Смірнова Т. А., Іопель Д. С.

Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара, Україна

ПРО ПРОБЛЕМИ ІНВЕСТУВАННЯ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА

На сучасному етапі розвитку світового господарства важливим та актуальним питанням є розвиток інвестиційної діяльності, залучення та використання іноземних інвестицій. Майже всі країни світу спрямовують свої зусилля на підвищення інвестиційної привабливості іноземних інвестицій та збільшення їх обсягів в національну економіку. Для економіки України дуже важливим є залучення іноземних інвестицій, як одного з найефективніших механізмів розвитку та діяльності вітчизняних підприємств. Необхідність залучення іноземних інвестицій передбачена зниженням інвестиційної активності вітчизняних підприємств, необхідністю технічної та технологічної модернізації як виробництва, так і всієї ринкової інфраструктури, потребами впровадження в усі сфери господарського механізму нових методів управління. І тому, оскільки питання іноземних інвестицій є важливим для економічного розвитку нашої держави, необхідність вивчення та дослідження основних видів та форм іноземного інвестування є дуже актуальним.

Переваги іноземних інвестицій над іншими видами економічної допомоги незаперечні. Вони виступають додатковим джерелом інвестування у вітчизняне виробництво, його модернізацію, розробку та запровадження нових технологій (не збільшуючи при цьому зовнішнього боргу країни, а навіть сприяючи отриманню коштів для його погашення), а також завдяки виробничій та науково-технічній кооперації забезпечують інтеграцію вітчизняної економіки у світову.

Україна потенційно може бути однією з провідних країн по залученню іноземних інвестицій як прямих так і портфельних. Цьому сприяє її величезний внутрішній ринок, порівняно кваліфікована і водночас дешева робоча сила, значний науково-технічний потенціал, великі природні ресурси та наявність інфраструктури, хоч і не надто розвиненої [1].

Проблема залучення інвестицій до економіки України на даний момент вирішується в умовах світової економічної кризи, коли попит на інвестиції значно перевищує їх пропозицію, а при практично повній відсутності власних засобів дедалі гостріше постає питання нестачі інвестиційних ресурсів для розвитку провідних ланок економіки. Україна має досить негативний інвестиційний імідж, обумовлений політичними факторами, тому непомітним залишається те, що держава за останні роки зробила відчутні кроки в напрямку інтеграції в світову економіку: стала членом Світової Організації Торгівлі, веде переговори щодо створення зони вільної торгівлі з ЄС. За висновками експертів, уповільнення світової економіки, нестабільна ситуація на фінансових ринках, девальвація гривні та проголошення великої кількості реформ у 2010 році, але невпровадження їх на практиці, зумовили особливо різке падіння індексу інвестиційної привабливості України у IV кварталі 2011 року [2].

Як свідчить статистика, процес залучення іноземних інвестицій просувається малими темпами. Обсяг надходжень іноземних інвестицій не відповідає обсягу потреби в них. Мало також середніх розмірів інвестицій у конкретні проекти, невеликі обсяги іноземних інвестицій спрямовуються у вітчизняну виробничу сферу, зокрема у промисловість. Широке залучення іноземних інвестицій стримують такі чинники:

– несприятливий інвестиційний клімат через недосконале законодавство, корупцію тощо;

– нестабільність вітчизняного податкового законодавства;

– високий податковий тиск на капітал підприємств;

– різні умови господарювання вітчизняних та іноземних інвесторів;

– відсутність дієвої системи страхування іноземних інвестицій;

– невисокий рівень національного інвестиційного менеджменту;

– нерозвиненість вітчизняної інвестиційної інфраструктури.

Для ефективного розвитку економіки держави потрібно залучати якомога більшу кількість довгострокових інвестицій, при чому в такі галузі, як: аграрна, наукова, промислова. Тобто, внаслідок цього буде збільшуватися виробництво країни, а також значно зросте кількість робочих місць. У зв’язку з цим, необхідно, перш за все, захистити такі інвестиції на державному рівні, тобто гарантувати їх стабільність та повернення у разі необхідності. Крім того, ще одним важливим фактором для формування сприятливого інвестиційного клімату в країні є стабільна банківська система [3].

Сьогодні для оновлення всього виробничого потенціалу Україні за скромними підрахунками потрібно понад 50 млрд. дол., і це потрібно їх залучити вже в наступні роки, адже застаріла технологія виробництва та її зношеність не можуть зробити Україну конкурентоспроможною на світовому ринку товарів та послуг.

На сьогоднішній день іноземні інвестори, які все ж наважуються інвестувати в нашу економіку, вимагають законодавчих гарантій, великі корпорації та інвестиційні компанії вимагають урядових гарантій та пільг. Проте механізм реалізації правових гарантій поки що недостатньо відпрацьований. До того ж відсутні достатні судові засоби для забезпечення дотримання законних прав інвесторів та врегулювання спорів.

Важлива умова, необхідна для приватних капіталовкладень (як іноземних, так і вітчизняних), – постійний та загальновідомий набір норм та правил, сформульованих таким чином, щоб потенційні інвестори могли розуміти та передбачати, що ці правила будуть застосовуватись до їх діяльності. В Україні ж, яка перебуває в стані безперервного реформування влади, правовий режим також непостійний. Тому вирішення цих питань мінімізує проблеми інвестування та підвищить швидкість та якість залучення іноземних інвестицій.

Список використаних джерел:

1. Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.megos.org.ua/ miznarodna%20economica.4.html

2. Досінчук Х. В. Перспективи розвитку інвестиційної діяльності в Україні [Електронний ресурс] / Х. В. Досінчук. –  Режим доступу: http://www.rusnauka.com/4_SWMN_2010/ Economics/58522.doc.htm

3. Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.newland.com.ua/pages/investment.php