II Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения». Том 2

Цебрук І.Ф., к.філол.н. Косило Н.В., к.філол.н. Семотюк О.В.

Івано-Франківський національний медичний університет, Україна

СПЕЦИФІКА ПІДБОРУ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОГО ТЕКСТУ ТА СТВОРЕННЯ КОМПЛЕКСУ ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНИХ ВПРАВ ПРИ НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ ВНЗ(на прикладі підручника «Англійська мова для студентів-медиків», автори Голод Р.Б., Цебрук І.Ф., Кучірка Н.Р.)

В умовах формування європейського простору та розширення міжнародної співпраці відповідно до вимог Болонського процесу на перший план виступаєздатність випускника вищого медичного навчального закладу вирішувати професійні завдання в умовах іншомовної комунікації. Урахування специфіки професії набуло пріоритетного значення при навчанні іноземної мови майбутніх медиків. Іншомовне спілкування стає суттєвим компонентом професійної діяльності спеціалістів.

Професійно-орієнтоване навчання іноземної мови призвело до нового підходу до вибору змісту тексту. Він повинен бути орієнтований на останні досягнення науки в медичній галузі, своєчасно відображати наукові здобутки, які безпосередньо стосуються фахових інтересів студентів, давати їм можливість для професійного зростання.

Сучасний професійно-орієнтований підхід до навчання іноземної мови передбачає формування у студентів здатності іншомовного спілкування в конкретній фаховій та науковій сферах із урахуванням особливостей професійного мислення. Підготовка спеціалістів у вищих медичних навчальних закладах полягає у формуванні таких комунікативних вмінь, які б дозволили здійснювати професійні контакти іноземною мовою у медичній сфері діяльності.

Сутність професійно-орієнтованого навчання іноземної мови зводиться до його інтеграції зі спеціальними дисциплінами з метою отримання додаткових фахових знань та формування професійно значущих якостей особистості. Під «професійно-орієнтованим» маємо на увазі навчання, що базується на врахуванні потреб студентів вивчати іноземну мову, враховуючи особливості майбутньої професії [4, с. 5].

Проблему професійно-орієнтованого навчання іноземної мови досліджували О.П. Юркевич, Т.П. Благодатна, Н.Д. Гальскова, М.А. Давидова, Р.П. Мільруд, T. Hutchinson, A. Waters та ін., однак її актуальність зберігається і в наш час у зв’язку з тим, що рівень володіння іноземною мовою випускниками вищих медичних навчальних закладів не завжди відповідає сучасним вимогам.

Значний внесок у розробку теорії професійно-орієнтованого викладання іноземної мови зробили П.І. Образцов зі співавторами. Науковці підкреслили, що вивчення іноземної мови повинно бути не самоціллю, а засобом досягнення мети – для підвищення рівня освіченості, ерудиції в рамках своєї спеціальності. Врахування специфіки профілюючих спеціальностей, на їхнє переконання, повинно здійснюватися за такими напрямками: робота над спеціальними текстами, вивчення спеціальних тем для розвитку усного мовлення, створення викладачами посібників для активізації граматичного та лексичного матеріалу студентів [5]. Матеріал, необхідний для вивчення іноземної мови, повинен відповідати таким вимогам: актуальність змісту, інформативність, конкретна тематика спілкування, мотивованість професійною діяльністю студента. Важливо використовувати автентичні джерела науково-популярної літератури, періодичних видань останніх років, Інтернету. Навчальний матеріал повинен містити тексти для читання та перекладу зі словником, тренувальні вправи для розвитку навиків усного мовлення і письма, словник спеціальних термінів. Потрібно пам’ятати, що вивчення іноземної мови – це активний процес, основою якого виступає вміння застосовувати іноземну мову в потрібній ситуації.

Професійно-орієнтований текст служить як джерелом інформації та об’єктом читання, так і зразком для розвитку й удосконалення навиків і вмінь усного та письмового мовлення. Тож це необхідно враховувати у процесі підбору текстового матеріалу і при створенні комплексів лексико-граматичних вправ для навчання іноземної мови студентів медичних ВНЗ.

