Чичкан І. І.

Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара; Управління Національного банку України в Дніпропетровській області, Україна

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ СТРАХУВАННЯ ВКЛАДІВ В УКРАЇНІ

Світова фінансова криза показала необхідність створення та постійного динамічного розвитку систем страхування вкладів. Хоча щороку кількість держав з системами страхування вкладів зростає, однак не існує єдиного уніфікованого підходу до побудови національної системи страхування вкладів і її взаємодії з іншими елементами системи забезпечення фінансової стабільності у банківський сфері. Вважається, що неможливість уніфікації систем страхування вкладів пов’язано з різницею в соціально-економічному розвитку країн, особливостями організації та діяльності фінансово-кредитних установ, передумовами запровадження і стратегічними цілями діяльності систем страхування вкладів. Але незважаючи на встановлені вище перепони в 2009 році Базельський комітет з банківського нагляду та Міжнародна асоціація страховиків депозитів (IADI) спільно опублікували основні принципи ефективних систем страхування вкладів. Ці основні принципи є важливим орієнтиром для використання країнами, у створенні або реформуванні системи страхування вкладів і вирішення цілого ряду питань, в тому числі: страхування вкладів, фінансування, швидке відшкодування, підвищення обізнаності громадськості, вирішення питань з неплатоспроможними інститутами, співпраця з іншими учасниками страхування, включаючи центральні банки і органи нагляду. Трансформаційні процеси, що відбуваються в Україні сприяють реалізації цих принципів у вітчизняній системі страхування вкладів.

Сьогодні в Україні система страхування вкладів знаходиться в стадії трансформації, що в основному зумовлено трансформаційними процесами в законодавчій сфері. Закон України (далі – ЗУ) «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб» від 20 вересня 2001 року №2740-III [2] втратив чинність з 21.09.2012 на підставі ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» від 23 лютого 2012 року №4452-VI. Оскільки функціонування системи здійснюється на основі чинних нормативних актів, то і трансформаційні процеси відбуваються у відповідності до них.

Згідно до нового ЗУ «Про систему гарантування вкладів» [1] розширюються функції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (надалі – Фонд). Так окрімфункцій державного управління у сфері гарантування вкладів фізичних осіб, додаються функції з виведення неплатоспроможних банків з ринку (у тому числі шляхом здійснення тимчасової адміністрації та ліквідації банків, організації відчуження активів і зобов’язань неплатоспроможного банку, продажу неплатоспроможного банку), а отже розширюються і можливості Фонду, як основного учасника системи страхування вкладів.

Законодавством України про систему гарантування вкладів встановлюється обов’язковість участі банків у Фонді, відмінність полягає в тому, що ЗУ «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб» передбачав категорію тимчасових учасників, в ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» банк набуває статусу учасника в день отримання банківської ліцензії і позбавляється його в разі відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку.

У світовій практиці спостерігається тенденція поступового переходу на диференційовані відрахування до фондів. У Росії в 2007 році АСВ (Агентство по страхуванню вкладів) підготувало доповідь «Диференційовані внески до фонду страхування вкладів», в якому представило огляд світового досвіду в реалізації подібного механізму і розглянуло умови його можливого застосування на російському фінансовому ринку [3]. З доповіді випливає, що диференційована система внесків взята на озброєння в багатьох країнах світу. За оцінками агентства, близько 30 держав зробили свій вибір на користь індивідуального підходу. Серед них США, Канада, Франція, Італія, Португалія, Угорщина, Румунія, Туреччина, Аргентина, Казахстан тощо. При цьому АСВ чотири роки тому не виключало вірогідності, що Росія також незабаром перейде до диференційованої шкали [3].

Як пояснюють експерти, більшість систем страхування депозитів спочатку створюється як системи з єдиною ставкою внесків для всіх банків. Причина проста – такі системи легше розробити і впровадити, вони простіші в управлінні. Коли фонд набирає певну критичну масу, а механізм здійснення щоквартальних внесків відточується, можна переходити до наступного етапу – стимулювати банки до скорочення ризиків за допомогою маніпулювання розмірами внесків до фонду страхування вкладів [3].

В такій точці зору є певне раціональне зерно, однак диференціацію варто робити не у відповідності до розміру банку, а у відповідності до ризиків, які несе банк. Авжеж реалізація такого підходу не є простою і потребує більш детального розгляду. В ЗУ «Про систему гарантування вкладів» вже передбачається можливість диференціації регулярних зборів в залежності від ризику банку. Встановлення диференційованого збору відноситься до компетенції Фонду, методика оцінки ступеню ризиків банку для розрахунку диференційованих зборів встановлюється нормативно-правовим актом Фонду та підлягає погодженню з Національним банком України. На сьогодні реалізація такого підходу відсутня.

Трансформаційні процеси, що відбуваються в Україні направлені на побудову такої системи страхування вкладів, яка б забезпечувала її прозорість для громадськості, гарантувала розмір страхового покриття, швидко й ефективно здійснювала виплати в разі банкрутства банків, мала можливості застосовувати заходи впливу до проблемних банків з метою недопущення їхнього банкрутства, а також бути фінансово стійкою.

Список використаних джерел:

1. Про систему гарантування вкладів фізичних осіб: Закон України від 23.02.2012 № 4452-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/ 4452-17

2. Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб: Закон України від 20.09.2001 №2740-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2740-14

3. Сошина В. Хрустальная мечта «слонов» и «китов» [Електронний ресурс] / В. Сошина // Национальный Банковский Журнал. – 2012. – № 2 (93). – Режим доступу: http://www.bankir.ru/publikacii/s/khrustalnaya-mechta-slonov-i-kitov-10001383/

4. Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems – final paper [Електронний ресурс] // International Association of Deposit Insurers (IADI). – Режим доступу: http://www.bis.org/ publ/bcbs156.htm