II Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения». Том 2

К.філол.н. Сахнюк О.В., к.філол.н.Вакуленко О.Л.

Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, Україна

РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У ПІДГОТОВЦІ БАКАЛАВРІВ ТА МАГІСТРІВ ПРИ ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Сучасна вища освіта висуває нові вимоги до професійної підготовки майбутніх фахівців, конкурентоздатність яких визначають не тільки глибокі професійні знання і вміння їх гнучкого застосування, але й готовність вирішення професійних задач в умовах іншомовної комунікації, спроможність легко інтегруватися в Європейський освітній простір.

Актуальність проблеми професійно орієнтованих технологій навчання іноземних мов у системі вищої технічної освіти не викликає сумніву. З огляду на нагальну потребу студентів ВНЗ у сучасних навчальних матеріалах, які б сприяли підвищенню рівня володіння англійською мовою і, водночас, знайомили їх з різними аспектами майбутньої спеціальності, на кафедрі іноземних мов Національного університету водного господарства та природокористування авторським колективом у складі О.Л. Вакуленко, О.В. Сахнюк та П.І. Мігіріна створено новий підручник «Англійська мова для професійного спілкування», зорієнтований на студентів гідромеліораторів та гідротехніків. Він є підсумком плідної співпраці кафедри іноземних мов із профілюючими випусковими кафедрами і першим в Україні підручником з англійської мови для студентів ВНЗ водогосподарського профілю.

Важливою передумовою для цього було прийняття Типової програми з англійської мови для професійного спілкування (АМПС). Програма підкреслює, щооднією із найважливіших стратегій подолання неадекватності існуючих навчальних матеріалів є створення нових підручників та посібників відповідно до потреб студентів.

Концепція підручника ґрунтується на комунікативній методиці і сприяє розвитку мовної компетенції, посилюючи внутрішню мотивацію та інтерес студентів до вивчення англійської мови.

Цим обумовлена і структура підручника “Англійська мова для професійного спілкування”, який складається із вступу, двох частин і додатку та базується на методичних засадах сучасного навчання іноземних мов, яке передбачає оволодіння студентами іншомовним професійним спілкуванням шляхом формування і розвитку міжкультурної комунікативної компетенції.

Основними джерелами підручника є автентичні текстові матеріали галузі водного господарства, водопостачання та водовідведення, гідротехнічного будівництва. Деякі тексти пройшли мінімальну адаптацію з метою усунення певних граматичних та стилістичних труднощів.

Наукова новизна підручника полягає у розробці системи вправ на основі останніх досягнень в галузі лінгвістики та методики вищої школи. Вони, зокрема, охоплюють текстові словотвірні ланцюжки (ТСЛ), денотатні графи, проектну методику. У мовному аспекті елемент новизни полягає у комплексному підході до формування професійної та мовної компетенції та забезпеченні необхідної інфраструктури для самостійної роботи студентів.

ТСЛ – це ланцюжки слів із спільним коренем, які проходять з певним інтервалом в межах надфразової єдності або по усьому тексту. Якщо за своєю семантикою ці лексичні одиниці належать до ядра тематичного поля тексту, то вони можуть виступати маркерами мікротем або макротеми, що дає можливість виділити смислові центри тексту і здобути максимум інформації з мінімальними затратами часу.

Денотатний граф є засобом графічної презентації змісту, що відображає основні інформаційні вузли тексту та їх взаємозв’язок і допомагає збагнути змістову структуру тексту. Студентам пропонується використовувати вже наведений денотатний граф як зорову опору в монологічному мовленні при передачі змісту тексту або ж скласти самим денотатний граф як результат семантичної компресії тексту для подальшого відтворення змісту в формі анотацій та рефератів.

Інтерес представляють також завдання з проектної методики вивчення АМПС. Вони надзвичайно ефективні у самостійній роботі студентів, оскільки стимулюють незалежний пошук тематично спорідненого матеріалу, розвивають творчі можливості студентів, підвищують мотивації вивчення як англійської мови, так і різних аспектів спеціальності. Завдання подаються згідно з основними дидактичними принципами навчання – поступового збільшення труднощів, повторюваності основної лексики, циклічності.

Підбір сучасних актуальних для напряму «Гідротехніка (водні ресурси)» і цікавих в інформативному плані текстів та розробка згідно з міжнародними стандартами системи вправ, яка включає також новітні розробки педагогічної науки, дають можливість досягти основної практичної мети навчання АМПС – сформувати у студентів загальні та професійно орієнтовані комунікативні мовленнєві компетенції (лінгвістичну, соціолінгвістичну і прагматичну) для забезпечення їх ефективного спілкування в академічному та професійному середовищі в галузі водного господарства та гідротехнічного будівництва.