Поряд із характерними ознаками, притаманними кожному тексту, навчальний текст має ряд відмінних рис. Це зумовлено специфікою навчальної комунікації. Навчальний текст – це компонент системи текстів навчального посібника, призначеного для певного етапу навчання у відповідності з програмними вимогами. Такий текст завжди орієнтований на студентів певної спеціальності і закладає основу для осмислення та вивчення лексико-граматичного матеріалу й формування мовленнєвих навичок.

Вчені вважають, що іншомовний навчальний текст, як база для усного висловлювання повинен:

· враховувати потреби та інтереси студентів (містити елементи новизни);

· враховувати майбутню спеціальність та професійні інтереси студентів (професійна спрямованість дисципліни «Іноземна мова» стимулює інтерес до вивчення мови);

· співвідноситися з темою, що вивчається;

· спрямовуватися на вирішення конкретної комунікативної задачі;

· служити носієм додаткової інформації з профільної дисципліни;

· відповідати не тільки поняттю сучасності мови, а й критеріям нормативності та частоти вживання [7; 8].

На сьогодні велика увага приділяється проблемі підбору професійно-орієнтованого тексту для навчання читання студентів медичних ВНЗ. Важливе значення має тематика текстів, їх об’єм та організація навчального матеріалу. При навчанні іноземної мови зазвичай використовуються наукові чи науково-популярні статті як різновид наукової літератури. Вони відповідають логіці програми навчання. Такі тексти підбирають залежно від інтересів та потреб студентів. Вони повинні містити засоби, завдяки яким діяльність студента стимулюється, мотивується, програмується та реалізується, і результатом чого є досягнення кінцевих цілей навчального процесу. При роботі над професійно-орієнтованим текстом, на думку Є.В. Рощиної, встановлюється двосторонній зв’язок між намаганням студента набути спеціальних знань та успішно оволодіти іноземною мовою [6, с. 4]. Тексти за фахом – це основа змісту навчання іноземної мови за професійним спрямуванням, одне з основних джерел словникового запасу студентів, приклад вживання термінологічної лексики в контексті. Від змісту тексту залежить, наскільки ефективно викладач зможе організувати навчальну діяльність на занятті, створити ситуації для пошуку та аналізу визначеної інформації, проконтролювати зміст висловлювань студентів. Водночас, правильно підібраний текст допоможе розвивати аналітичне мислення студентів, наукову здогадку, спонукати їх до активної, творчої діяльності. Тематика текстів повинна спонукати студентів до подальшого обговорення та висловлювання власних думок. Отже, професійно-орієнтовані тексти сприяють тому, що іноземна мова розглядається як засіб інтелектуального, соціального та професійного розвитку.

Останніми роками набула особливого значення тенденція наближення навчальних умов до реальних професійних ситуацій. Така тенденція проявляється у використанні автентичних текстів. Стосовно поняття «автентичний» існують різні тлумачення. Більшість дослідників вважає, що «автентичним» називається текст, котрий первісно не був розрахований на навчальні цілі. Г.В. Барабанова стверджує, що автентичний текст, який надає фактологічний матеріал для організації навчального спілкування, є універсальною дидактичною одиницею професійно-орієнтованого навчання [1, с. 101]. Водночас допускається певна методична обробка текстів. Для позначення такої роботи в дослідженнях зарубіжних авторів можна зустріти такі терміни, як напівавтентичні, відредаговані автентичні тексти, навчально-автентичні, тощо. У своїй статті Є.В. Носонович та О.П. Мільруд [3] вважають, що при навчанні іноземної мови потрібно віддавати перевагу автентичним матеріалам, тобто матеріалам, котрі запозичено з оригінальних джерел і які не призначалися для навчальних цілей. З іншого боку, науковці вказують, що такі матеріали часто надто складні в мовному аспекті й не завжди відповідають конкретним цілям та умовам навчання.

Створюючи підручник «Англійська мова для студентів-медиків» [2], ми дотримувалися певної закономірності при підборі та композиції професійно-орієнтованих текстів для аудиторної та позааудиторної роботи, а також враховували такі критерії:

· вимоги Держстандарту до володіння іноземною мовою студентів медичного ВНЗ;

· специфіку майбутньої професії студентів;

· доступність з точки зору компетентності (лінгвістичної та професійної) студента на даний момент;

· наявність у навчальній групі студентів із різним рівнем володіння англійською мовою;

· вікові особливості студентів;

· автентичність, пізнавальну цінність, науковість та професійну спрямованість;

· наявність у тексті достатньої кількості лексичного, граматичного та мовного матеріалу для вправ;

· наявність виховної цінності.

