Науковий керівник: ст. викл. Радченко Т. А.

Крайня К. П.

Дніпродзержинський державний технічний університет, Україна

СПОСОБИ ФОРМУВАННЯ ТА ПЕРЕКЛАДУ НОВОЇ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ ЛЕКСИКИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Нове життя вимагає нових слів і тим самим зумовлює мінливість словникового складу будь-якої мови. Мова – живий організм і зміна словникового складу це природний і постійний рух в ній. Нові реалії вносять свої найменування, які в свою чергу отримали назву неологізми.

Неологізм – слово, а також його окреме значення, вислів, які з’явилися в мові на даному етапі її розвитку і новизна яких усвідомлюється мовцями (загальномовні неологізми) або були вжиті тільки в якомусь акті мовлення, тексті чи мові певного автора (стилістичні, або індивідуально-авторські неологізми).

Проблему неології досліджували такі вчені, як І. Андрусяк, Ю. Зацний, К. Ковтун, Р. Берчфильд, О. Боярська, В. Гак та ін. Вивчення проблеми зростання лексичного складу представляє можливим визначити тенденції, закономірності в розвитку тієї чи іншої мови, еволюцію її системи в цілому.

Основними способами формування нової суспільно-політичної лексики англійської мови є: афіксація, абревіація, словоскладання, внутрішньомовні та міжмовні запозичення. В афіксальному способі творення нової суспільно-політичної лексики спостерігається тенденція до появи нових словотворчих афіксів. Наприклад, суфікс – friendly бере участь у формуванні великої кількості слів в ЗМІ: family-friendly company – компанія, яка спеціалізується на товарах сімейного вжитку; sexual-friendly policy – політика, спрямована на підтримку одностатевих шлюбів. Продуктивним є елемент – junkie, який входить до складу таких нових слів, як crisis-junkie – людина, яка дуже боїться нової економічної кризи;data-junkie – інтернет-залежний;twit-junkie – людина, яка проводить в Твітері занадто багато часу. До розряду соціально-політичної лексики починають активно включати так звані ініціальні скорочення: Bobo від bourgeois i bohemian – людина, яка з одного боку має успіх на роботі, а з іншого позиціонує себе, як представника контркультури. В словоскладанні, яке є основним способом збагачення лексичного складу англійської мови вже досить тривалий час, спостерігається тенденція створення нових лексичних одиниць за аналогією з вже існуючими в мові (наприклад, на основі відомого виразу to baby-sit в американських ЗМІ з’явилося оголошення з виразом to dog-sit, або get-rich-quick– створений для швидкого отримання прибутку,get-slim-quick – препарат для швидкого схуднення).

Жодна мова ніколи не обходиться одними лише власними лексичними засобами. Запозичення по праву розглядається дослідниками як одне з джерел поповнення лексики англійської мови. Вектор запозичень нових слів в англійську мову в останнє десятиліття змістився в сторону азійських країн, що було спричинене зростанням їх впливу на культурне і політичне життя західних країн. Наприклад: kariography – танцювальні рухи, що супроводжуються музикою з музичних автоматів; guanxi – зв'язок, знайомство з потрібними людьми.

Особливе місце в дослідженнях нової лексики англійської мови займають проблеми її перекладу. Виходячи з визначення терміна «неологізм» можна припустити, що перекладач, вперше зустрічаючи власне неологізм, природно не має уявлення про поняття, яке він означає. Тому значення неологізму доводиться з'ясовувати найчастіше з контексту.

У процесі перекладу слова зазвичай виділяють два етапи:

1. З'ясування значення слова в контексті.

2. Передача цього значення засобами мови перекладу.

У разі перекладу неологізму перший етап грає вирішальну роль, а останній є лише чисто технічним питанням, хоча і його важливо вирішувати методами найбільш прийнятними для мови перекладу.

До основних способів перекладу неологізмів відносяться транслітерація або транскрипція, калькування, підбір відповідного еквіваленту чи описовий переклад.

Спосіб транслітерації або транскрипції варто використовувати обережно, оскільки саме він призводить як до втрати цінності та мети слова у мові, так і до існування у мові декількох перекладів одного і того ж слова, що є небажаним. Наприклад, punk – панк, ombudsman – омбудсмен, skinhead – скінхед.

Калькування – це спосіб перекладу, який найчастіше застосовується під час перекладу еквівалентних понять у двох мовах або для називання поняття, яке нещодавно з’явилось у мові. Наприклад, слово multicurrency складається з multi і currency, обидва можна перекласти окремо як багато та валюта, при складанні отримуємо багатовалютний.

Повною відповідністю (еквівалентом) неологізм перекладається тоді, коли в мові перекладу є відповідник, рівнозначний по сенсу, функції і стилістичним характеристикам слову-оригіналу і співпадає з ним повністю або здебільшого по образному змісту. Наприклад, rip off artist – майстер на всі руки.

Описовий переклад полягає в передачі значення англійського слова за допомогою більш менш розповсюдженого пояснення. Цей спосіб можна застосовувати як для пояснення значення у словнику, так і при перекладі неологізмів у конкретному тексті. Наприклад, hot-link– гаряче посилання – посилання, яке пов’язує документи чи додатки, і дозволяє дані з одного джерела поєднувати з даними іншого.

Типовими помилками при перекладі є: пропуск справжніх неологізмів, заміна одного іншим, коментування несуттєвих ознак. Аналіз перекладів неологізмів переконує нас в тому, що найпоширенішим виявляється переклад шляхом підбору відповідного аналога в мові перекладу. Проте найчастіше неологізми позначають такі реалії життя англомовних країн, які не є притаманними, наприклад, Україні.

Жоден із способів передачі іншомовних новоутворень не є досконалим і не забезпечує абсолютно адекватного перекладу. Особливості перекладу кожного нового слова залежить від того, до якого типу слів воно належить. Тож при передачі неологізму особливо важливу роль відіграє все ж таки контекст.