II Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения». Том 2

К.пед.н. Палка О.В.

Львівський науково-практичний центр професійно-технічної освіти НАПН України

МОБІЛЬНИЙ ТЕЛЕФОН ЯК НАВЧАЛЬНИЙ ЗАСІБ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНИХ МОВ

Без сумніву, присутність мобільних технологій стає усе більш відчутною у галузі освіти, про що можна судити з численних публікацій останніх років у вітчизняній та закордонній методичній літературі. Глобально ця проблема розглядається у роботах Бикова В.Ю., Гуревича Р.С., Кадемії М.Ю., Козяра М.М. Кременя В.Г., Ничкало Н.Г., Сисоєвої С.О., Травнева В.А., М. Аллі, А. Кукульської-Галм, Дж. Трекслера та інших. Оскільки сучасний фахівець не мислиться без знання іноземної мови, її поглиблене вивчення стало одним з найважливіших завдань системи підготовки спеціаліста розвинутих країн. У наш час не можливо досягнути належних успіхів без використання мобільних технологій у цьому процесі. За кордоном вони завойовують усе впевненіші позиції у навчанні іноземних мов, тоді як в Україні ця тема недостатньо досліджена, а тому становить значний науковий інтерес для нас і визначила мету та завдання даної публікації, а саме: проаналізувати зарубіжний досвід використання мобільних телефонів при вивченні іноземної мови з подальшим впровадженням його у систему підготовки майбутнього фахівця у нашій країні.

Сьогодні існує кілька видів мобільних технологій, а саме: бездротові ноутбуки, портативні MP3 плеєри, персональні цифрові помічники (PDA), електронні словники, а також мобільні телефони – технологія, яка притягує особливу увагу вчених і практиків у галузі освіти. Однією з причин зростання популярності мобільних телефонів є той факт, що при використанні мобільних телефонів не виникає потреби у створенні нового навчального приміщення, придбанні нового обладнання чи призначенні окремого вчителя для забезпечення впровадження компонента мобільного навчання у навчальний процес. Крім цього, мобільні телефони є значно дешевші, якщо порівняти їхню вартість з вартістю ноутбуків, хоча мають ті ж функції, що і ПК (наприклад: інтернетівські браузери). Більшість сучасних мобільних телефонів мають або електронну пошту, або послугу коротких повідомлень (Short Мessage Service (SMS)), а це означає, що вчителеві й учневі можливо обмінюватися інформацією. Мобільні телефони, що під’єднані до Інтернету, дозволяють учням негайно з’єднатися зі сервером й обновити інформацію чи отримати нову, а вчителям – мати доступ до блогів учнів.

Коло досліджень щодо використання мобільних телефонів у навчанні іноземних мов постійно розширюється. Так, наприклад, П. Кєрнан і К. Айзава описують використання мобільних телефонів для обміну учнями електронними повідомленнями з метою навчання певних структур [4]; тоді як Р.П. Тейлор і С. Гіцакі вимагають від своїх учнів використання функцій браузера мобільних телефонів для пошуку у всесвітній мережі Інтернет [9]; М. Леві та С. Кеннеді рекомендують надсилати учням повідомлення з інформацією щодо нового матеріалу, вивченого на занятті, або деталі стосовно телевізійних програм для обов’язкового перегляду учнями з навчальною метою тощо [3]. Кожне з названих досліджень побудоване на використанні тої чи іншої характеристики мобільного телефону та ілюструє величезний потенціал останнього як засобу навчання.

