Кобченко А. А., Ковальова А. Ю.

Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара, Україна

ІННОВАЦІЇ ТА ІТ-РІШЕННЯ – ЗАПОРУКА УСПІШНОГО РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Інноваційні розробки є базовим елементом розвитку економіки та підприємництва. Новітні економічні і технічні розробки значним чином впливають на ефективність діяльності суб’єкта господарювання а економіки країни в цілому. Актуальність дослідження інноваційного підприємництва в Україні зумовлена тим, що володіючи значними науково-технічними можливостями, вона не в змозі досягти високих темпів зростання. Значною мірою це зумовлено відсутністю ефективного механізму реалізації інноваційного підприємництва, зниженням фінансової підтримки держави,ослабленням науково-дослідних і проектно-технологічних інститутів тощо.

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про те, що проблеми науково-дослідної та інноваційної сфери завжди були у центрі уваги вчених економістів.Дослідженню питань інноваційної діяльності присвячено праці П. Друкера, Б. Твісса, Р. Солоу, Є. Тофлера, О. Амосова, Ю. Бажала, В. Воронкової, І. Вініченко, В. Яковець, І. Павленка та ін. [1; 3].

Термін «інновація», був уперше введений І. Шумпетером і Г. Меншем, і у буквальному перекладі означає «втілення наукового відкриття, технічного винаходу в новій технології або в новому виді виробу». Найвідоміші тлумачні словники «Collins Cobuild English Language dictionary» та «Oxford University Press» визначають інновацію як нову ідею чи метод, що впроваджено для виготовлення будь-чого, що ґрунтується на нових ідеях та технологіях [4; 5].

В Законі України «Про інноваційну діяльність» маємо наступне визначення: Інновації – це практичне втілення нових ідей, методологічних знань у відповідні відкриття, винаходи і науково-технічні розробки з метою їхньої комерційної реалізації та досягнення максимальних прибутків з найповнішим задоволенням потреб споживачів [9].

В сучасних українських реаліях, ситуація навколо розвитку технологій неоднозначна. У 2011 р. в Україні вдруге проводилося обстеження інноваційної діяльності за період 2008–2010 рр. відповідно до програми CIS. Протягом 2008–2010 рр. частка інноваційно активних підприємств порівняно з попереднім періодом зросла на 3,0 в. п – в основному за рахунок збільшення частки підприємств, які займалися організаційними та маркетинговими інноваціями. Із загальної кількості обстежених підприємств 4,5% займалися лише технологічними інноваціями, 11,2% – лише організаційними та маркетинговими інноваціями (нетехнологічними інноваціями), 5,3% – технологічними й нетехнологічними інноваціями [10].

Згідно з даними обстеження 2008–2010 рр. рівень інноваційної активності підприємств усіх видів економічної діяльності, зокрема, впровадження технологічних інновацій, помітно зріс: частка інноваційних підприємств у сфері інформатизації зросла з 21,7% до 31,8%, у фінансовій діяльності – з 19,7% до 25,6%, інших послугах – з 16,0% до 19,9% [10].

Однією з умов створення і впровадження інновацій є проведення досліджень і розробок на підприємстві або придбання їх результатів у сторонніх організацій.В останні роки значного розвитку набула ІТ-сфера. Технологічна озброєність і обізнаність великих українських компаній, в тому числі і державних, з кожним роком зростає. Проте більшість все ж таки користуються послугами іноземних профільних фірм задля зменшення прорахунків в проектах і зайвих витрат. Нарешті підприємці і менеджери в Україні почали розуміти важливість якісної трансформації ведення бізнесу і виробництва, а це в свою чергу має впливати на відновлення економічного стану країни.

Останнім часом однією з основних управлінських тенденцій є значне інформаційне перевантаження топ-менеджерів, а це в свою чергу сповільнює процес прийняття рішень. І в сучасних реаліях долають дану проблему завдяки ІТ-технологіям. Проте якщо раніше технології допомагали менеджерам зібрати всю необхідну інформацію, то в наш прогресивний час завдання ІТ – відкинути усі непотрібні дані, щоб уникнути непотрібного спотворення інформації. В залежності від того, які питання стоять перед бізнесом можна обрати найрізноманітніші новітні методи вирішення, які пропонує ІТ-сфера:

1. Скорочення витрат, в тому числі зниження собівартості продукції: Центр обробки даних, централізація ресурсів; Відеоконференція і уніфікація комунікацій; Cloud Computing (хмарні системи,сервери); ERP. Система управління ресурсами підприємства; Моделі ІТ- аутсорсінгу: ПЗ як сервіс, інфраструктура як сервіс, передача обслуговування і підтримки ІТ-інфраструктури спеціалістам тощо.

