Дриль О. І., к. е. н. Косар Н. С.

Національний університет «Львівська політехніка», Україна

СФЕРА ПОСЛУГ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ТРАНСКОРДОННИХ РЕГІОНІВ

Одним із пріоритетних напрямів розвитку економіки є сфера послуг, зокрема транспортних, туристичних тощо, які особливо актуальні для транскордонних регіонів.

У міжнародній практиці експерти ООН виділяють різні групи експортних послуг (табл. 1).

Таблиця 1. Групи експортних послуг

Групи експортних послуг

Послуги, які входять в групу

Найбільш «видимі»

Перевезення, іноземний туризм

Надходження від «роялті»

Послуги роялті

Інші

Брокерські, фінансові, управлінські, бухгалтерські, управлінські, архітектурні, лізингові, професійні

Україна активно включилася в міжнародний обмін послугами, зовнішньо торговельні операції почали проводитися з партнерами з 208 країн світу, зокрема за даними 2007 р. найбільшу частку в загальному обсязі послуг займали транспортні (67,9%), ділові, професійні та технічні послуги (12,8%). У 2010–2011 рр. зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами із 199 країн світу. Найбільшу питому вагу в загальному обсязі українського експорту мали транспортні послуги (65%), ділові, професійні і технічні послуги (14,9%).

У табл. 2 та на рис. 1 подано динаміку експорту та імпорту послуг за 2006–2012 рр.

Протягом 2006–2011 рр. у грошовому вимірі збільшився імпорт таких послуг як ділових, професійних та технічних, послуг повітряного та залізничного транспорту, послуг з туризму, державних послуг, які не віднесені до інших категорій, комп’ютерних, будівельних, послуг приватним особам та послуг у галузі культури та відпочинку.При цьому зменшились обсяги імпорту фінансових послуг, роялті, ліцензійних та інших ділових послуг.

Таблиця 2. Аналіз динаміки експорту і імпорту послуг в Україні за 2009–2012 рр.

Показник

2009

2010

2011

2012

Відхилення

Абс., млн. грн.

Відн., %

2011/

2010

2012/

2011

2011/

2010

2012/

2011

Експорт послуг

9598,3

11759,4

13697,6

13528

1938,2

-169,6

14,4

-1,2

Імпорт послуг

5173,5

5447,7

6248

6821

800,3

573

12,8

8,4

 У 2012 р. спостерігається зменшення експорту послуг на 1,2%, що є негативним явищем для економіки України.

Рис. 1. Динаміка експорту та імпорту послуг за 2006–2012 рр., млн. грн.

Рис. 1. Динаміка експорту та імпорту послуг за 2006–2012 рр., млн. грн.

За даними Держстату України у січні–вересні 2012 р. експорт послуг перевищив імпорт на 5,001 млрд. доларів. Експорт послуг у січні-вересні 2012 р. становив10,004 млрд. доларів та зменшився на 0,8% порівняно з січнем–вереснем 2011 р. Імпорт послуг становив 5,002 млрд доларів та збільшився на 11,7% в порівнянні з січнем-вереснем 2011 р. Збільшення обсягу експорту послуг відбулося в першу чергу за рахунок збільшення експорту страхових послуг – на 75,3% до 93,6 млн. доларів, повітряного транспорту – на 1,9% до 1,134 млрд. доларів, інших ділових послуг – на 3,9% до 1,35 млрд. доларів. Імпорт послуг збільшився в основному за рахунок імпорту будівельних послуг – в 2,7 рази до 226 млн. доларів, послуг, пов'язаних з подорожами – на 25% до 451,4 млн. доларів, транспортних послуг – на 10,2% до 1,271 млрд. доларів і державних послуг – на 18,9% до 452,6 млн. доларів.

Сьогодення характеризується посиленим зростанням сфери послуг, яка є однією з основних складових економіки світу (в економічно розвинутих країнах світу вона становить більше 50%). Тому даній сфері потрібно створити умови для успішного розвитку в регіонах, що забезпечить і розвиток економіки країни загалом. Сфера послуг має значний потенціал у напрямі зростання пропозиції для їх експорту та розширення можливостей їх надання. До таких послуг можна віднести насамперед транспортні; туристичні, будівельні, освітні, консультаційні; медичні, комп’ютерні та ІТ-послуги.

Проте негативним явищем, яке стримує розвиток сфери послуг в умовах сьогодення є їх відносно невисока якість. Клієнти оцінюють якість послуг шляхом порівняння очікуваного і отриманого результату, неспівпадіння між якими складає так званий «розрив якості». Тому перспективи зростання сфери послуг транскордонних регіонів полягають насамперед у зменшенні величини такого розриву. Можна сказати, що для оцінки якості послуг клієнти можуть використовувати критерії, які пов’язані з якістю самої послуги, зокрема такі як: міра доступності; репутація надавача; розуміння потреб клієнта; безпека; компетентність персоналу. Крім цих факторів, існують ще фактори, які пов’язані з якістю процесу надання послуг. До них належить рівень комунікації, реакція співробітників і відчутні фактори. Вищезазначене свідчить про те, що покращання якості послуг вимагає насамперед оновлення матеріально-технічної бази їх надавачів та підбору і підготовки їх персоналу. Збільшення обсягів експорту послуг у транскордонних регіонах пов’язане також із активізацією системи їх просування як на внутрішніх, так і на зовнішніх ринках.