Орищин І. С.

Національний університет «Львівська політехніка», Україна

НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ АНГЛІЙСЬКОГО ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ

На сучасному етапі розвитку Україна має широкі політичні, економічні та культурні зв’язки з багатьма зарубіжними країнами. Збільшується кількість підприємств, які працюють із закордонними партнерами. Робота на таких підприємствах вимагає від фахівців, вчорашніх студентів, вміння спілкуватися іноземною мовою.

Проблема навчання іншомовного діалогічного мовлення студентів немовних ВНЗ є досить актуальною. Як навчити студентів протягом декількох семестрів, при обмеженій кількості годин на вивчення іноземної мови, вільно нею спілкуватися? Як розвинути у студентів навички іншомовного діалогічного мовлення? Саме на ці питання ми намагались знайти відповіді у нашому дослідженні.

У науковій літературі діалогічне мовлення визначається як процес мовленнєвої взаємодії двох або більше учасників спілкування. Діалогічне мовлення виконує такі комунікативні функції:

- запиту інформації – повідомлення інформації;

- пропозиції (у формі прохання, наказу, поради) – прийняття або неприйняття запропонованого;

- обміну судженнями, думками, враженнями;

- взаємопереконання, обґрунтування своєї точки зору.

Кожна з цих функцій має свої специфічні мовні засоби і є домінантною у відповідному типі діалогу [2, с. 77–78].

Залежно від провідної комунікативної функції, яку виконує той чи інший діалог, розрізняють функціональні типи діалогів. Результати досліджень, проведених С. Ю. Ніколаєвою на автентичних навчальних текстах, показали, що найпоширенішими є чотири основних типи діалогів:

- діалог-розширення;

- діалог-домовленість;

- діалог-обмін враженнями (думками);

- діалог-обговорення (дискусія) [2, с. 80].

Діалог, як вид мовної діяльності, складний тим, що в ньому передбачено швидку зміну актів сприйняття і говоріння. У діалозі неможливо, як у монолозі, передбачити хід думок, тому що висловлювання одного партнера багато в чому залежить від того, що йому скаже інший.

Оскільки ми вважаємо діалогічне мовлення найскладнішим із усіх видів мовленнєвої діяльності, ми тренуємо його на останніх заняттях з вивчення певної теми. До цього часу студенти, як правило, вже засвоїли необхідну лексику через аудіювання, монологічне мовлення, читання та письмо. Наприклад, вивчаючи тему «Моя кар’єра», ми тренуємо діалогічне мовлення на тему «Телефонні розмови», оскільки вміння вести розмову англійською мовою по телефону є важливим для сучасної ділової людини. Насамперед студенти слухають аудіозапис трьох невеликих за обсягом телефонних розмов.

Після прослуховування кожного діалогу студенти виконують вправи на розуміння прослуханого. Це можуть бути завдання на пошук синонімів, завер­шення речень та вибір правильного варіанту відповіді.

Наступним етапом є підготовка в парах власної телефонної розмови у вигляді рольової гри.

Студенти отримують завдання:

Student A

1. You receive a call for your colleague, Laurie Thompson. Laurie is not in the office at the moment. Take the caller’s details and say that Laurie will call them back.

2. You are Laurie Thompson. Telephone the person who called about the job advertisement. Offer to send an application form. The closing date for applications is in two weeks’ time.

Student B

1. You want to apply for the job in the advertisement. Call Lochlin Plc and ask for Laurie Thompson.

2. Some time after you call Lochlin Plc, Laurie Thompson calls you back. Ask about how you can apply for the job. You also want to know when the closing date for applications is [3, с. 11].

В результаті проведеної підготовки та тренувань мети було досягнуто: студенти жваво спілкувались, імітуючи розмову по телефону.

Уміння вести діалог не є результатом формування окремих умінь – воно вирощується як найнеобхідніше уміння навчального співтовариства. Співтовариство студентів, які вміють вести навчальний діалог, народжується, якщо з перших днів процес навчання є спільним пошуком розв’язку навчальної задачі та занурюється у колективний, груповий, парний діалог [1, с. 67].

Клопітка праця співтовариства студентів та викладача дає потрібні результати – в кінці курсу вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням студенти вже можуть спілкуватись англійською мовою один з одним (а в майбутньому – з іноземними мовцями) на побутові та професійні теми.

Список використаних джерел:

1. Проблеми викладання іноземних мов у немовному вищому навчальному закладі: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 18 березня 2011 р. – К.: Вид-во Нац. Авіац. ун-ту «НАУ–друк», 2011. – С. 188.

2. Сура Н. А. Навчання студентів університету професійно орієнтованого спілкування іноземною мовою / Н. А. Сура. – Луганськ: Вид-во Східноукраїнського НУ ім. В. Даля, 2008. – 126 с.

3. David Cotton. Market Leader / Cotton David, Falvey David, Kent Simon.– Pearson Longman, 2009. – 160 p.