Стребкова А. Є.

Кременчуцький інститут Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, Україна

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ МЕТАФОРИЧНИХ ТЕРМІНІВ ЕКОНОМІЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ

В час, коли українське суспільство досягло нового рівня у відносинах з англомовним світом, мова залишається одним з головних засобів досягнення успіху в сфері міжнародної співпраці. Одним із напрямків такої співпраці є сфера бізнесу. Завдяки її швидкому розвитку, спеціальна лексика цієї галузі теж зазнала змін. Переносне вживання спеціальної наукової, професійної, економічної лексики дозволяє не лише відобразити реальний світ і об'єктивне знання про нього, закріплене в мові, а й створити образність, яка дозволить більш яскраво уявити описувану реальність.

Тому дослідження спеціальної лексики тієї чи іншої галузі дозволяє з’ясувати, як галузь людської діяльності виражена в мові, яким чином слова співвідносяться з життєвим досвідом, дає можливість виділити ті асоціації, що спричинили до утворення спеціальної лексики певної галузі. Отже, у зв’язку з цими змінами в мові, вивчення спеціальної термінології, а особливо метафоричних термінів, є актуальним.

Сьогодні спостерігається тенденція метафоризації термінів певної сфери, що не лише є новим, свіжим способом мовного вираження, але й розвиває тазбагачує семантику. Дану тему досліджували такі вчені, як зазначають О. А. Сербенська, Л. М. Алексеева, В. М. Лебенок, В. І. Карабан.

Основною метою даної роботи є дослідження особливостей формування та перекладу метафоричних термінів.

Головними методами дослідження у цій роботі є: синтаксичний аналіз формування метафоричних термінів в мові, семантичний та прагматичний метод, а також компонентний, контекстуальний та метод співставлення.

Загальна особливість використання образних засобів в сфері економіки – прагматичний характер образності, характерними рисами якої є об’єктивність, строгість, послідовність, однозначність.

Відомо, що причиною появи метафоричних переносів є робота мислення, залежного від національно-культурних особливостей. Термінологічна номінація, як правило, також ґрунтується на специфічній національній мотивації. Особливо це відноситься до термінів, створеним в надрах рідної мови, де панують метафоричні перенесення. У зв’язку з цим дуже часто лише метафоричний термін дозволяє у процесі спілкування із людьми повідомити про своє розуміння суті явища чи об’єкту, які не мають ще своєї встановленої назви. Зі всією умовністю метафора містить такий об’єм інформації, який дозволяє їй виконувати функції терміна. Характерним при цьому явищі вважається рух семантики таких термінів від первинного значення метафори до спеціального, галузевого значення.

Метафоричний термін – це метафора, тобто перенесення найменувань, яке ґрунтується на асоціації за схожістю, яка позначає певне наукове поняття і вживається у спеціальній сфері. Існує три етапи утворення терміна шляхом метафоризації: відбір об’єкта за розпізнавальними ознаками; концептуалізація, тобто формування поняття об’єкта під впливом значення загальновживаного слова; закріплення вибраної одиниці номінації за новим поняттям.

В. І. Карабан виділяє три основні способи передачі метафоричних термінів: метафоричним словом, яке має такий самий або дуже подібний характер образності; метафоричним словом, котре має інший характер образності; неметафоричним словом, що передає тільки денотативний зміст англійського метафоричного слова, а не образність.

На жаль, питання перекладу метафоричних термінів все ще відкрите. Більшість науковців розглядає переклад метафоричних термінів з точки зору основних типів перекладу метафор або термінів окремо. Але переклад метафоричних термінів вимагає перетворень особливого роду, які допомагають зберегти або модифікувати емоційно-естетичну інформацію. Проблема перекладу термінів, до складу яких входить метафора, полягає в тому, що внаслідок різної культурної природи, вони по-різному проявляються в мові й становлять своєрідне відхилення від стандартної сполучуваності мовних одиниць. Вони становлять для перекладача певну складність, оскільки в мові перекладу вони часто не мають усталених лексичних еквівалентів, виступаючи фактично семантичним новоутворенням. У багатьох випадках переклад метафоричних термінів вимагає перетворення, яке полягає як в словесному, так і в граматичному зміні вихідного тексту, якщо цього вимагають відмінності в принципах комбінаторики між вихідним мовами і мовою перекладу. Але, проаналізувавши способи перекладу метафор та термінів, можна встановити основні засоби перекладу такого утворення, як метафоричні терміни. Це: пошук еквівалентної або варіантної відповідності; описовий переклад; транскодування – адаптація іноземного слова за допомогою транскрипції або транслітерації; калькування – поелементна передача складних слів і словосполучень; трансформаційний переклад.

Отже, метафоричні терміни – це терміни, які утворилися шляхом метафоричного перенесення, тобто перенесення назви з одного предмета на інший на основі подібності. Сьогодні спостерігається тенденція до інтернаціоналізації термінів-метафор, що відображають суто національний колорит, адже мова економіки також є відображенням особливостей національного менталітету в рамках сформованої культурної традиції. Переклад таких метафоричних термінів становить певні труднощі. Перекладач має прагнути до збереження образності метафоричного терміна, однак не слід зловживати цим способом. Головне завдання перекладача − забезпечити адекватність перекладу, досягти прагматичних цілей автора. У випадку, коли зберегти образ неможливо або недоцільно, рекомендується спробувати підібрати метафоричний термін з іншим характером образності. Коли не виконуються дві перші умови, перекладачеві дається можливість нехтувати образністю метафоричного терміна задля передачі його головного семантичного навантаження.

Перспектива подальшого дослідження метафоричних термінів економічної спрямованості полягає в проведенні кореляційного аналізу специфічної передачі метафоричних термінів в галузі економіки та в інших споріднених галузях знань.