II Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения». Том 1

Барилюк Л.І.

Львівський національний аграрний університет, Україна

ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Стратегічно важливим орієнтиром у викладанні іноземної мови за професійним спрямуванням є удосконалення методики навчання іноземної мови з використанням новітніх досягнень науки, техніки та інформатики, що забезпечить створення передумов для ефективної інтеграції у світовий економічний, політичний та освітній простір, а також професійне зростання й підвищення конкурентоспроможності випускників вищих навчальних закладів на ринку праці.

Удосконаленню методик викладання іноземних мов за професійним спрямуванням присвячено чимало наукових праць українських та іноземних практиків і теоретиків, а саме: Н. Аносової, Ю. Єрьоміна, В. Єфременко, Г. Єлізарової, І. Каспіна, С. Ніколаєвої, Е. Полата та інших. Мета нашого дослідження полягає у систематизації їхніх напрацювань та акцентуванні уваги на найбільш актуальних аспектах використання відповідних навчально-методичних комплексів у процесі оволодіння іноземними мовами за професійним спрямуванням.

Використання сучасних інформаційних технологій у вивченні іноземної мови дозволяє отримати наступні позитивні результати: підвищити мотивацію студентів до наукової діяльності, урізноманітнити методи та інструменти навчання студентів іноземної мови, поглиблювати міжнародну інтеграцію у європейський освітній простір, здійснювати акцент на самостійному опрацюванні матеріалів студентами, підсилити традиційні методи та інструменти навчання іноземної мови новітніми.

У сучасних умовах розвитку існує чимало перешкод у використанні сучасних інформаційних технологій в процесі вивчення іноземної мови. Саме тому необхідною умовою подолання цих бар’єрів є реформування системи освіти відповідно до європейських стандартів та підписаної Болонської декларації.

Список використаних джерел:

1. Бориско Н.Ф. Тенденции развития учебно-методических комплексов с учетом информационных коммуникационных технологий / Н.Ф. Бориско // Іноземні мови. – 2001. – № 3. – С. 19–21.

2. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / наук. ред. проф. С.Ю. Ніколаєва. – К.: Ленвіт, 2003. – 273 с.

3. Ніколаєва С.Ю. Сучасні підходи до викладання іноземних мов / С.Ю. Ніколаєва, О.М. Шерстюк // Іноземні мови. – 2001. – № 2.