Науковий керівник: к. філол. н., доц. Валуєва Н. М.

Сташук К. С.

Дніпродзержинський державний технічний університет, Україна

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕКСТІВ

Економічний переклад – це невід’ємна частина будь-якого міжнародного бізнес-процесу. Існування і розвиток бізнесу неможливий без встановлення економічних відносин. В наш час постійно виникає необхідність співпраці з іноземними партнерами з різних країн. Як і будь-яке інше співробітництво, робота з іноземними партнерами супроводжується фінансовою та економічною документацією. Якісний переклад економічних текстів відіграє значну роль, оскільки дозволяє іноземним компаніям оцінювати професіоналізм керівництва організацій і, відповідно, ступінь надійності співпраці в цілому.

Економічний переклад, який містить мінімальну помилку може призвести до неприємних наслідків, тому переклад економічних текстів вимагає від перекладача високої відповідальності, вміння концентрувати увагу, ретельності і акуратності в деталях. Більш того, економічний переклад має ряд особливостей. У даній статті ми зазначимо лише деякі з них, а саме:

- розбіжність у лексичному складі і морфо-синтаксичній структурі вихід­ної мови та мови перекладу;

- специфіка перекладу багатокомпонентних термінів.

При зіставленні англійських багатокомпонентних термінів та їх українських еквівалентів відзначаються розбіжності в лексичному значенні ядерних компонентів. Так, англійська мова широко використовує іменники широкої семантики як основу для утворення термінів, що не характерно для нашої термінології, тому лексичні розбіжності неминучі при передачі значення компонента item: термін non-distributableitems (статті, що не розподіляються) слід перекладати якнерозподілений прибуток. Або extraordinaryitems(надзвичайні статті) – надзвичайні прибутки і витрати

Розбіжності в лексичному значенні неядерних компонентів багатокомпонентних термінів вихідній мові (ВМ) та мові перекладу (МП) також пояснюються різними традиціями номінації понять в ВМ та МП:

- book value (досл.: книжкова вартість – вартість за бухгалтерським книгам) – балансова вартість;

- cash in hand (досл.: грошові кошти в руці) – грошові кошти у касі.

Порівняльний аналіз англійських та українських термінів фінансової звітності на формально-семантичному рівні показує, що розрізняється як їх морфо-синтаксична структура, так і їх лексичний склад. При цьому в більшості випадків терміни ВМ та МП характеризуються також різним числом компо­нентів.

Розбіжності, які виявляються при зіставленні ряду термінів ВМ та МП на формально-семантичному рівні, представлені трьома основними видами:

а) розбіжності в морфо-синтаксичній структурі;

б) розбіжності в лексичному складі;

в) розбіжності в лексико-граматичній структурі термінів ВМ та МП.

При перекладі багатокомпонентних термінів необхідно з'ясувати їх склад, визначити головне слово і порядок, відповідно до якого слід розкривати значення даного словосполучення:

- Income statement account – рахунок прибутків і збитків;

- Common stock capital accounts – рахунки обліку акціонерного капіталу по звичайним акціям;

- Fully paied shares – повністю оплачені акції;

- Employees profit sharing – участь робітників і службовців в прибутках;

- Acceptance of documents for collection – прийняття документів на інкасо;

- Rest of the world account – рахунок закордонних операцій.

Коли мова йде про перекладацьку еквівалентність, ми, в першу чергу, маємо на увазі можливість передачі вихідного тексту в мові перекладу у максимально повному обсязі. Однак, мовна своєрідність будь-якого тексту, орієнтованість його змісту на певну аудиторію, яка володіє лише їй притаманними «фоновими» знаннями і культурно-історичними особливостями, не може бути з абсолютною повнотою «відтворено» на іншій мові. Саме тому переклад не передбачає створення тотожного тексту і відсутність тотожності не може бути доказом неможливості перекладу. Втрата якихось елементів вихідного тексту не означає, що цей текст «неперекладний». Неможливість відтворити в перекладі якусь особливість оригіналу – це лише окремий вияв загального принципу нетотожності змісту двох текстів на різних мовах. Відсутність тотожності аж ніяк не заважає перекладу виконувати ті ж комунікативні функції, для виконання яких був створений текст оригіналу.

Специфіка перекладу полягає в тому, що він має бути повноправною заміною оригіналу, рецептори перекладу розглядають його повністю тотожним вихідному тексту. В цілому, розбіжності у структурі термінів на різних рівнях не перешкоджають досягненню еквівалентності перекладу, бо дозволяють висловити ідентичні категоріальні значення у ВМ та МП.