Д. е. н. Георгіаді Н. Г., Вільгуцька Р. Б., Паук О. Є.

Національний університет «Львівська політехніка», Україна

ФОРМАЛІЗАЦІЯ ТА АНАЛІЗУВАННЯ ФАКТОРІВ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА РЕАЛІЗАЦІЮ ПІДПРИЄМСТВАМИ СТРАТЕГІЙ ІНВЕСТУВАННЯ

Узагальнення огляду літературних джерел, експертних даних і матеріалів досліджуваних підприємств дозволило виділити фактори, які впливають на сучасний стан реалізації підприємствами стратегій інвестування, зокрема рівень кваліфікації і наявність практичного досвіду суб’єктів управління, які формують і реалізовують стратегії інвестування; прогресивність власників і керівників підприємств у напрямку готовності реалізовувати інновації; потенціал підприємства-інвестора щодо акумулювання інвестиційних ресурсів; участь підприємства-інвестора у договірних і асоціативних об’єднаннях; стан інвестиційного клімату регіону, в якому реалізовуються стратегії інвестування тощо. Ці фактори доцільно розглядати з позиції різних класифікаційних ознак, зокрема за відношенням до середовища підприємства, стосовно сили і характеру впливу на досліджуваний об’єкт, зв’язків між факторами тощо. У табл. 1 наведено класифікацію факторів, які впливають на сучасний стан реалізації підприємствами стратегій інвестування.

Таблиця 1. Класифікація факторів, які впливають на сучасний стан реалізації

підприємствами стратегій інвестування

Ознаки класифікації

Види факторів

За змістом

· рівень кваліфікації і наявність практичного досвіду суб’єктів управління, які формують і реалізовують стратегії інвестування;

· прогресивність власників і керівників підприємств у напрямку готовності реалізовувати інновації;

· потенціал підприємства-інвестора щодо акумулювання інвестиційних ресурсів;

· участь підприємства-інвестора у договірних і асоціативних об’єднаннях;

· стан інвестиційного клімату регіону, в якому реалізовуються стратегії інвестування тощо

За відношенням до середовища підприємства

· внутрішні фактори;

· зовнішні фактори

За силою впливу на досліджуваний об’єкт

· фактори, які суттєво впливають на ефективність реалізації стратегій інвестування;

· фактори, які не суттєво впливають на ефективність реалізації стратегій інвестування

За характером впливу на досліджуваний об’єкт

· фактори, які позитивно впливають на ефективність реалізації стратегій інвестування;

· фактори, які негативно впливають на ефективність реалізації стратегій інвестування

За зв’язками

· фактори, пов’язані між собою лінійно;

· фактори, пов’язані між собою нелінійно;

· непов’язані фактори

За допомогою методу експертних оцінок у 2011 р. в середовищі керівників промислових підприємств здійснювався збір даних щодо факторів, які виділено у табл. 1, зокрема отримувалась інформація щодо їхньої порівняльної значущості. В результаті обробки первинної експертної інформації побудовано вихідну матрицю даних (табл. 2), яка містись середні, округлені значення балів, які експерти призначали факторам. За результатами аналізу бачимо, що з точки зору порівняльної значущості фактори розмістились так: 1) участь підприємства-інвестора у договірних і асоціативних об’єднаннях; 2) рівень кваліфікації і наявність практичного досвіду суб’єктів управління, які формують і реалізовують стратегії інвестування; 3) стан інвестиційного клімату регіону, в якому реалізовуються стратегії інвестування. Такі фактори, як прогресивність власників і керівників підприємств у напрямку готовності реалізовувати інновації, а також потенціал підприємства-інвестора щодо акумулювання інвестиційних ресурсів мають однакову значущість, тому вони посіли четверте місце.

Таблиця 2. Вихідна матриця даних

Експерти

Фактори

1

2

3

4

5

В середньому

1

10

5

2

3

1

4,2

2

8

4

2

4

4

4,4

3

7

7

4

8

2

5,6

4

10

8

2

9

3

6,4

5

8

6

7

7

4

6,4

6

6

4

6

10

7

6,6

7

2

1

3

9

8

4,6

8

1

2

5

10

9

5,4

9

7

1

2

7

10

5,4

10

10

4

2

8

6

6

11

10

7

4

3

5

5,8

12

7

5

1

10

10

6,6

13

8

4

7

4

10

6,6

14

6

6

5

5

9

6,2

15

10

4

8

6

7

7

16

10

1

7

8

8

6,8

17

9

2

4

9

8

6,4

18

1

1

1

7

7

3,4

В середньому

7,222222

4

4

7,055556

6,555556

Для ідентифікування зв’язків між факторами доцільно використати інструментарій кластерного аналізу. Для цього табл. 2 застосуємо в якості вихідної матриці даних. Побудувавши за допомогою оператора clast_izomorf_trec матрицю ізоморфних відстаней (табл. 3), визначимо мінімальні відстані між факторами, а пізніше встановимо найбільшу з них. Виконання цих дій є передумовою розбиття сукупності факторів на групи за ознакою їх структурної подібності. Як бачимо з табл. 3, мінімальними є відстані: 1) між другим і першим факторами – 0,115033; 2) між третім і п’ятим факторами – 0,144535; 3) між четвертим і п’ятим факторами – 0,093917.

Таблиця 3. Матриця ізоморфних відстаней

Об’єкти

.

.

.

.

.

1

0

0,115033

0,162403

0,17182

0,193072

2

0,115033

0

0,167864

0,174667

0,207807

3

0,162403

0,167864

0

0,145767

0,144535

4

0,17182

0,174667

0,145767

0

0,093917

5

0,193072

0,207807

0,144535

0,093917

0

З цих відстаней максимальною є відстань між третім і п’ятим факторами – 0,144535. Ця відстань є критичною. Відносно неї відбувається розбиття сукупності факторів на групи (рис. 1).

