II Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения». Том 2

К.пед.н. Сімкова І.О.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ АНГЛОМОВНОГО ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО СПІЛКУВАННЯ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

У науковій літературі згадуються наступні форми спілкування: безпосереднє і опосередковане; вербальне і невербальне; усне і письмове; міжособистісне і масове спілкування; міжособове і рольове [1, с. 8–69; 7, с. 39–71, 75–148]; індивідуальне, групове і публічне; офіційне і неофіційне [8, с. 54–57, с. 178–179]; монологічне, діалогічне і полілогічне; професійне і побутове [12, с. 245]; контактне і дистанційне; вільне і стереотипне; кооперативне і конфліктне; інформативне і фактичне [10, с. 8–11].

Характерними рисами ефективного професійного спілкування є спільний предмет, рівноправність позиції всіх його учасників, визнання ними спільної орієнтації на «розуміння точки зору іншого співрозмовника». Професійне спілкування також визначають як спосіб певної корекції професійного бачення проблеми співрозмовником, оскільки будь-яке спілкування – це вплив на поведінку співрозмовника [4, с. 14].

Усне спілкування – це мовлення в усній формі, що складається з комплексного вміння розуміти мовлення, що звучить (аудіювання) і вміння продукувати мовлення в звуковій формі (говоріння) [5, с. 361, 380].

Аудіювання є рецептивним видом мовленнєвої діяльності, який на основі прогнозування того, що буде сказано, забезпечує розуміння інформації, що сприймається на слух. Користувач/студент сприймає текст мовця часто на відстані, і від нього не вимагають відповіді.

Говоріння є продуктивним, в окремих випадках, репродуктивним видом мовленнєвої діяльності, пов'язаним з передачею усних повідомлень будь-яких видів від мовця до слухача. Воно є усним видом мовленнєвої діяльності, що складається з монологічного і діалогічного мовлення (ДМ) [9, с. 5]. Користувач/студент продукує усне повідомлення, яке може бути сприйняте, часто на відстані, слухачем, від якого не вимагається відповіді/реакції.

Усне ДМ – інтерактивна діяльність у процесі якої користувач мовою діє як мовець і слухач з одним або кількома співрозмовниками так, щоб побудувати спільне розмовне мовлення шляхом обміну значеннями за кооперативним принципом.

Під час інтеракції постійно застосовуються рецептивні та продуктивні стратегії. Користувач/студент вступає у безпосередній діалог зі співрозмовником. Текст діалогу складається з висловлювань продукованих та реципійованих кожною стороною.

У інтеракції присутні також певні види когнітивних стратегій і стратегій співпраці, які також називаються стратегіями дискурсу та співробітництва і пов’язані з управлінням кооперацією та інтеракцією, такими як побудова основного вихідного змісту, оцінювання рішення та пропозиції, перегляд та підсумок результатів досягнутих у дискусії тощо [3, с. 73, 98–99].

В основі вмінь говоріння як здібностей орієнтуватися і будувати оптимальні висловлювання відповідно до результатів орієнтації лежать знання, мовленнєві навички і мовні вміння. Вся система знань, навичок і вмінь, необхідних для усного спілкування – становить іншомовну комунікативну компетенцію в говорінні, найважливішою складовою якої є мовленнєва компетенція, тобто та, що власне забезпечує можливість мовлення [9, с. 5].

Під професійно орієнтованою компетенцію студентів технічних спеціальностей ми, слідом за М. Матієвою і Л. Єкшембеєвою, розуміємо суму знань, навичок і вмінь, за допомогою яких студенти технічних спеціальностей отримують здатність використовувати англійську мову (АМ) для отримання і передачі інформації в сфері майбутньої професійної діяльності і сфері наукових досліджень [2, с. 70–71; 6, с. 1–2].

У процесі навчання усного англомовного спілкуванням студентів технічних спеціальностей на IV курсі на перший план виступають мовленнєві навички, що представляють собою певний рівень досконалості виконання лексичних, граматичних і фонетичних операцій. Під граматичними навичками ми розуміємо автоматизовані граматичні операції вибору синтаксико-морфологічних структур пропозиції (стереотипів), а також їхньої реалізації (структурування) у відповідності зі стилістичними особливостями використовуваних засобів АМ [11, с. 30]. Лексичні мовленнєві навички в навчанні професійно орієнтованого спілкування становлять автоматизовані лексичні операції: а) вибору і виклику значення слів відповідно до ситуації спілкування і контексту; б) операції їхнього вживання в сполученні з іншими словами і відповідно до норм слововживання в даній мові при вираженні своїх думок [11, с. 30]. Фонетичні навички усного мовлення у студентів технічних спеціальностей IV курсу сформовані, тому в процесі навчання викладачеві необхідно створити умови для їхнього удосконалювання. Слід зазначити, що комунікативні уміння аудіювання і читання відіграють першорядну роль у ході підготовки до усного професійно орієнтованого спілкування, а уміння аудіювання і говоріння – на етапі власне професійно орієнтованого спілкування.

Список використаних джерел:

1. Андреева Г.М. Социальная психология / Г.М. Андреева. – М.: Аспект Пресс, 1997. – 375 с.

2. Екшембеева Л.Н. Модульное овладение вторым языком / Л.Н. Екшембеева // Вестник КазНУ им. Аль-Фараби. Серия филологическая. – Алматы, 2001. – № 16. – С. 70–77.

3. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / під ред. С.Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2003. – 273 с.

4. Клюев Е.В. Речевая коммуникация / Е.В. Клюев. – М.: ПРИОР, 1998. – 224 с.

5. Лингводидактический энциклопедический словарь: более 2000 единиц / сост. А.Н. Щукин. – М.: Астрель; АТС; Хранитель, 2007. – 746 с.

6. Матиева М.Т. К проблеме обучения иностранному языку студентов неязыковых специальностей [Электронный ресурс] / М.Т. Матиева // Материалы III международной конференции ИТО. – 2005. – Режим доступа: http://www.natek.freenet.kz/ new%20texts/Matieva.doc

7. Парыгин Б.Д. Социальная психология / Б.Д. Парыгин. – СПб.: СПбГУП, 2003. – 616 с.

8. Скалкин В.Л. Основы обучения устной иноязычной речи / В.Л. Скалкин. – М.: Русский язык, 1981. – 248 с.

9. Тарнопольський О.Б. Методика навчання іншомовної мовленнєвої діяльності у вищому мовному закладі освіти / О.Б. Тарнопольський. – К.: Фірма “ІНКОС”, 2006. – 246 с.

10. Устименко О.М. Навчання створення фахової документації англійською мовою студентів факультетів зовнішньоторговельної діяльності: дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.02 / О.М. Устименко. – К., 2002. – 178 с.

11. Шатилов С.Ф. Методика обучения немецкому языку в средней школе / С.Ф. Шатилов. – М.: Просвещение, 1986. – 222 с.

12. Zoppy S.A. Scheme for Teacher Education: Memory, Meaning and Methods / S.A. Zoppy. – Luxemburg: RBK, 2003. – Р. 234–286.