2. Збільшення обігу, в тому числі розвиток відносин з клієнтами, регіональний розвиток: Business Intelligence (системи бізнес-аналітики); Відео конференціяі уніфіковані комунікації; Customer Relationship Management (системи управління взаємовідносин з клієнтами); Контакт-центр, Help Desk,системи самообслуговування тощо.

3. Прозорість управління / управління інформацією: ERP. Система управління ресурсами підприємства; Корпоративні портали; ІТ-аутсорсінг: обслуговуванняі підтримка ІТ-інфраструктури; Business Intelligence (системи бізнес-аналітики) тощо.

4. Залучення інвестицій: ERP. Система управління ресурсами підприємства; Аналіз ризиків,сертифікації [11].

Одним з найбільш перспективних інструментів для бізнесу сьогодні є хостингові та «хмарні» технології. Дані новації дозволяють економити фінанси за рахунок скорочення капітальних інвестицій. Це особливо актуально в наш час, тому що в останні роки все більше компаній намагаються мінімізувати інвестиції в розвиток інфраструктури. І хоча «хмарні» технології поки що використовують приблизно 25% ІТ-менеджерів вітчизняних компаній,проте багато з них планують перейти на цю технологію або вивчають її переваги.

Стабільно високий попит на українському ринку на ERP-системи. За оцінками SAP – сегмент великих компаній насичений цими технологіями тільки на 30%. Проте обсяг продаж ERP-систем з кожним роком збільшується, враховуючи те, що вже зараз частка ERP-рішень становить приблизно 13% усього обсягу українського ринку ПЗ і ІТ-послуг [11].

Доволі популярною на ринку ІТ-систем в наш час є технологія HANA (High Performance Analytic Appliance), яка дозволяє оброблювати та аналізувати великі масиви інформації. Основні бізнес-рішення, які базуються на подібних технологіях, стають більш релевантними.

  Таким чином можна зробити висновок, що в українського бізнесу є достатньо можливостей для реорганізації та технологізації управлінського, фінансового і технологічного процесів. Найближчим часом збільшення пропозиції ІТ-сфери має призвести до зростання впровадження новацій у всі сфери економіки і бізнесу, а також зміцнення позицій українського підприємництва. Використання новітніх комп’ютерних технологій має призвести до модернізації існуючих потужностей економіки, покращення якості інформаційних процесів, збільшення притоку інвестицій і до укріплення позицій українського підприємництва на світовій арені.

Список використаних джерел:

1. Вініченко І. І. Економічна сутність НТП, інновацій та їх роль у розвитку промислового виробництва / І. І. Вініченко // Економіка і держава. – 2007. – № 4. – С. 9.

2. Медведкін Т. С. Інноваційний розвиток економіки України в контексті глобалізації світового ринку технологій: автореф. дис. канд. екон. наук: спец. 08.05.01 / Т. С. Медведкін. – Донецьк, 2005. – 20 с.

3. Павленко І. А. Організаційні формі співробітництва між наукою і бізнесом / І. А. Павленко // Стратегія економічного розвитку України. – 2009. – № 24–25.

4. Collins Cobuild Englisch Language dictionary. – London, 1987. – Р. 1703.

5. Oxford University Press. – Oxford, 1989. – Р. 1579.

6. Економічна енциклопедія: в 3 т. / ред. С. В. Мочерний. – К.: Академія. – 2002.

7. Мочерний С. В. Економічний енциклопедичний словник / С. В. Мочерний, Я. С. Ларіна, О. А. Устенко; за ред. С. В. Мочерного. – Львів: Світ, 2005. – 616 с.

8. Сухарський В. С. Економічний словник-довідник / В. С. Сухарський. – Тернопіль: Навчальна книга «Богдан», 2002. – 328 с.

9. Закон України «Про інноваційну діяльність» від 04.07.2002 № 40-IV – ВР зі змінами та доповненнями.

10. Обстеження інноваційної діяльності в економіці України за період 2008–2010 років [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

11. Матеріали дослідження компанії «Інком» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.incom.ua