Пріоритет і домінування комунікативного підходу визначили підбір вправ, характерних не тільки для традиційної методики, але й таких, які створюють навичковий фундамент для формування мовленнєвих умінь. Опора на розвиток внутрішньої мотивації студента у навчанні спонукала нас до використання вправ, виконання яких викликало би у студентів почуття задоволення і розвивало впевненість у своїх силах, надавало максимальної можливості для самовираження засобами іноземної мови.

Слід зазначити, що вже у вступному курсі розпочинається знайомство студентів із терміносистемою водного господарства на основі оригінальних текстів. Щоб полегшити цей процес, ми розробили наступну структуру уроку: зняття граматичних труднощів, введення та закріплення лексичного матеріалу. Після читання тексту студенти виконують ряд репродуктивних вправ, спрямованих на закріплення термінів, та вправ на уточнення розуміння тексту.

Наступна група завдань спрямована на розвиток фахового монологічного та діалогічного мовлення. Студентам пропонують виконати ряд вправ на основі прочитаного тексту: дати відповіді на поставлені питання, самим ставити питання англійською мовою, розширити тезу, скласти план для переказу, виписати ключові слова, переказати текст згідно з планом чи денотатним графом.

Уграматичній частині звертається увага на явища та конструкції, поширені в науковому функціональному стилі, а саме: пасивний стан дієслів, неособові форми дієслова (інфінітив, герундій, дієприкметник) та конструкції з ними, іменникові словосполучення (ланцюжок лівих означень) тощо.

Основний та додатковий тексти уроків сприяють подальшому поглибленню професійної компетенції студентів у сфері водного господарства та гідротехніки. Акцент робиться на забезпеченні оптимального функціонування понять даних термінологічних систем, яке набуває великого значення в сучасних умовах широкого міжнародного співробітництва. Доцільно зазначити, що до підручника додаються аудіозаписи текстів усіх 15-ти уроків першої частини. Робота над цими професійно орієнтованими текстами включає рецептивні види мовленнєвої діяльності – аудіювання і читання. Післятекстові вправи акцентують увагу студентів на терміносистемі їх фаху, а також навчають їх узагальнювати інформацію текстів А і В та передавати її у формі анотації чи реферату (розвиток навичок письма) або презентувати її усно (розвиток навичок монологічного та діалогічного мовлення).

Перша частина підручника закінчується поурочним граматичним довідником, таблицею неправильних дієслів, англо-українським словником та українсько-англійським глосарієм найбільш вживаних термінів вищезазначених спеціальностей. Тезаурус (перелік термінів та термінологічних скорочень) і дефініції базуються на автентичних англомовних джерелах – монографіях, підручниках, словниках, наукових та реферативних статтях. Саме цей матеріал є достовірним джерелом для селекції вузькогалузевої термінології і подає її найбільш повно у кількісному відношенні.

Друга частина підручника містить 15 професійно орієнтованих текстів для автономного навчання та розвитку комунікативних компетенцій. До кожного тексту додаються необхідні терміни та загальні лексичні одиниці, а також ряд креативних вправ, які максимально активізують студентів, сприяють творчому підходу до роботи, розвивають вміння і навички стратегій самостійного вивчення іноземної мови, розкривають потенціал студентів, надають їм можливість самоконтролю, мотивують до самостійного пошуку (дискусії, презентації, “мозкові штурми”, проектна робота, креативне письмо, пошуки матеріалів в інтернеті).

Різноманітний за видами мовленнєвої діяльності підручник містить поурочні тестові завдання для підсумкового контролю навчальних досягнень студентів та самостійної роботи, в яких ефективними методами перевіряється рівень сформованості іншомовної комунікативної компетенції. За своєю суттю тести є тестами лексико-семантичної та граматичної компетенції.

Системна організація і використання ресурсних інноваційних матеріалів та інтерактивних технологій при вивченні іноземних мов спрямовує навчальний процес на формування і розвиток основних навичок та вмінь у академічному і професійному спілкуванні, а також стратегій автономного вивчення іноземних мов, підвищення мотивації їх засвоєння, розкриття потенціалу студентів, що дозволяє покращити якість освіти, її привабливість та конкурентоспроможність на міжнародному ринку освітніх послуг.

Список використаних джерел:

1. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / Наук. ред. українського видання С.Ю. Ніколаєва. – К.: Ленвіт, 2003 – 273 с.

2. Програма з англійської мови для професійного спілкування / [Г.Є. Бакаєва, О.А. Борисенко, Зуєнок І.І. та ін.] – К.: Ленвіт, 2005 – 119 с.

3. Тарнопольський О.Б. Методика навчання іншомовної мовленнєвої діяльності у вищому мовному закладі освіти: навч. посіб. / О.Б. Тарнопольський. – К.: Фірма «УНКОС», 2006. – 248 с.

4. Autonomy and independence in language learning / Ed. by P. Benson and P. Voller. – London and New York: Longman, 1997. – 270 p.