Професійно-орієнтовані тексти підручника «Англійська мова для студентів-медиків» сприяють досягненню поставленої мети: сформувати у студентів навички та вміння читати англійською мовою фахову літературу, а також у достатньому обсязі володіти усним мовленням для того, щоб вести бесіду. Такі тексти надають достовірну сучасну інформацію, що відповідає інтересам навчання, та виконують такі функції:

· служать основою для побудови власних монологічних висловлювань за темою, що вивчається;

· дають відомості для розширення уяви студентів про їхню майбутню професію;

· надають студентам можливість обговорювати проблемні питання в рамках певних комунікативних тем.

У підручнику ми розмістили лише автентичні фахові тексти професійних англомовних (друкованих та електронних) видань. Робота з такими матеріалами сприяє розвитку навичок сприйняття професійного англомовного усного та письмового мовлення, а також серйозно поглиблює суто фахову підготовку студентів. Основними критеріями підбору автентичних текстових матеріалів підручника стали інформативність професійно-спрямованих тем, пізнавальність та науковість змісту, а також моделі для розвитку діалогічного та монологічного мовлення. Особливу увагу було приділено принципу автентичності інформації, тобто її пізнавальної цінності, а також принципу доступності та логіки викладу професійно-спрямованого тексту. При навчанні іноземної мови інформація не є самоціллю, а засобом підвищення мотивації студентів, стимулювання їхнього зацікавлення у розумінні прочитаного.

На початковому етапі вивчення дисципліни ми вмістили у підручник тексти, що містять невеликий об’єм новизни. Переходячи на наступних етапах навчання до читання автентичних професійно-орієнтованих текстів, об’єм власне змістової новизни текстів поступово зростає. Тексти стають носіями нової, додаткової інформації з фаху. Інформаційно-насичений текстовий матеріал дозволяє розширювати фаховий термінологічний словник, служить основою цілеспрямованої та продуктивної мовленнєвої діяльності студентів.

У процесі роботи з професійно-орієнтованими текстами перед студентами стоять такі завдання:

· отримати інформацію, котра б поглиблювала навчальний матеріал, отриманий студентами в процесі вивчення фахових дисциплін;

· сформувати необхідні навички щодо подальшого самостійного читання літератури за фахом [2, с. 76].

Вважаємо, що для успішного виконання цих завдань важливе значення мають такі види роботи:

· робота над текстом на практичних заняттях з метою формування та розвитку навичок читання та розуміння текстів;

· виконання післятекстових вправ на формування лексичних та граматичних навичок роботи з професійно-орієнтованими текстами, а також умовно-комунікативних та комунікативних вправ для формування навичок говоріння або письма.

Кращому засвоєнню тексту сприяє:

· знаходження в тексті відповідей на запитання викладача;

· складання запитань до тексту;

· пошук в тексті окремих фактів;

· підтвердження чи заперечення тверджень із прочитаного тексту;

· складання плану переказу;

· відтворення тексту рідною чи іноземною мовами;

· переказ змісту тексту з використанням ключових слів, фраз, речень;

· переклад тексту;

· реферування чи анотування для контролю розуміння тексту;

· підготовка повідомлення за темою тексту з використанням додаткової літератури.

При роботі з текстом дуже важливо навчити студентів у повною мірою та точно розуміти інформацію, що є в тексті, виокремлювати головну чи додаткову інформацію. Як показує досвід роботи в медичному ВНЗ, для реалізації таких цілей ефективним є використання автентичних текстів медичного профілю. Студенти охоче працюють із такими текстами й, оскільки проблеми текстів актуальні та зрозумілі для них, як для майбутніх фахівців, можуть виділяти з тексту та узагальнювати потрібну інформацію, співвідносити окремі смислові частини тексту, робити висновки на основі отриманої інформації, оцінювати зміст прочитаного, інтерпретувати прочитану інформацію.

