Плахотнікова М. С.

Кременчуцький інститут Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, Україна

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ З ОНОМАСТИЧНИМ КОМПОНЕНТОМ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ ТА СПОСОБИ ЇХ ПЕРЕКЛАДУ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ

В останні десятиліття інтенсивно розвивається теорія фразеології та фразеографії, виходить у світ велика кількість оригінальних фразеологічних праць як у нашій країні, так і за кордоном. Фразеологізми з власними назвами являють собою яскраво марковані одиниці, а отже, є багатим матеріалом для вивчення національної специфіки мов.

Актуальністьтеми дослідження обумовлена виникненням нового лінгвістичного феномена і визначається такими факторами, як значне поширення останнього, його зростаюча роль у процесі комунікації, недостатня розробка проблеми, відсутність комплексного дослідження фразеологізму з ономастичним компонентом. Предметом вивчення є структурно-семантичні особливості та специфіка відображення лінгвокультурної інформації в англійських фразеологізмах з ономастичним компонентом, а також способи їх перекладу на українську мову.

Незважаючи на значний обсяг наукових праць, цікавість до цієї області мови не зникає ні серед дослідників, ні серед тих, хто просто небайдужий до слова. Засновником теорії фразеології є швейцарський лінгвіст Шарль Баллі, який вперше систематизував словосполучення у своїх працях «Нарис стилістики» та «Французька стилістика». Концепція Баллі розглядається у працях В. О. Виноградова, Р. О Будагова, З. С. Амосової, В. В. Куніна, Н. С. Назаряна та багатьох інших мовознавців. Слово «фразеологія» походить від двох грецьких слів: «фразис» – «вираження» і «логос» – «навчання». Фразеологія як самостійна лінгвістична дисципліна виникла в 40-х рр. XX ст. у радянському мовознавстві. Передумови теорії фразеології були закладені в працях О. О. Потебні, І. І. Срезневського, О. О. Шахматова і Ф. Ф. Фортунатова. Існує ряд основних ознак фразеологізмів: стала конструкція; смислова, структурна єдність; складні по складу; семантично неподільні; сталість складу; непроникливість структури. В. В. Виноградов виділив три основних типи фразеологічних одиниць: фразеологічні зрощення, фразеологічні єдності, фразеологічні сполучення [2, с. 141]. Н. М. Шанський виділив четвертий тип фразеологічних одиниць – фразеологічні вирази. Фразеологічні одиниці можна розподілити за такими групами: імена і прізвища дітей; географічні назви; назви місяців та днів тижні; назви національностей; міфологічні, біблійні та стародавні історичні назви. Фразеологізми з ономастичним компонентом можна розподілити за такими групами: дієслівні; субстантивні; ад’єктивні; адвербіальні; вигукові [1, с. 20; 4, с. 50]. Також фразеологічні одиниці можна розподілити за такими фразеосемантичними групами: людина і суспільство; об’єкти та явища матеріального світу; абстрактні поняття; часові відношення та характеристики; просторові характеристики.

Виділяють кілька способів перекладу англійських фразеологічних одиниць з ономастичним компонентом українською мовою: 1) фразеологічні еквіваленти (the thread of Ariadne – нитка Аріадни) [3, с. 101]; 2) фразеологічні аналоги (make hay while sun shines – куй залізо, допоки гаряче); 3) калькування (Rome was not built in one day – Рим будували не за один день) [3, с. 46]; 4) описовий переклад (not to know somebody from Adam – не мати жодної уявлення про когось, не знати когось в обличчя); 5) комбінований переклад (every Jack has his Jill – «для будь-якого Джека знайдеться своя Джилл», у кожного голуба своя горлиця); 6) транскрипція та транслітерація (Big Ben – Біг-Бен).

Проаналізуємо вищезазначену інформацію на наступному прикладі: I was jack of all trades when I was young and volleyball came up one weekend so I went with it and kept going since then.

Фразеологізм «jack of all trades» має сталу конструкцію, являє собою смислову, структурну єдність, складний по складу, бо утворюється з’єднанням декількох компонентів, семантично неподільний, так як має звичайно нероздільне значення, яке можна виразити одним словом. Йому властива непроникливість структури, у їхній склад не можна довільно включати які-небудь елементи. Відноситься до групи – імена та прізвища людей. Характеризується сталістю складу. Той чи інший компонент фразеологізму не можна замінити близьким за значенням словом. За співвіднесеністю з частинами мови відноситься до субстантивної групи. Це речення можна перекласти за допомогою фразеологічного аналогу таким чином: Я був майстром на всі руки, коли був молодим і в одні вихідні виграв у волейбол, тому з того часу я вирішив ним займатися.

Фразеологічні одиниці з ономастичним компонентом становлять розгалужену систему різноструктурних у граматичному аспекті одиниць і є однією з найбільш експресивно забарвлених груп у фразеологічному фонді англійської мови, що також слід враховувати при перекладі на рідну мову, оскільки фразеологізми з власними назвами є органічним компонентом мовної культури й міжособистісного спілкування англійців та інших носіїв цієї мови.

Список використаних джерел:

1. Вежбіцька Г. А. Семантичні універсалії в описах мов / Г. А. Вежбіцька. – М., 1999.

2. Виноградов В. В. Об основных типах фразеологических единиц в русском языке / В. В. Виноградов // Избранные труды. Лексикология и лексикография. – М.: Наука, 1977. – С. 140–161.

3. Данилова З. В. Теоретичні аспекти перекладу / З. В. Данилова. – Вінниця: Нова книга, 2009. – 212 с.

4. Ступин Л. П. Теория и практика английской лексикографии / Л. П. Ступин. – Л., 1982.