К. пед. н. Кучумова Н. В.

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Україна

АСПЕКТИ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКИХ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ДВОКОМПОНЕНТНИХ СУБСТАНТИВНИХ ТЕРМІНІВ-СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Результати численних термінознавчих досліджень свідчать про домінування двокомпонентних термінів-словосполучень у сучасних галузевих термінологіях. Це обумовлено обмеженістю лексичного складу будь-якої мови порівняно з необмеженістю предметів і понять, компактністю цього способу номінації та традицією відображення родовидових ознак денотата у структурі терміна [2, c. 203] Двокомпонентні терміни-словосполучення (ДТС) вважаються оптимальним мовним засобом актуальної номінації у сучасних термінологіях завдяки їх структурній стислості та семантичній ємності.

ДТС є характерним продуктивним типом термінотворення і для англомовної фармацевтичної термінології. В основному, фармацевтичні ДТС – це препозитивні атрибутивні словосполучення, тобто такі словосполучення, де є означення і означуваний компонент, і означення займає в словосполученні початкову позицію. За формою такі утворення схожі на фрази, хоча вони функціонують як лексеми.

Переклад таких складних термінів складається з двох основних процедур – аналітичної та синтетичної. Велику роль при перекладі словосполучень відіграє саме аналітичний етап – переклад окремих його компонентів. А для цього необхідно правильно визначити компоненти складного терміна та їх смислові відносини. Синтетичний етап перекладу передбачає вибудовування компонентів залежно від зазначених семантичних відносин і отримання остаточного варіанту перекладу складного терміна [1, с. 383]

За семантичним критерієм англійські фармацевтичні двокомпонентні субстантивні терміни-словосполучення (ФДСТС), що побудовані за моделлю N1 + N2, можемо поділити на дві групи: логіко-номінативні і асоціативно-номінативні залежно від застосування образності в позначенні поняття. Терміни, утворені за прямою номінацією, визначаються як логіко-номінативні. Компоненти термінів логіко-номінативного типу є назвами речей, властивостей і відношень, між якими є об’єктивний зв'язок. Значення термінів цього типу складається із значень їх компонентів, які використані у своєму прямому термінологічному значенні і, як правило, належать до однієї терміносистеми. Це класифікаційні терміни або терміни-фраземи з родовидовим зв’язком компонентів [2, с. 203]. Наприклад, drug pathogenesis – несприятлива побічна дія лікарського засобу,absorptioncoefficient – коефіцієнт абсорбції, phage thera­py – використання вірусів-бактеріофагів для знищення бактерій, які є збудниками хвороб. Термінологічні одиниці, що утворені внаслідок непрямої номінації, належать до асоціативно-номінативних, оскільки їх позначення базується на образності представлення поняття, внаслідок чого виникають метафоричні терміни. Зазвичай, лівим компонентом термінів такого типу є загальновживане слово, яке вживається у переносному значенні і не використовується у даній терміносистемі як самостійний термін. Правий стрижневий компонент застосовується у прямому термінологічному значенні і виражає родове поняття. Наприклад, orphancancer – малодосліджений рідкісний вид раку, legend drug –лікарський засіб, що відпускається лише за рецептом [4].

Переклад двокомпонентних термінів логіко-номінативного типу здійснюється методом підбору еквівалентів і не становить труднощів. Переклад цих термінів можливий простим складанням значень компонентів. Передусім з’ясовують до якої лексико-семантичної групи належить означуваний компонент. Cпочатку перекладається стрижневий елемент, що, як правило, стоїть справа і відіграє основну роль, а потім – атрибутивний компонент, який стоїть зліва.

Так, наприклад, ФДСТС можуть перекладатися складним терміном, де український відповідник N2 виступає у формі родового відмінку постпозитивним означенням до відповідника N1, тобто за схемою N1+ N2 → N2 + N1: ac­curacy analysis – аналіз точності;adhesionpower – сила зчеплення; incidence rate – коефіцієнт захворюваності; anxiety state – стан тривоги; respiration disturbance– порушення дихання; daylight factor – коефіцієнт природної освітленості; clot lysis-розчинення тромбу [4].

