II Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения». Том 2

Шеденко Я.В., к.філол.н. Дерді Е.Т.

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Україна

ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПЕРЕКЛАДАЧА ТЕХНІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ (на прикладі дисципліни «Технічний переклад у нафтогазовій справі»)

Об'єктивними умовами самореалізації особистості в професійній діяльності на початку XXI століття є доступність необхідного освітньо-інформаційного поля, озброєння людей не стільки готовими знаннями, скільки способами здобуття, осмислення та використання цих знань у нових обставинах.

На сьогодні це можливо лише за умови впровадження сучасних ідей і технологій освіти, які вбирають новітні вітчизняні та зарубіжні психолого-педагогічні здобутки щодо активізації навчання як провідного принципу освітнього процесу, забезпечення раціонального рівня комп'ютеризації викладання та навчання. Саме ця потужна науково-педагогічна база в сукупності з сучасними розробками в галузі інформаційних засобів сприяє розвитку дистанційного навчання.

У зв’язку з цим постає питання використання в навчальному процесі новітніх інформаційних технологій, оскільки вони дозволяють оптимізувати керування навчальним процесом на заняттях, підвищити його ефективність та об’єктивність при значному заощадженні часу викладача, підвищити рівень мотивації студентів у навчанні.

Застосування сучасних інформаційних технологій у навчальному процесі – надзвичайно актуальне питання для викладачів перекладу, адже використання інформаційних технологій є однією з умов успішного оволодіння іноземною мовою. Сучасні інформаційні технології є ефективним засобом навчання, що полегшує засвоєння знань, робить навчання інтерактивним, комунікативно спрямованим, цікавим, наочним, індивідуальним [2].

Слід зазначити, що питання, пов’язані із застосування використання сучасних інформаційних технологій в освітньому процесі аналізують у своїх дослідженнях В. Беcпалько, Б. Гершунський, Р. Гуревич, М. Жалдак, Л. Романишина та ін. Застосування інформаційних технологій у процесі викладання і вивчення іноземних мов досліджують В. Краснопольський, Л. Морська, Є. Полат, І. Роберт, П. Сердюков та інші. Теоретичні і практичні основи підготовки перекладачів викладено в працях І. Алексєєвої, М. Варшауера, Т.Коваля, Л. Латишева, Г. Мірама, Р. Міньяр-Бєлоручева, П. Ньюмарка, Л. Размжоу, Д. Соєра, А. Чужакіна та інших [4].

Незважаючи на посилений інтерес учених до даної проблеми, на наш погляд, у наукових дослідженнях приділяється недостатньо уваги використанню новітніх інформаційних технологій у процесі професійної підготовки майбутніх перекладачів технічної літератури. Залишається недостатньо розкритим потенціал глобальної мережі Інтернет на шляху вдосконалення фахової підготовки майбутніх перекладачів. Залишається недостатньо розкритим потенціал глобальної мережі Інтернет на шляху вдосконалення фахової підготовки майбутніх перекладачів. Тому маємо на меті проаналізувати можливості застосування мультимедійних технологій у процесі формування перекладацької компетенції, підвищення ефективності та якості перекладацького продукту сьогодення [3].

Сьогодні широко використовуються різноманітні сучасні інформаційні технології для вивчення іноземних мов та платформи підтримки дистанційного навчання, які мають успішну багаторічну практику використання за кордоном та починають використовуватися в Україні. Окремої уваги заслуговує навчальна платформа Moodle, яка на сьогоднішній день є одним із найбільш популярних систем підтримки навчального процесу дистанційної освіти. Перевагами Moodle є безкоштовність, відкритість, мобільність, поширеність. Тому навчальним закладам доцільно здійснювати поступове перенесення управління навчальним процесом на систему Moodle.

Варто зазначити, що на сьогоднішній день практично відсутні наукові роботи, у яких би цілісно й всебічно розглядалася б проблема дистанційного навчання студентів спеціальності “Переклад” у вищих навчальних закладах, а особливо при вивченні дисципліни «Технічний переклад у нафтогазовій справі» за допомогою сучасних інформаційних технологій.

Саме тому, ми вважаємо доцільним, дослідити можливості та переваги новітніх технологій та дистанційного вивчення іноземної мови і перекладу за допомогою інформаційних технологій, зокрема, платформи Moodle.

Увагу потрібно приділити також і перевірці готовності майбутніх перекладачів до впровадження платформи Moodle та застосування сучасних інформаційних технологій при вивченні іноземної мови та перекладу у ВНЗ. Також маємо на меті дослідити критерії готовності викладачів до впровадження даної платформи.

Не менш очевидним є також і той факт, що сучасне і якісне навчання – це поєднання різних форм навчання, в нашому випадку стаціонарного і дистанційного навчання. Таким чином, ми отримуємо змішану модель навчання, тобто традиційну форму навчання із застосуванням елементів дистанційного навчання, що посприяє кращому засвоєнню матеріалу дисципліни [1].

Для належного вивчення дисципліни «Технічний переклад у нафтогазовій справі» вважаємо за необхідне розробити методичне забезпечення та наповнення для навчальної платформи Moodle. Для розробки методичного забезпечення необхідно опрацювати інформацію, детально ознайомитися та проаналізувати не тільки діяльність перекладача технічної літератури, а й особливості технічного тексту та специфіку його перекладу в нафтогазовій справі.

Сподіваємося, що результати дослідження дадуть змогу використовувати сучасні інформаційні технології, а також запровадити платформу Moodle у процес навчання студентів-перекладачів з метою надання заняттям інтерактивності, комунікативної спрямованості та наочності, сприяння розвитку дистанційного навчання та підвищення ефективності освіти.

З вищесказаного, можемо зробити висновок, що існує необхідність для подальшого глибокого та детального аналізу особливостей та ефективності сучасних інформаційних технології для навчання студентів-перекладачів. Це дасть змогу створити умови для майбутніх фахівців у галузі перекладу, наближені до роботи в сучасному інформатизованому суспільстві, а також допоможе в здобутті та вдосконаленні навички роботи з документами в різних електронних форматах, у роботі з програмними засобами для вирішення фахових задач, пов’язаних з перекладом технічної літератури. Майбутні перекладачі матимуть змогу здобути навички перекладу технічного тексту в середовищі Moodle та засвоїти інструментальні засоби для автоматизації праці перекладача.

Результати проведеного нами дослідження можуть послужити основою для написання більш детальних праць з даної тематики. Вважаємо, що перспективними напрямками подальших досліджень є вдосконалення професійної підготовки фахівців з перекладу за рахунок використання інформаційних технологій та вивчення їх впливу на ефективність цього процесу.

Список використаних джерел:

1. Долинський Є.В. Дистанційні технології навчання перекладачів [Електронний ресурс] // Є.В. Долинський. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ Sitimn/2010_24/Dustanciini_texnologii_navchanna_perekladaciv.pdf

2. Кириченко Т.Г. Методичні передумови формування усної перекладацької компетенції з використанням інформаційних технологій / Т.Г. Кириченко // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія: Педагогіка та психологія. – Вип. 17. – 2010. – 11 с.

3. Шалова Н.С. Формування професійної компетенції майбутніх перекладачів шляхом використання інформаційно-комунікативних технологій [Електронний ресурс] / Н.С. Шалова. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vchdpu/ ped/2011_85/Shalova.pdf

4. Шупта О.В., Формування професійних умінь та навичок у майбутніх перекладачів засобами інформаційно-комунікаційних технологій / О.В. Шупта., О.О. Мацюк // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. – 2011. – №5. –13 с.