II Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения». Том 3

Томілова О.С., к.філол.н. Дерді Е.Т.

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Україна

ЗАСТОСУВАННЯ АЛГОРИТМІВ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО ВИКЛАДАННЯ ПРАКТИЧНОГО КУРСУ ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ

Переклад як сфера діяльності швидко розвивається завдяки стрімкому технічному прогресу та участі нашої країни у міжнародному обміні інформаційними продуктами та товарами, що потребують супровідної документації. Це зумовило необхідність створення навчальних баз саме для студентів, майбутніх професіоналів, у сфері технічного перекладу. Ставши незалежною державою, Україна почала відроджувати усі сфери життя та суспільної, національної діяльності в тому числі і переклад. Проте, у сфері технічного перекладу все ще залишаються прогалини, як, наприклад, відсутність технічних термінів еквівалентних до англомовних технічних термінів, тощо. Отже, майбутні професійні перекладачі у співпраці із інженерами та техніками покликані заповнити ці прогалини та підняти технічну гілку української мови та український переклад на високий рівень.

Дослідженням та вивченням особливостей технічного перекладу та проблеми прийняття перекладацьких рішень займались такі вчені як Я.І. Рецкер,А.Н. Крюков, Л.Л. Нелюбін, Г.Є. Мирам, В.В. Виноградов, Л.К. Латишев, Р.Ф. Проніна, В.Н. Коміссаров, Я.І. Бархударов, А.Д. Швейцер, Т.А. Казакова.

Вивчення людського мислення є центральним завданням психології. Однак, роботи з проблем прийняття людиною рішень з'явилися лише порівняно недавно [1].

В той же час цими питаннями у зв’язку з мовленнєвими процесами займається і когнітивна лінгвістика. Мета когнітивної лінгвістики – зрозуміти, як здійснюються процеси сприйняття, категоризації, класифікації та осмислення світу, як відбувається накопичення знань, які системи забезпечують різні види діяльності з інформацією [3].

Класичний підхід до прийняття управлінського рішення полягає в дотриманні певної процедури і виконанні обов'язкових дій.

Незалежно від підходу, який обрала особа, що приймає рішення, існують визначені кроки, що вона проходить у процесі прийняття рішень. Процес може бути розбитий на шість кроків: визначення проблеми; установка цілей; розробка альтернативних рішень; вибір альтернативи; реалізація рішення; оцінка результатів [2].

Професія перекладача нерозривно пов’язана з прийняттям рішень, як мовних, граматичних, стилістичних так і загальнолюдських. Алгоритм прийняття рішень у менеджменті можна перенести і на діяльність перекладача. Кожного разу, зустрічаючи проблемне слово, вираз, термін, синтаксичну структуру чи стилістичний засіб, перекладач свідомо чи підсвідомо проводить пошук та вибір оптимального варіанту перекладу проблемного терміну тощо на мову перекладу. Цей процес вміщує в себе низку операцій, які перекладач виконує для того, щоб обрати найкращу з наявних у нього альтернатив. Як і у вище наведеному алгоритмі із сфери менеджменту, у діях перекладача можна знайти такі етапи як визначення проблеми (визначення проблемного з точки зору перекладу місця у тексті оригіналу); установка цілей (визначення того, яким саме перекладач хоче бачити слово чи речення перекладу, на основі питань стилістики тексту, критеріїв адекватності тексту перекладу); розробка альтернативних рішень (пошук усіх можливих вірогідних варіантів перекладу); вибір альтернативи (вибір найбільш оптимального з варіантів відповідно до визначених критеріїв); реалізація рішення (власне введення варіанту перекладу у контекст); оцінка результатів (перевірка правильності прийнятого рішення, наприклад, на етапі редагування тексту перекладу).

Питання побудови алгоритму роботи видається дуже актуальним для перекладачів початківців на етапі їх професійної підготовки. Заняття з практичного курсу перекладу можуть бути хорошою можливістю для студента розібратися у послідовності своїх дій та їх результативності, випробувати на практиці різні підходи до прийняття рішень та визначити, який саме підхід найоптимальніше «працює» для тих чи інших труднощів письмового технічного перекладу. Для поглиблення знань та розуміння алгоритмів дій перекладача, різних підходів до здійснення перекладу, сфери їх застосування та їх ефективності студентам необхідно також ознайомитись із теоріями та моделями перекладу, представленими у працях наведених вище авторів.

Таким чином, базуючись на даних із різних сфер наукових досліджень, можна зробити висновок, що будь-яка розумова та мовленнєва діяльність людини потребує постійного прийняття рішень. Робота перекладача є тою сферою людської діяльності, яка пов’язана із рішеннями нерозривно. Отже, дослідження алгоритмів, способів та теоретичних моделей процесу прийняття перекладацьких рішень є важливою галуззю перекладознавства. Успіхи у вивченні та дослідженні цієї перспективної галузі перекладознавства можуть зробити прорив у розробці систем машинного перекладу чи програмного забезпечення для перекладачів. Таким чином, практичне застосування студентами різноманітних алгоритмів прийняття рішень на заняттях практичного курсу перекладу не лише підвищить ефективність навчання але і може дати поштовх науковій діяльності студентів у галузі новітніх технологій перекладу.

Список використаних джерел:

1. Алексеев Н.С.  Теория принятия решений. Курс «Управленческие решения» [Електронний ресурс] / Н.С. Алексеев, Г.Б. Сологуб. – Режим доступу: http://www.dep805.ru/ education/ tpr.html

2. Курс лекцій «Основи менеджменту» Розділ 22. Процес, методи прийняття рішень. Організація і контроль їх виконання [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.library.if.ua/ book/3/409.html

3. Маслова В.А. Введение в когнитивную лингвистику: учеб. пособ. / В.А. Маслова. – М.: Флинта, 2007. – 295 с.