Литвиненко Ю. І., Кобченко А. А.

Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара, Україна

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНОГО ІНДЕКСУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Сьогодні розвиток інновацій та інноваційної діяльності загалом має значний вплив на формування державної політики багатьох країн світу, зокрема України. Доказом цього слугує значна кількість різноманітних державних програм, проектів законів, впровадження змін до законів, що вже діють, тощо.

Головними законодавчими актами, що регламентують інноваційну діяльність в Україні є Закон «Про інноваційну діяльність» від 04.07.2002 р. та Закон «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» від 08.09.2011р. Відповідно до чинного законодавства, інноваційна діяльність – це діяльність, що спрямована на використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок і зумовлює випуск на ринок нових конкурентоздатних товарів і послуг [1].

Відомо, що інновації є важливим елементом для оцінки конкурентоспроможності будь-якої країни, розглянемо цей чинник в розрізі Глобального індексу конкурентоспроможності (The Global Competitiveness Index). The Global Competitiveness Index (GCI), який з 2005 року використовує WEF (World Economic Forum) під часпроведення аналізу, базується на 12 «стовпах економічної конкурентоспроможності» одним з яких є інновації. Підіндекс «Інновації» в свою чергу складається з 7 показників: інноваційна спроможність, якість науково-дослідних інститутів, видатки компаній на дослідження і розвиток, взаємозв’язки університетів з промисловістю у сфері досліджень і розвитку, державні закупівлі новітніх технологій і продукції, наявність вчених та інженерів, кількість патентів, отриманих у США (на 1 млн. населення) [2; 3]. Кожен з показників отримує свою оцінку (від 1 до 7) й позицію в рейтингу серед інших аналізованих країн. Відзначимо, що для оцінки позитивною є тенденція до збільшення, а для позиції в рейтингу, в свою чергу, – до підвищення (від кількості аналізованих країн до 1 місця в рейтингу).

У табл. 1 наведено показники підіндексу «Інновації» для України у період з 2008–2009 рр. до 2012–2013 рр.

Таблиця 1. Зведена таблиця показників підіндексу «Інновації» для України

Показник

2008–2009

2009–2010

2010–2011

2011–2012

2012–2013

Рейтинг

з 134 країн

Оцінка (1–7)

Рейтинг

з 133 країн

Оцінка (1–7)

Рейтинг

з 139 країн

Оцінка (1–7)

Рейтинг

з 142 країн

Оцінка (1–7)

Рейтинг

з 144 країн

Оцінка (1–7)

Інновації:

52

3,4

62

3,21

63

3,11

74

3,11

71

 3,16

1. Інноваційна спроможність

31

3,8

32

3,7

37

3,5

42

3,4

58

3,3

2. Якість науково-дослідних інститутів

48

4,2

56

3,9

68

3,6

72

3,6

64

3,7

3. Видатки компаній на дослідження і розвиток

52

3,3

68

3,0

69

3,0

75

3,0

104

2,7

4. Взаємозв’язки університетів з промисловістю у сфері досліджень і розвитку

49

3,6

64

3,5

72

3,5

70

3,6

69

3,6

5. Державні закупівлі новітніх технологій і продукції

54

3,7

85

3,3

112

3,1

112

3,1

97

3,2

6. Наявність вчених та інженерів

54

4,4

50

4,4

53

4,3

51

4,3

25

4,8

7. Кількість патентів, отриманих у США (на 1 млн. населення)

65

0,3

64

0,5

64

0,4

71

0,3

51

2,1

Бачимо, що загалом позиція України за підіндексом «Інновації» протягом аналізованих періодів мала схильність до зниження, крім останнього часового проміжку: з 74 позиції в 2011–2012 рр., він піднявся на 3 пункти до 71 у 2012–2013 рр. Проте необхідно відзначити, що, незважаючи на те, що у 2010–2011 рр. та 2011–2012 рр. оцінка показника не змінювалась (3,11), позиція в рейтингу значно знизилась – з 63 до 74. Найчастіше таке явище пов’язано, перш за все, зі зростанням показника в інших країнах, які аналізуються.

Такі показники, як інноваційна спроможність та видатки компаній на дослідження і розвиток, протягом аналізованих періодів, на жаль, мали негативну тенденцію до зниження з 31 до 58 позиції та з 52 до 104 відповідно. Цікаво, що якщо за показником інноваційна спроможність оцінка з року в рік знижується, то за показником видатки компаній на дослідження і розвиток оцінка залишалася стабільною (3,0) у 3 з 5 аналізованих часових проміжках.

За іншими показниками підіндексу «Інновації» спостерігається загальна тенденція до підвищення у 2012–2013 рр. у порівнянні з попередніми роками. Найстабільнішим, на думку авторів, є показник взаємозв’язків університетів з промисловістю у сфері досліджень і розвитку, оцінка за яким коливається в межах 3,5–3,6.

Підіндекс «Інновації», як зазначалось вище, є одним з елементів, що формують загальний рейтинг та оцінку Глобального індексу конкурентоспроможності країни, тож вплив зміни під індексу на GCI проаналізуємо за допомогою рис. 1.

Рис. 1. Підіндекс «Інновації» та GCI Рис. 1. Підіндекс «Інновації» та GCI

На рис. 1 виразно видно, що підіндекс «Інновації» є лише одним з чинників, від яких залежить рейтинг та оцінка GCI, адже ми бачимо, що загальний рівеньпідіндексу протягом майже усього аналізованого періоду значно вище за GCІ; тож, якщо б оцінка та позиція в рейтингу залежали лише від інновацій, то, можливо, Україна мала б кращі показники відповідно.

Важливо також відзначити наступні світові індекси, що містять інформацію про розвиненість інновацій та інноваційної діяльності в країні. Глобальний інноваційний індекс (Global innovation index) складається з 80 різних змінних, які детально характеризують інноваційний розвиток країн світу, що знаходяться на різних рівнях економічного розвитку. За цим показником у 2012 р. Україна посіла 63 місце в загальному рейтингу. Для порівняння у 2011 р. Україна займала 60 місце, у 2010 р. – 61 місце, у 2009 р. –79 [4]. Крім того, у розрізі Глобального інноваційного індексу окремо виділяють Індекс інноваційної ефективності, який характеризує створення спеціальних умов для сприяння інноваційній результативності. За цим показником у 2012 р. Україні належить 14 місце серед 141 досліджуваної країни. Так, у 2011 р. Україна займала 40 місце, а у 2010 р. – 54 місце, що свідчить про значне підвищення ефективності інноваційної діяльності [5].

Отже, інновації та інноваційна діяльність є важливим елементом підчас аналізу будь-якої країни, а також є перспективним и важливим чинником для її сталого розвитку, тож виникає необхідність своєчасного оцінювання цих показників. Авторами було проаналізовано інновації та інноваційну діяльність в Україні у контексті Глобального індексу конкурентоспроможності.

Список використаних джерел:

1. Закон України «Про інноваційну діяльність» від 04.07.2002 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon4.rada.gov.ua/laws/show/40-15

2. Офіційний сайт World Economic Forum [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.weforum.org/

3. Competitiveness Library of the World Economic Forum[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.weforum.org/content/pages/competitiveness-library

4. Дослідження INSEAD: Глобальний індекс інновацій 2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.csr-ukraine.org/interes/dosludjennya_insead_global_ undeks.html

5. Innovation Efficiency Index [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.globalinnovationindex.org/gii/main/analysis/rankings.cfm?vno=a1&viewall=true