Також ФДСТС можуть перекладатися складним терміном, де відповідником першого слова виступає прикметник, тобто за схемою N1+ N2 → A + N2: adhesion test – адгезійний аналіз; adipose degeneration – жирова дистрофія; absorptionchromatography – абсорбційна хроматографія; cross compatibility – перехреснасумісність; safety device – захисне пристосування; workplace aller­gy – професійна алергія; wound shock – травматичний шок [4].

Крім того, ФДСТС можуть перекладатися складним терміном, де український відповідник першого іменника є прикладкою – N1 + N2 → N2-N1: request card – карта-запит; capsule cell – клітина-сателіт; switch gene – ген-перемикач; snap analysis – експрес-аналіз [4].

Українським відповідником англійського ФДСТС може бути і прийменниково-іменникове словосполучення – N1+ N2 → N2 + Prep. + N1; affinity column – колонка для проведення хроматографії за спорідненістю;bladder syringe – шприц для промивання сечового міхура;cancer carrier – хворий на рак;colony counter – пластинка для рахування колоній в чашці Петрі;dialysis solution – розчин для діалізу;dissolution test – випробовування на розчинність; drug surveillance – контрольза застосуванням лікарських засобів.

Слід мати на увазі, що перший іменник буває, як правило, у формі однини, але не обов’язково перекладається відповідною формою в українській мові – відповідник цього іменника може бути у формі множини [1, с. 387]: erythrocytesedimentation– осідання еритроцитів; gallstonedissolution–розчинення жовчних каменів; genesegregation–розщеплення генів; genecomplement -набір генів [4].

Переклад ФДСТС асоціативно-номінативного типу може становити деякі труднощі. У більшості випадків родовий компонент таких термінів-фразем є широко відомим терміном даної галузі чи загальнотехнічним терміном. Це дозволяє віднести його до певного роду понять до повного його уточнення за словником. Неабияку роль тут відіграють мовна здогадка та широкий контекст [2, с. 204]. Так, наприклад, ФДСТС асоціативно-номінативного типу можуть перекладатися описово, за допомогою підрядного означального речення: filth disease – хвороба, спричинена антисанітарними умовами; dirtpill – пігулка, що містить певні штами бактерій для стимуляції імунної системи у дітей з алергіч­ними та астматичними захворюваннями; dewpoint – температура, при якій газ насичується водою випаровування і починається фаза конденсації рідкого стану; butterflypatch – висип на обличчі, що схожий на крильця метелика (при системному червоному вовчаку); orphandrug – лікарські засоби з обмеженим попитом, які застосовуються для лікування рідкісних хвороб; sandwichcompound – складна сполука, що складається з групи молекул, розташованих шарами [4].

Таким чином, принцип перекладу за правилом зворотного руху, тобто від останнього – головного означуваного компонента, що позначає родове поняття, до попереднього атрибутивного компонента – означення, відображає видове значення, може застосовуватись і при перекладі логіко-номінативних, і асоціативно-номінативних ФДСТС. У ФДСТС простежується різноманітність смислових зв’язків. У таких словосполученнях стрижневим словом, як правило, є останній іменник, а попередній найчастіше виконує функцію означення. Перший іменник також може виступати в ролі обставини або доповнення. Такі двокомпонентні іменникові фармацевтичні терміни при перекладі українською мовою слід зрозуміти з точки зору семантичних відносин їх компонентів. Характер цих відносин й визначає порядок та сам зміст перекладу складного терміна.

Список використаних джерел:

1. Карабан В. І. Переклад англійської наукової та технічної літератури / В. І. Карабан. – Вінниця: Нова книга, 2002. – С. 383–387.

2. Павлова О. І. Англійські бінарні терміни-фраземи та проблеми їх перекладу / О. І. Пав­лова // Вісник Житомир. держ. ун-ту. – 2004. – № 17. – С. 203–204.

3. Слепович В. С. Курс перевода / В. С. Слепович. – Мн.: НТООО ТетраСистемс, 2002. – С. 59–60.

4. Dictionary of pharmacy / [Dennis B.Worthen, editor-in-chief]. – New York; London; Oxford: Pharmaceutical Products Press, 2002 – 528 p.