2

Рис. 1. Кластери факторів

Таким чином, утворилось три кластери. У перший увійшли такі фактори, як рівень кваліфікації і наявність практичного досвіду суб’єктів управління, які формують і реалізовують стратегії інвестування, а також прогресивність власників і керівників підприємств у напрямку готовності реалізовувати інновації. У другий кластер увійшов лише один фактор – потенціал підприємства-інвестора щодо акумулювання інвестиційних ресурсів. Інші фактори (участь підприємства-інвестора у договірних і асоціативних об’єднаннях; стан інвестиційного клімату регіону, в якому реалізовуються стратегії інвестування) попали у третій кластер.

Для ідентифікування зав’язків між факторами з урахуванням подібності їхньої структури необхідно побудувати дендрит. Виконання цього завдання можна здійснити, скориставшись пакетом прикладних програм Microsoft Office Excel 2003, зокрема вбудованим оператором clast_izomorf_trec. За його допомогою на основі матриці 2 отримуємо ланцюжки між факторами:

Ланцюжок № 1:

1

0,115033

2

Ланцюжок № 1:

3

0,144535

5

0,093917

4

і матрицю міжланцюжкових відстаней (табл. 4).

Таблиця 4. Матриця міжланцюжкових відстаней

Ланцюжок № 1

Ланцюжок № 2

Ланцюжок № 1

0

0,162403

(0; 0)

(1; 3)

Ланцюжок № 2

0,162403

0

(1; 3)

(0; 0)

Мінімальна відстань

між ланцюжками

0,162403

(1; 2)

0,162403

(2; 1)

Тісно пов’язаними між собою виявились перший (рівень кваліфікації і наявність практичного досвіду суб’єктів управління, які формують і реалізовують стратегії інвестування) і другий (прогресивність власників і керівників підприємств у напрямку готовності реалізовувати інновації) фактори, а також третій (потенціал підприємства-інвестора щодо акумулювання інвестиційних ресурсів), п’ятий (стан інвестиційного клімату регіону, в якому реалізовуються стратегії інвестування) і четвертий (участь підприємства-інвестора у договірних і асоціативних об’єднаннях). Використовуючи ланцюжки і матрицю міжланцюжкових відстаней, побудуємо дендрит (рис. 2).

3

Рис. 2. Дендрит факторів

(побудовано авторами статті)

Побудований дендрит указує на те, що два ланцюжки проаналізованих факторів пов’язані між собою лише в результаті ізоморфної подібності першого (рівень кваліфікації і наявність практичного досвіду суб’єктів управління, які формують і реалізовують стратегії інвестування) і третього (потенціал підприємства-інвестора щодо акумулювання інвестиційних ресурсів) факторів.

Далі застосуємо метод ранжирування для визначення кількісних параметрів та показників експертного опитування. Виконання цих завдань, передусім, вимагає побудови матриці рангів (табл. 5) на основі матриці балів (див. табл. 2).

Таблиця 5. Матриця рангів

Експерти

Фактори

1

2

3

4

5

1

1

2

3

4

5

2

1

2

3

4,5

4,5

3

1,5

1,5

3

4

5

4

1

2

3

4

5

5

1

2

3,5

3,5

5

6

1

2

3

4

5

7

1

2

3

4

5

8

1

2

3

4

5

9

1

2

3

4

5

10

1

2

3

4

5

11

1

2

3

4

5

12

1

2

3

4,5

4,5

13

1

2

3

4

5

14

1,5

1,5

3,5

3,5

5

15

1

2

3

4

5

16

1

2

3

4,5

4,5

17

1

2

3

4

5

18

2

2

2

4,5

4,5

На основі матриці рангів у табл. 6 представлено результати обчислення показників, які характеризують порівняльну важливість факторів, які впливають на ефективність реалізації підприємствами стратегій інвестування.

Таблиця 6. Показники порівняльної важливості факторів

Показники

Фактори

1

2

3

4

5

5

20

35

54

73

88

7

1,111111

1,944444

3

4,055556

4,888889

9

7,222222

4

4

7,055556

6,555556

11

0,33

0

0

0,16

0,16

13

4,463558

2,489224

2,408356

4,489739

4,149123

15

9

7

7

7

9

17

1

1

1

1

1

Примітки: 4 – сума рангів; 6 – середній ранг ; 8 – середнє значення в балах; 10 – частота максимально можливих оцінок; 12 – середня вага (нормована оцінка); 14 – розмах оцінок; 16 – коефіцієнт активності експертів.

На рис. 3 показано різницю відносної оцінки факторів у балах і у рангах.

18

Рис. 3. Різниця відносної оцінки факторів у балах і у рангах

(побудовано авторами статті)

Як бачимо, лише місця відносної важливості двох факторів є однаковими при середній бальній і середній ранговій оцінці – четвертий і другий фактори. Місця відносної важливості інших факторів особливо відрізняються щодо першого і п’ятого факторів. Пояснити це можна розмахом оцінок експертів, який виявився досить високим, що засвідчує неоднорідність експертних позицій. За таких умов відносна важливість четвертого і другого факторів є однозначною, відносна важливість третього фактора, хоча і неоднозначна, проте через несуттєве зміщення зрозуміла. Щодо першого і п’ятого факторів, то через полярність їхньої відносної важливості їх доцільно усереднити. Як наслідок, за рівнем відносної важливості отримуємо три групи факторів: перша – другий фактор, друга – перший, третій і п’ятий фактори, третя – четвертий фактор.