжнародних конференціях, 32 студенти проходили міжнародне стажування.

Рис. 2. Участь студентів економічного факультету ЧДУ у поза навчальних заходах з метою підвищення рівня володіння англійською мовою

Рис. 2. Участь студентів економічного факультету ЧДУ у поза навчальних заходах з метою підвищення рівня володіння англійською мовою

Важливою умовою підвищення рівня володіння англійською мовою майбутніх економістів також є організація процесу професійної підготовки з використанням активних методів навчання – кейс-стаді, рольові та ділові ігри, використання прийомів менторінгу, орієнтація навчально-виховного процесу на створення ситуацій успіху та мотивація досягнень.

Високий рівень володіння англійської мови фахівців економічного профілю є обов’язковою умовою ефективної діяльності сучасних організацій та підприємств. Таким чином, важливим завданням професійної підготовки майбутніх економістів у вищих навчальних закладах є створення теоретичного та практичного підґрунтя до міжкультурного професійного спілкування та співробітництва. Виходячи з цього доцільним шляхом підвищення рівня володіння англійської мови, як складової професійної підготовки майбутніх економістів є активізація навчальної діяльності студента за рахунок додаткових навчальних послуг та залучення до поза аудиторної діяльності.

Список використаних джерел:

1. Гришкова Р.О. Формування іншомовної соціокультурної компетенції студентів нефілологічних спеціальностей / Р.О. Гришкова. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2007. – 421 с.

2. Козаков В.А. Психолого-педагогічна підготовка фахівців у непедагогічних університетах: методологія та практика / В.А. Козаков, Д.І. Дзвінчук. – К.: НІЧЛАВА, 2003. – 138 с.

3. Програма курсу „Облік і аудит” / уклад. О.Ю. Остахов. – Миколаїв: Державний аграрний університет, 2008. – 21 с.

4. Програма курсу „Фінанси і кредит” / уклад. Ю.Ю. Верланов. – Миколаїв: МДУ ім. Петра Могили, 2008. – 20 с.

5. Семиченко В.А. Проблемы мотивации поведения и деятельности человека. Модульный курс психологии. Модуль „Направленность”: лекции, практические занятия, задания для самостоятельной работы / В.А. Семиченко. – К.: Милленниум, 2004. – 521 с.