Останнім часом усе частіше з’являються дослідження, у яких розглядається питання використання мобільних телефонів для збільшення словникового запасу учнів у процесі вивчення іноземної мови, при цьому наголошується на різних аспектах проблеми. Наприклад, С. Браун і Б. Куліган дають ретельний огляд середовища, у якому учні створюють словникові флеш-картки на комп’ютері, а потім використовують їх на своїх мобільних телефонах у процесі навчання. Ці автори вказують на переваги такого вивчення лексики, оскільки вона доступна у будь-який час та у будь-якому місці [1]. Інший приклад використання мобільних телефонів описують П. Торнтон і С. Гаузер: учням пропонується завантажити відео уроки на тему англійських ідіом, вивчити їх, а згодом, під час заняття у класі, виконати вправи, у яких ці ідіоми використовуються. Такі матеріали надзвичайно позитивно сприймаються учнями, їх вважають не лише корисними, а й цікавими [10].

Питання використання мобільних телефонів досліджували, також, Н.С. Чен, С.В. Гсіег, А. Кіншук [2]. Вони запропонували своїм учням засобами СМС-повідомлення флеш-картки для вивчення лексики чотирьох видів: лише англійське слово, англійське слово з письмовою анотацією, англійське слово з картинкою, та англійське слово з письмовою анотацією і картинкою. Ці флеш-картки переглядалися спочатку у класі, а потім учням надавали 50 хвилин, протягом яких вони повинні були вивчити 24 слова. Під час тесту, що проводився відразу після опрацювання, виявилося, що картинка особливо суттєво допомогла тим учням, у кого краща зорова пам’ять.

Проблему використання мобільних телефонів поза межами класної кімнати для надсилання повідомлень учням досліджували, також, П. Торнтон, С. Гаузер, М. Леві, С. Кеннеді [3; 10]. Усі вони вважають, що вчителі повинні контролювати частотність та час надсилання повідомлення учням. П. Торнтон і С. Гаузер надсилали електронною поштою на мобільні телефони учнів міні-уроки з метою засвоєння лексики тричі на день, використовуючи при цьому нові слова у різних контекстах, щоб учні могли зрозуміти їхнє значення. Так само учні М. Леві та С. Кеннеді приблизно 9–10 разів на тиждень отримували повідомлення, у яких відомі слова вживалися у нових контекстах, а нові слова – у відомих контекстах. Подальший аналіз показав, що ці повідомлення справді допомагали учням засвоїти нові слова, хоча окремі учні зазначали, що повідомлення надходили занадто часто. Для визначення ефективності такої діяльності П. Торнтон і С. Гаузер порівняли результати вивчення нової лексики учнями, що отримували нові слова у друкованому вигляді, і тими, які отримували повідомлення на свої мобільні телефони. Останні мали значно кращі результати під час поточного тестування.

Використовувати мобільні телефони поза межами класу можливо, також, для виконання вправ, що базуються на прослуханому у класі аудіо матеріалі. Як зазначає у своїх роботах Дж. Стоквел, для використання мобільних телефонів доцільно розробити програмне забезпечення за зразком програми VocabTutor, розробленої у PHP та MySQL, адаптованої для Moodle [7; 8]. Така програма дозволяє виконувати різні види вправ з опрацювання активної лексики на мобільному телефоні так само, як і на комп’ютері, а саме: вставити відповідне до контексту слово в англійське речення, замінити слово рідною мовою відповідним англійським еквівалентом, знайти одне слово для розширеного визначення англійською, написати це слово правильно, вписати слово англійською в англійське речення. При цьому вправи на написання слів англійською побудовані так, що вписувати можна лише одне слово, як цього вимагає спрощене активне вікно на мобільному телефоні.

Використання мобільних телефонів у навчанні іноземної мови знаходиться на етапі поступового виходу з навчального середовища та входження в реальний світ. З’явилася можливість за допомогою мобільних телефонів створити багатше навчальне середовище для учнів. Переваги використання мобільних телефонів для описаної вище навчальної діяльності очевидні: вони ще більше розв’язують руки учням у плані місця і часу виконання їхніх завдань з мови порівняно з персональними комп’ютерами [6].