Визначивши тематику професійно-орієнтованих текстів та підібравши термінологічну лексику для засвоєння, ми створили комплекс лексико-граматичних вправ, пов’язаних зі змістом тексту, спрямований на вдосконалення фахового рівня студентів. Такі вправи враховують лексику та граматичні особливості, які зустрічаються в тексті і які потрібно опрацювати для того, щоб краще розуміти зміст тексту. Вправи супроводжуються чітко сформульованими завданнями, інструкціями та поясненнями, що полегшує їх виконання як в аудиторії, так і під час самостійної роботи вдома. На наш погляд, результативними є, наприклад, лексичні вправи, в яких студентам пропонується підібрати синоніми чи антоніми, поєднати слова англійською мовою з їхніми українськими еквівалентами і навпаки, утворити медичні терміни за допомогою терміноелементів, пояснити значення медичних термінів, вставити в речення пропущені слова, підібрати терміни до поданих визначень. Вважаємо, що систематичність цих вправ, а також послідовне наростання складності та повторюваності сприятиме свідомому засвоєнню термінологічної лексики та професійної фразеології. Різноманітні лексичні вправи допомагають закріпити й активізувати отримані знання. Поступове ускладнення завдань та їх варіація сприяють розвитку в студентів логічного мислення.

Для подолання граматичних труднощів під час роботи з професійно-орієнтованими текстами та для формування у студентів відповідних навичок ми розробили граматичні вправи, що відповідають тематиці текстів. На наше переконання, ефективними є вправи, що містять схематичний теоретичний виклад граматичних явищ. Більшість граматичних вправ підручника «Англійська мова для студентів-медиків» містить лексику попередніх уроків, що дозволяє досягнути максимальної повторюваності. Пропонується виконувати вправи як письмово, так і усно, для того щоб залучати різні види пам’яті. При розробці граматичних вправ враховувано такі вимоги до них:

· забезпечення багаторазового та різноманітного повторення граматичної форми, що вивчається;

· побудова вправ з урахуванням засвоєної лексики професійно-орієнтованих текстів;

· послідовність виконання граматичних вправ відповідно до стадії формування граматичних навичок;

· інформативність та значущість висловлювань, що містяться у вправах;

· комунікативна цінність і різноманіття кожної фрази.

Досвід практичної роботи доводить, що правильно підібраний професійно-орієнтований автентичний текст та комплекс лексико-граматичних вправ, розроблений на основі тексту, відіграє значну роль при вивченні іноземної мови за професійним спрямуванням, сприяє різнобічному та цілісному формуванню особистості студента, підготовці його до майбутньої професійної діяльності.

Список використаних джерел:

1. Барабанова Г.В. Методика навчання професійно-орієнтованого читання в немовному ВНЗ: монографія / Г.В. Барабанова. – К.: Фірма «Інкос», 2005. – 315 с.

2. Голод Р.Б. Англійська мова для студентів-медиків: підручник / Р.Б. Голод, І.Ф. Цебрук, Н.Р. Кучірка. – Івано-Франківськ, 2009. – 640 с.

3. Носонович Е.В. Критерии содержательной аутентичности учебного текста / Е.В. Носонович, Г.П. Мильруд // Иностранные языки в школе. – 1999. – №2. – С. 6–12.

4. Образцов П.И. Профессионально-ориентированное обучение иностранному языку на неязыковых факультетах вузов / П.И. Образцов, О.Ю. Иванова. – Орел: ОГУ, 2005. – 114 с.

5. Образцов П.И. Проектирование и конструирование профессионально-ориентировочной технологии обучения / П.И. Образцов, А.И. Ахулкова, О.Ф. Черниченко. – Орел, 2005. – 61 с.

6. Рощина Е.В. Функции иностранного языка как учебного предмета в системе обучения в университете / Е.В. Рощина // Иностранные языки на неспециальных факультетах: межвуз. сб. – Л.: Изд-во Ленингр. Ун-та, 1978. – С. 3–6.

7. Серова Т.С. Обучение решению коммуникативно-познавательных задач в процессе иноязычного информативного чтения / Т.С. Серова.– Пермь: ПГТУ, 2006. – 135 с.

8. Щукин А.Н. Обучение иностранным языкам: теория и практика / А.Н. Щукин. – М.: Филоматис, 2006. – 480 с.