II Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения». Том 2

К.пед.н. Прокоп І.А., к.філос.н. Бобак М.І., Бобак Г.Р.

Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського, Україна

ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ

Оволодіння майбутніми фахівцями ґрунтовними знаннями, необхідними уміннями й навичками виступає однією з найважливіших проблем у сучасній освіті. Розв’язання цієї проблеми неможливе без удосконалення технологій навчання, а, отже, й методів навчання. Застарілий репродуктивний підхід з орієнтацією на пасивного слухача, основним завданням якого було зрозуміти, запам’ятати, вивчити і переказати, не сприяв формуванню самостійності мислення та розвитку творчої активності особистості. Через стереотипність та одноманітність студенти втрачали інтерес до навчального матеріалу, а нерідко – і до всього процесу навчання в цілому.

Одним з найефективніших засобів, що поєднує навчальну, розвиваючу і виховну функції, є дидактична гра, до якої залучаються усі студенти групи. Суттєвою ознакою дидактичної гри є наявність чітко визначеної мети навчання й відповідного педагогічного результату, а її основними структурними компонентами – ігровий задум, правила гри, ігрові дії, пізнавальний зміст (дидактичні завдання), обладнання та результати гри.

Ігрове моделювання значно урізноманітнює заняття, сприяє створенню доброзичливої розкутої атмосфери, позбавляє його буденності і рутини, монотонності і однобічності, розкриває нові грані творчості як студента так і педагога, дає змогу спільно подолати труднощі при опануванні предмету і реалізувати свою професійну діяльність іноземною мовою. Крім того, у процесі дидактичної гри студенти оволодівають певними соціальними ролями, готуються до у часті у конкретних життєвих ситуаціях, набувають практично цінних умінь і навичок.

Варто зупинитися детальніше на прикладах фонетичних, лексичних та граматичних ігор, які сприяють формуванню іншомовної компетентності студентів-медиків.

1. Фонетичні ігри – спрямовані на корекцію вимови, удосконалення навичок і вмінь вимови при читанні вголос і в усному висловлюванні.

Закріпленню фонетики сприяють:

а) гра-загадка. Студент вимовляє слова, в яких зустрічається один і той самий звук, а інші повинні відгадати його і написати транскрипцію на дошці: edema, renal, sick-leave, increase, sleeplessness ( [i:] ) або lime, febrile, like, fibrous, night-time ([ai] ).

б) гра-змагання. Викладач пише на дошці транскрипцію різних звуків. Завдання студентів скласти якомога більше слів і вимовити їх, беручи до уваги правильний наголос і вимову особливих звуків. Наприклад, з трифтонгом [juə] студенти підбирають такі слова: cure, pure, secure, lure та ін.

в) гра-імітація. Студенти намагаються повторити скоромовки: “Don’t trouble trouble until trouble troubles you”, “She sells seashells by the seashore of the Seychelles” та ін. Переможець той, хто найшвидше і без жодних помилок відтворить їх.

2. Лексичні ігри – спрямовані на відпрацювання нових термінологічних одиниць, засвоєння механізмів словотворення, явищ синонімії, антонімії і омонімії,фразеологізмів, властивих для усного мовлення в ситуаціях ділового спілкування. Завдання, які пропонуються виконати студентам під час практичної частини заняття:

а) «Кольорові картки». Студенти створюють малі групи з 3–4 осіб. Кожна група отримує по 2 набори кольорових карток. На картках синього кольору –словосполучення українською мовою, на картках червоного – їх еквівалент іноземною мовою. Завдання студентів якнайшвидше співставити ці картки. Команда, яка першою виконала завдання – переможець.

б) «Бій на рингу». Студенти працюють в парах під наглядом судді. Кожен з пари готує в письмовій формі перелік 10 термінів іноземною мовою і 10 словотворчих елементів латинського (грецького) походження. Студент А зачитує по черзі записані ним слова студенту Б. Студент Б впродовж 3–5 секунд повинен дати пояснення терміна іноземною мовою або назвати словотворчі елементи. Вага правильної відповіді – 1 бал. Студенти в парі обмінюються ролями і гра починається знову. Суддя визначає переможця за кількістю отриманих балів.

