К. і. н. Сливенко В. А., Самоїщенко О. В.

Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара, Україна

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ТУРИСТИЧНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

На сучасному етапі розвитку економічних відносин глобалізаційні процеси охопили всі сфери світового господарства, в тому числі і туристичну галузь. Сьогодні туризм визначають як «феномен ХХІ ст.», що став одним з провідних напрямків соціально-економічної діяльності. Туристичний бізнес можна справедливо вважати бізнесом ХХІ ст., тому що він є одним з найбільш динамічних і прибуткових серед усіх галузей світового господарства. Про глобальність туризму та пріоритетність у світовій економіці свідчать досить значні доходи від туризму, що складають 8% світового експорту і 30% міжнародної торгівлі послугами та щорічне зростання світових туристичних потоків на 4–5% [1].

Для України, яка стоїть на шляху формування ринкової економіки, туризм сьогодні є важливим чинником соціально-економічного розвитку як усередині держави, так і в зовнішньоекономічній діяльності. Вже зараз туристична галузь виробляє близько 4–6% валового національного продукту та 20% зовнішньоторговельного обороту України, близько 15% робочої сили в Україні зайнято в туристичному бізнесі та супутніх галузях [2].

Вітчизняний туризм може стати однією з найприбутковіших сфер економіки України. Пріоритетність розвитку туристичної галузі для України можна визначити рядом причин:

– наявність значного різностороннього туристичного потенціалу;

– туризм сприятиме надходженню валюти в країну, отже і поповненню державного бюджету;

– туризм пов’язаний з багатьма іншими галузями економіки, тому розвиток цієї індустрії покличе за собою розвиток багатьох супутніх галузей;

– розвиток туризму в регіонах спричинить збільшення доходів місцевих бюджетів.

Україна має величезний туристичний потенціал, який, нажаль не використовується у повному обсязі. Унікальні природні ресурси, якими володіє Україна, могли б підняти державу на перші сходинки у світовій туристичній індустрії, а це означає суттєве наповнення бюджету, зайнятість населення, є стимулом для швидкого розвитку економіки, що яскраво підтверджує світовий досвід.

Кількість туристів, що відвідують Україну зростає, обсяги наданих послуг теж, а доходи бюджету від туризму зростають меншими темпами. Це зумовлено тим, що темпи і якість зростання не відповідають сучасним світовим тенденціям і реальному туристичному потенціалу нашої країни. Для того, щоб реалізувати наявний потенціал, туристична галузь України, потребує значних коштів для розвитку туристичного бізнесу.

В сучасних умовах інвестиції виступають важливим джерелом розвитку туризму. В Україні, останнім часом, спостерігається поступове збільшення інвестицій в туризм, але їх величина залишається недостатньою для ефективної і повноцінної діяльності галузі. При цьому основна частина (близько 80%) інвестицій припадають на технічне переоснащення і реконструкцію і тільки 20% на нове будівництво [3]. Інвестиційні кошти вкладаються в лише найперспективніші та найрентабельніші об’єкти та регіони, а саме АР Крим, міста Київ, Запоріжжя, Одеса.

Загальними причинами, що перешкоджають залученню іноземних інвестицій капіталу в туристичну сферу з метою створення конкурентоздатного на світовому ринку національного туристичного продукту є:

– відсутність якісної інформації про туристичні регіони;

– нерозвиненість загальної інфраструктури, особливо в рекреаційних територіях;

– корумпованість фіскальних та регуляторних органів;

– відсутність стабільної політичної та економічної ситуації;

–  низький рівень законодавчого та інституційного забезпечення інвестиційної діяльності;

– втручання місцевих органів влади та організацій контролю у туристичний бізнес.

Для того щоб активізувати інвестиційну діяльність в сфері туризму, необхідно формування ефективної інвестиційної політики, основною метою якої є створення сприятливих умов для реалізації інвестиційних проектів в туристичній галузі.

Стратегічними цілями інвестиційної політики в галузі туризму повинні бути:

– створення законодавчої бази в області забезпечення гарантій на іноземні інвестиції в туристичний бізнес;

– створення сприятливого інвестиційного клімату;

– формування привабливого туристичного образу України у світі, найповніше використання культурних і природних ресурсів України;

– стимулювання приливу капітальних вкладень у реконструкцію і будівництво туристичних комплексів, санаторіїв, готелів, що відповідатимуть міжнародним стандартам;

– запровадження нових дієвих механізмів державної підтримки туристичної справи.

Отже, гостра потреба туристичної галузі в інвестиціях вимагає продуманої державної стратегії інвестиційної діяльності, яка повинна спрямовуватись на створення сприятливого інвестиційного клімату за допомогою комплексного використання інструментів державної інвестиційної політики.

Список використаних джерел:

1. Любіцева О. О. Ринок туристичних послуг [Електронний ресурс] / О. О. Любіцева. – Режим доступу: http://www.tourlib.net/books_ukr/lubiceva_rtp34.htm

2. Офіційний сайт Державного агентства України з туризму та курортів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.tourism.gov.ua

3. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua