Крутіна І. А., Кобченко А. А.

Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара

ЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В ІННОВАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Стан та розвиток сучасного суспільства характеризується постійною інтеграцією ринків та економік різних держав, міжнародним об'єднанням та глобалізацієюпідприємств. Одним з головних чинників розвитку став науково-технічний прогрес. У зв'язку з цим компанії в своїй політиці стали приділяти значну увагу розвитку інноваційної діяльності, яка дозволяє розробляти і виводити на ринок нові товари, розробляти і впроваджувати нові технологій, створювати і застосовувати нові знання.

В інноваційної діяльності підприємства велике значення має інформація. На стадії появи ідеї інновації для підприємства важлива зовнішня інформація, тому необхідно мати добре організовану систему інформування про досягнення в конкретних галузях науки і техніки, адже джерелами, такої інформації можуть бути маркетингові дослідження, виставки, семінари та ін. [1].

На стадії розробки інновації важливе значення має як зовнішня, так й внутрішня інформація, тому система обміну інформацією між різними підрозділами набуває все більшого значення для ефективної роботи. На стадії ухвалення рішення про інновації роль інформаційної підтримки цього процесу тільки зростає. Для прийняття ефективних рішень необхідно володіти об'єктивною, достовірною, повною інформацією. Також на цьому етапі зростає роль узгодженості внутрішньої та зовнішньої інформації. Необхідні характеристики інноваційного продукту повинні бути порівняні з можливостями підприємства щодо виробництва нового продукту (виробничі потужності, кадри, фінансовий стан та ін.) [2].

Брак зовнішньої інформації та труднощі її отримання можуть призвести до прийняття необґрунтованих рішень через те, що не були враховані певні важливі особливості та характеристики нового продукту. У зв'язку з неповнотою інформації про нововведення в процесі розробки можуть бути виявлені побічні ефекти, що в свою чергу призведе до додаткових витрат або до необхідності зміни технології виробництва.

Забезпечення інформаційної підтримки інноваційної діяльності включає:

– створення і поповнення банків даних науково-технічних результатів і потенційних можливостей виконавців науково-технічних програм і проектів за пріоритетними напрямами;

– здійснення зв'язку з віддаленими інформаційними центрами і базами даних, в тому числі зарубіжними;

– забезпечення доступу зацікавлених організацій та осіб до інформаційних баз даних та інформаційних ресурсів Інтернет в області інноваційної діяльності;

– пошук і відбір інноваційних проектів, пропозицій з виробництва наукомісткої продукції для організацій і фізичних осіб, зацікавлених у їх фінансуванні;

– створення і поповнення банків даних про споживчі властивості товарів провідних фірм і т. п. [3].

Зовнішня інформація, необхідна для інноваційного процесу, визначається такими групами факторів:

1. Завдання, що вирішують учасники інноваційного процесу (багаторазові або одноразові). Інформаційна система повинна бути готовою постійно забезпечувати зовнішньою інформацією робітників, що виконують такі завдання, та давати їм змогу звернення до інших джерел інформації, у разі необхідності вирішення одноразових завдань.

2. Характер рішень, що приймають учасники інноваційного процесу. В рамках інформаційної системи для допомоги при прийнятті рішень можуть формуватися бази даних «прецедентів» розв’язку завдань, подібних до поточної.

3. Можливість створення і підтримки необхідної бази даних учасниками інноваційного процесу. Цей процес може бути виконаний або доповненням таких баз інформацією, що є в розпорядженні даної інформаційної системи, або ж з інших інформаційних систем, що містять необхідну інформацію. Створення таких баз в інформаційній системі в перше чергу повинно бути орієнтовано на допомогу декільком співробітникам, а вже потім на індивідуальні потреби окремих працівників [3].

Беручи до уваги наявні фінансові та інші можливості підприємств України інформаційне середовище інноваційної діяльності варто почати формувати зі створення інтегрованої інформаційної системи. Це допоможе одразу отримати доступ до інформації, що належать до першого рівня інформаційного простору, і забезпечить доступ до безкоштовних інформаційних ресурсів іншого його рівня.

Список використаних джерел:

1. Голубов М. В. Современные технологии управления инновационными процессами в информационной системе компании [Електронний ресурс] / М. В. Голубов. – Режим доступу: http://www.journal.itmane.ru/node/248

2. Фатхутдинов Р. А. Инновационный менеджмент / Р. А. Фатхутдинов. – М.: Бизнес-школа «ИНТЕЛ-СИНТЕЗ», 2008. – 593 с.

3. Кочубей В. Ю. Інформаційне забезпечення інноваційної діяльності наукової організації службами інформації / В. Ю. Кочубей // Інформаційне забезпечення інноваційної діяльності: Мат. межд. семінару, Мінськ, 15–16 квітня 2003 р. – Мн.: КНТ при РМ РБ, РНТБ, 2003. – С. 83–86.