Науковий керівник: ст. викл. Радченко Т. А.

Ледовська Я. О.

Дніпродзержинський державний технічний університет, Україна

ВІДТВОРЕННЯ АНГЛОМОВНИХ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ НА ПОЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЛЮДСЬКОЇ ОСОБИСТОСТІ В УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ

Англійська мова, як і будь-яка інша, насичена фразеологічними одиницями (ФО). Фразеологічна одиниця визначається мовознавцями як стійке, відтворюване, експресивне сполучення лексем, яке має цілісне значення. Використання ФО прикрашає мову та поповнює інтелектуальний рівень мовця. Знання ФО і виразів іноземної мови та їх використання допомагає нам висловити наші думки на ній на більш високому рівні, глибше зрозуміти й осмислити особливості, тонкощі мови, що вивчається.

Проблема адекватної передачі іншомовного тексту є дуже суттєвою не тільки для практики, але й для теорії перекладу. Розробці теоретичних основ фразеології приділяли увагу такі мовознавці, як В. Виноградов, В. Гак, В. Мокієнко, Є. Поливанов, В. Телія, Л. Удовиченко та інші; способам перекладу ФО – Н. Амосова, О. Кунін, М. Леонідова, О. Смирницький та інші.

Фразеологічний фонд сучасної англійської мови відрізняється багатством і різноманіттям. Проаналізувавши ФО, можна знайти і поділити їх на групи, які відображають майже кожну рису характеру людини, наприклад: «стриманість» (to possess one's soul) – володіти собою, зберігати холоднокровність, «лінуватість» (toeatthebreadofidleness) – вести дозвільне життя, «хитрість» (tobe up to trap) – бути хитрим (тямущим); пронюхати в чому справа, «упертість» (tokeep a stiff upper lip) – проявляти твердість характеру. Розглянувши усі групи можна з впевненістю сказати, що переважають ФО на позначення негативних якостей характеру людини. Це може бути пояснене більш гострою емоційною реакцією людей саме на негативні явища, а також характерною для стресових, тобто різко негативних емоційних станів.

За ступенем збігу виділяється три основних типи відповідників ФО, що позначають риси характеру: фразеологічні еквіваленти повні (as happy as a lark – веселий, як жайворонок) і часткові (as slippery as an eеl – верткий, мов в'юн); фразеологічні аналоги (as a dog's hind leg – нечесний, брехливий, як собака) та безеквівалентні ФО (as bland as oil – ввічливий, люб'язний).

Поширеним явищем серед ФО на позначення характеру людини є синонімія та антонімія. Якщо фразеологічні синоніми на позначення якостей характеру людини широко вживаються в англійській мові (poor fish – nose of wax - spineless (безхарактерний); big-headed – swelled head – high horse (зрозумілий, пихатий), то про фразеологічні антоніми (man of courage –(сміливець)  yellow­dog (боягуз); hard-boiledegg –(безсердечний)  man of heart - (сердечний) цього сказати не можна, хоч їх і досить велика кількість.

Переклад ФО представляє значні труднощі. Це пояснюється тим, що багато з них є яскравими, емоційно насиченими зворотами, що належать до певного мовного стилю і часто носять яскраво виражений національний характер. Труднощі перекладу ФО починаються з їх розпізнавання в тексті. Друга важлива умова в процесі розпізнавання ФО полягає в умінні аналізувати їх мовні функції.

При перекладі ФО слід враховувати особливості контексту, в якому вони вживаються. Для досягнення максимальної адекватності при перекладі ФО з англійської на українську мову й навпаки, перекладач повинен володіти різними способами перекладу, серед яких основними є: еквівалентний, аналогічний,антонімічний, дескриптивний переклад, калькування, комбінований переклад.

Еквівалентний переклад – обидві ФО є нейтральними або міжстильовими одиницями, які побудовані на однаковому образі (to have an Olympian calm – мати олімпійський спокій; the hub of the universe – пуп землі). Проте існують такі ФО на позначення якостей характеру людини, які на перший погляд можуть здатися повними фразеологічними еквівалентами, але їх значення не завжди має повний збіг. В англійській мові devil's advocate – людина, яка вступає у спір лише заради спору. В українській мові адвокат сатани – людина, яка намагається будь-що знайти в інших людях хиби, вади, принижуючи їх людську гідність, вона навмисне шукає у безсумнівно позитивному негативне.

Аналогічний переклад – переклад фразеологічного вислову вихідної мови фразеологізмом мови перекладу, адекватним за змістом, але різним за структурно-компонентним складом (to have a ready tongue – за словом до кишені не лізе; to wear one's heart upon one's sleeve – душа навстіж).

Антонімічний переклад– передача негативного значення за допомогою стверджувальної конструкції або навпаки (tokeepone'shead – не губити голови).

Дескриптивний переклад полягає у відтворенні ФО описово, вільними конструкціями; словосполученнями. Його перевагою є найбільш повне розкриття суті описуваного явища (givepapwith a hatchet – робити добро в недоб­рій манері).

Метод калькування застосовується в тих випадках, коли перекладач хоче виділити образну основу фразеологізму, або коли англійський зворот не може бути перекладений за допомогою інших видів перекладу (thebeaminone'seye – колода у власному оці).

Комбінований переклад використовується у тих випадках, коли український аналог не повністю передає значення англійського фразеологізму або ж має інший специфічний колорит місця й часу. У таких випадках дається калькований переклад, а потім застосовується описовий переклад і український аналог для порівняння (to know a hawkfrom a handsaw – «уміти відрізнити зозулю від яструба», мати елементарну проникливість).

Отже, основною особливістю ФО є часткова або повна невідповідність плану змісту плану висловлення, що визначає специфіку фразеологізму і без­умовно буде впливати на вибір прийомів і способів перекладу. Саме тому першорядне завдання перекладача – вміти розпізнати ФО в тексті, відрізняти стійке поєднання від змінного і надати адекватний переклад ФО.