Науковий керівник: ст. викл. Радченко Т. А.

Пасічник А. В.

Дніпродзержинський державний технічний університет, Україна

СУЧАСНІ АНГЛІЙСЬКІ НЕОЛОГІЗМИ ТА СПОСОБИ ЇХ ПЕРЕКЛАДУ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ

У словниковому складі мови відбуваються значні кількісні та якісні зміни, причиною яких слугують економічна глобалізація і розвиток бізнесу, стрімкий розвиток і впровадження сучасних інформаційних технологій у всі сфери нашого життя. Комп’ютеризація соціального життя призводить до того, що багато неологізмів, які пов’язані з інформаційною революцією, належать одночасно сфері сучасної техніки, економіки, політики, медицини та іншим сферам суспільства.

Проблемою неології займалися такі вчені, як Р. Берчфильд, О. Л. Боярська, В. Г. Гак, Ю. О. Жлуктенко, В. І. Заботкіна, Ю. А. Зацний, К. В. Ковтун, Є. С. Кубрякова, Л. Ф. Омельченко, Т. О. Пахомова, В. Н. Телія та інші.

Термін «неологія» вживається дослідниками в двох значеннях:

1) наука про неологізми;

2) сукупність неологізмів.

Що стосується самого терміну, то неологізм(від грец. νέος – молодий, новий і λογισμός – судження, вислів) – новостворений термін, слово або фраза, що перебуває в процесі входження в загальне використання і ще не включений до загальновживаної мови, є новим або за формою або за змістом.

Серед неологізмів можна виділити:

1. Власне неологізми (новизна форми поєднується з новизною змісту): playlistism – плейлистизм, дискримінація за ознакою музичних вподобань, netiquette – нетікет, правила поведінки в мережі Інтернет.

2. Трансномінаційні неологізми, які поєднують новизну форми слова зі значенням, яке вже передавалося раніше іншою формою: umbrella – політичне прикриття, big C – рак.

3. Семантичні інновації, або переосмислення (нове значення позначається формою, котра вже була в мові): bread – гроші, drag –нудьга.

Неологізм проходить кілька стадій соціалізації (прийняття в суспільстві) і лексикалізації (закріплення в мові).

Особливістю неологізмів є те, що вони досить пізно фіксуються, або взагалі не фіксуються словниками. У перекладацькій практиці, в тих численних випадках, коли відсутній еквівалент перекладу, при передачі неологізмів з англійської мови на українську використовується ряд прийомів: транслітерація; транскрибування; калькування; описовий переклад, або експлікація; пряме включення.

Транслітерація – механічна передача тексту й окремих слів, які записані однією графічною системою, засобами іншої графічної системи при другорядній ролі звукової точності, тобто передача однієї писемності літерами іншої. Наприклад: hackerazzi – хакерацці, людина, яка зламує електронну пошту знаменитостей, їх рахунки для отримання певних даних з комп'ютера;lostaphile – лостофіл, фанатичний прихильник серіалу Lost («Залишитися в живих»);blon­der – блондер, молодий хлопець, котрий зав’язує стосунки тільки з білявками.

Транскрибування– механічна передача тексту й окремих слів, які записані однією графічною системою, засобами іншої графічної системи при головній ролі звукової точності, тобто передача однієї писемності літерами іншої, але з врахуванням фонетичного звучання слова. Наприклад:brandalism – брендалізм, завішування фасадів міських будівель потворними рекламними постерами;оprahization – опраізація, зростаюча тенденція сповідатися на людях, чому немало посприяло популярне телешоу Опри Уінфрі.

Калькування – копіювання іншомовного слова за допомогою свого, незапозиченого матеріалу, або поморфемний переклад іншомовного слова, відтворення не звукового, а комбінаторного складу слова або словосполучення, коли складові частини слова (морфеми) чи фрази (лексеми) перекладаються відповідними елементами мови, що здійснює переклад: word of mouse–слово миші, інформація поширена через чати і блоги; garage mahal – гараж– махал, багатоповерховий гараж або парковка.

Описовий переклад, або експлікація – прийом перекладу, який полягає в описі засобами іншої мови певного поняття. Наприклад:outernet – традиційні засоби масової інформації (які протиставляють Інтернету), або реальне життя; Arab Spring – Арабська весна, – словосполучення, яким стали позначати революційні події в Лівії, Сирії, Єгипті та інших арабських країнах.

Останнім часом досить розповсюдженим і популярним став прийом прямого включення, котрий представляє собою використання оригінального написання англійського слова в іншомовному тексті. Використання способу прямого включення може бути виправдано в тих випадках, коли неологізм неможливо передатижодним з розглянутих способів перекладу у зв'язку зі специфічністю його звучання або написання: iPad, iPod, Apple.

Основними критеріями, які повинні бути прийнятідо уваги перекладачем при пошуку відповідності англійського неологізму в українській мові, є стислість і однозначність тлумачення, тому запропонований перекладачем варіант повинен бути в першу чергу зрозумілим.