в) «Снігова лавина». Студент називає будь-яке слово іноземною мовою з лексичного мінімуму теми, інший студент повторює попередній термін і додає свій. Переможцем є той, хто зможе повторити всі терміни, названі колегами в групі.

Наприклад:

blood стрелка blood cells стрелка white blood cells стрелка white blood cells – leukocytes стрелка white blood cells – leukocytes and red blood cells стрелкаwhite blood cells – leukocytes and red blood cells – erythrocytes і т.д.

г) «Лото». Кожен студент отримує картку лото із вписаними іноземною мовою медичними термінами до теми. Викладач (В) дає тлумачення того чи іншого терміна, а студент (С) має негайно знайти еквівалент і сказати його.

В: «state of being weak» стрелка С: «weakness»;

B: «feeling of sickness or disgust» стрелка C: «nausea»;

B: «a condition in which bowel moments are infrequent or incomplete» стрелка C: «constipation».

д) «Пінг-понг». Студенти працюють в парах дуже швидко. Студент А називає словотворчий елемент латинського (грецького) походження, студент Б подає відповідний еквівалент іноземною мовою, його переклад рідною мовою і наводить приклад медичного терміну, в основі якого лежить цей словотворчий елемент. Ролі змінюються почергово.

Студент А: angi (o)- стрелка Студент Б: vessel, судина, angiospasm;

Студент Б: cephal- стрелка Студент А: head, голова, cephalgia;

Студент А: myel(o)-  стрелка Студент Б: marrow, мозок, myeloblast;

Студент Б: opthalm(o)- стрелка Студент А: eye, око, ophthalmology.

е) «Знайди слово». Ця гра дає змогу не лише засвоїти значення того чи іншого медичного терміну, але й навчитися писати його. Наприклад, викладач пропонує знайти 25 термінів до теми «Будова людини», які розташовані горизонтально або вертикально в табличці, назвати їх і перекласти рідною мовою.

До лексичних ігор належать також загадки, кросворди, головоломки.

Найбільші можливості для розвитку пізнавальної активності студентів надають ділові (професійні) ігри, пов’язані з майбутньою професією медика. Наприклад, в процесі роботи над навчальними темами “У лікаря”, “В лікарні”, “У поліклініці” пропонуємо проводити рольові ігри за такою схемою: черговий реєстратор – пацієнт; медсестра поліклінічного відділення – амбулаторний хворий; дільничний лікар – пацієнт. На таких заняттях викладач опосередковано керує роботою кожного студента; він має створити в групах атмосферу доброзичливості, легкості спілкування, розкутості.

Рольова гра – один із резервів підвищення творчої активності студентів під час вивчення іноземних мов – значно сприяє формуванню комунікативних, вербальних, дискусійних вмінь, які необхідні майбутнім медикам для професійного спілкування з колегами-іноземцями.

Список використаних джерел:

1. Гаврилова О.В. Рольова гра у навчанні іноземних мов / О.В. Гаврилова // English. – 2008. – № 1. – С. 7–8.

2. Гальскова Н.Д. Теорія навчання іноземних мов. Лінгводидактика і методика / Н.Д. Гальскова, Н.І. Гез. – М.: Видавничий центр «Академія», 2005. – 336 с.

3. Ігрове моделювання в діяльності педагога: навч. посіб. для студентів ВНЗ / за ред. В.А. Сластенина, І.А. Колесникової. – М.: Академія, 2006. – 368 с.

4. Попович Г.В. Вид творчості на уроці іноземної мови – рольові ігри / Г.В. Попович // Матеріали науково-методичної конференції. Актуальні проблеми викладання іноземних мов. – Іжевськ, 2000. – С. 98–100.