Однак, використання мобільних телефонів має, також, і негативні сторони, а саме: доступ до Інтернету за допомогою мобільного зв’язку дорожчий, ніж через ПК, розмір екрана, клавіатура, умови навчання тощо. Так, М. Кул у роботі, присвяченій моделі FRAME (Framework for the Rational Analysis of Mobile Education – Рамки для Раціонального Аналізу Мобільного Навчання) вважає, що мобільне навчання можливе, коли пересікаються соціальні аспекти, учень і телефон [5]. У цьому випадку телефон працює, як посередник між учнем та його діяльністю. Автор зазначає, що до уваги слід брати такі технічні характеристики телефону, як його розмір і вага, клавіатура й екран, аудіо функції, об’єм пам’яті, пошукові потужності, швидкість процесора, частота збоїв у роботі. Звичайно, не можна, також, нехтувати навиками учня щодо користування телефоном з ціллю навчання, його готовність до навчання за допомогою цього пристрою і пам’ятати про психологічні бар’єри як першочергові: якщо учні не відчувають, що мобільне середовище сприяє навчанню, то це суттєво вплине на факт його використання.

Мобільні телефони у ролі навчального технічного засобу сьогодні ще не такі поширені, як, наприклад, комп’ютери, проте і до останніх ставилися колись упереджено, надаючи перевагу традиційним формам навчання, а сьогодні ними користуються учні різного віку. Наше завдання – заохочувати учнів використовувати мобільні телефони з навчальною метою, адаптувавши навчальні матеріали до наявних у користуванні учнів засобів мобільного спілкування, оскільки мобільні телефони є надзвичайно перспективні в умовах України з огляду на значно нижчу вартість та можливості, що дорівнюють можливостям ПК.

Список використаних джерел:

1. Brown C.Combining technology and IRT testing to build student knowledge of high frequency vocabulary / C. Brown, B. Culligan // The JALT CALL Journal. – 2008. – V. 4. – № 2. – P. 3–16.

2. Chen N.-S. Effects of short-term memory and content representation type on mobile language learning / N.-S. Chen, S.-W. Hsieh, А. Kinshuk // Language Learning & Technology. – 2008. – V. 12. – № 3. – P. 93–113 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://llt.msu.edu/ vol12num3/chenetal.pdf

3. Levy M. Learning Italian via mobile SMS / M. Levy, C. Kennedy // Mobile learning : а handbook [for educators and trainers] / [eds A. Kukulska-Hulme, J. Traxler]. – London : Routledge, 2005. – P. 76–83.

4. Kiernan P. Cell phones in task based learning. Are cell phones useful language learning tools? / P. Kiernan, K. Aizawa // ReCALL. – 2004. – V. 16. –– № 1. – P. 71–84.

5. Koole M. A model for framing mobile learning / М. Koole // Mobile learning : Transforming the delivery of education & training / [ed. M. Ally]. – Athabasca : AU Press, 2009. – P. 25–47.

6. Kukulska-Hulme A. Mobile usability and user experience / A. Kukulska-Hulme // Mobile learning : а handbook [for educators and trainers] / [eds. A. Kukulska-Hulme J. Traxler]. – London : Routledge, 2005. – P. 45–56.

7. Stockwell G. Investigating learner preparedness for and usage patterns of mobile learning / G. Stockwell // ReCALL. – 2008. – V. 20. – № 3. – P. 253–270.

8. Stockwell G. Vocabulary on the move : Investigating an intelligent mobile phone-based vocabulary tutor / G. Stockwell // Computer Assisted Language Learning. – 2007. – V. 20. – № 4. – P. 365–383.

9. Taylor R. P. Teaching WELL in a computerless classroom / P. R. Taylor, C. Gitsaki // Computer Assisted Language Learning. – 2003. – V. 16. – № 4. – P. 275–294.

10. Thornton P. Using mobile phones in English education in Japan / P. Thornton, C. Houser // Journal of Computer Assisted Learning. – 2005. – V. 21. – № 3. – 217–228.